BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Film gi­bi gasp ce­za­e­vin­de bit­ti

Film gi­bi gasp ce­za­e­vin­de bit­ti

Di­yar­ba­kır’da film gi­bi bir gasp ola­yı ya­şan­dı. Mer­kez Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de­ki bir ma­ğa­za­da uzun sü­re­dir iş­çi ola­rak ça­lı­şan A.S. isim­li şa­hıs, ma­ğa­za­nın he­sap­la­rı­na ait 35 bin 250 YTL na­kit pa­ra­yı ya­tır­mak için ban­ka­ya gi­der­ken gas­ba uğ­ra­dı.Di­yar­ba­kır’da film gi­bi bir gasp ola­yı ya­şan­dı. Mer­kez Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de­ki bir ma­ğa­za­da uzun sü­re­dir iş­çi ola­rak ça­lı­şan A.S. isim­li şa­hıs, ma­ğa­za­nın he­sap­la­rı­na ait 35 bin 250 YTL na­kit pa­ra­yı ya­tır­mak için ban­ka­ya gi­der­ken gas­ba uğ­ra­dı. İki ba­ca­ğın­dan al­dı­ğı 3 bı­çak dar­be­si ile kan­lar için­de ka­ra­ko­la gi­den A.S. kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ban­ka­dan çı­kar­ken gas­ba uğ­ra­dı­ğı­nı ve pa­ra­la­rı­nın ça­lın­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen po­lis ekip­le­ri, şah­sın ban­ka­ya gi­de­ce­ği gün iş ye­rin­de bu­lu­nan ka­me­ra ka­yıt­la­rı­nı in­ce­le­me­ye al­dı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da A.S.’yi bı­çak­la­ya­rak pa­ra­la­rı alan M.Ö. ve R.Ö.’nün A.S.’nin en ya­kın ar­ka­daş­la­rı ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Ya­ka­la­nan M.Ö. ve R.Ö.’nün ifa­de­le­ri so­nu­cu, A.S.’nin ya­sa dı­şı ba­his oy­na­dı­ğı ve bor­cu ol­ma­sı se­be­biy­le kar­de­şi M.S. ile bir­lik­te böy­le bir plan yap­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. Ma­ğa­za­ya ait pa­ra­yı ele ge­çir­mek için ola­ya bı­çak­lı gasp sü­sü ver­dik­le­ri ile­ri sü­rü­len 4 ki­şi tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT