BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev hanımlığı meslek hâline geliyor

Ev hanımlığı meslek hâline geliyor

Kız Mes­lek Li­se­le­rin­de açı­lan “Ev ve Ai­le Hiz­met­le­ri” bö­lü­mün­den me­zun olan­lar; hem ev­le­ri­ne dü­zen ge­ti­re­cek, hem de “ev yö­ne­ti­ci­si” ola­rak ça­lı­şa­bi­le­cek> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Ev­de ai­le­si­ne ve ço­cuk­la­rı­na ba­kan ha­nım­la­rın “iş­si­zim, ev ha­nı­mı­yım” gi­bi söz­le­ri ar­tık ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Kız Tek­nik Öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün Kız Mes­lek Li­se­le­rin­de hiz­me­te aç­tı­ğı “Ev ve Ai­le Hiz­met­le­ri” bö­lü­mün­de bun­dan böy­le dip­lo­ma­lı ev ha­nım­la­rı ye­tiş­ti­ri­le­cek. Bu okul­lar­da 4 yıl­lık eği­ti­min ar­dın­dan me­zun olan­lar “Ev So­rum­lu­su” ve “Ev Yö­ne­ti­ci­si” ola­rak ta­til kö­yü, otel, mo­tel, ko­nuk evi, gi­bi ko­nak­la­ma hiz­me­ti ve­ren ku­ru­luş­lar­da, üst dü­zey dev­let yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ko­nut­la­rın­da, ya­ban­cı tem­sil­ci­le­rin ko­nut­la­rın­da, bü­yük çift­lik ve si­te­ler­de, ka­mu ve özel öğ­ren­ci yurt­la­rın­da, re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­rin­de, ye­mek, ta­şı­ma ve te­miz­lik şir­ket­le­ri, ço­cuk ve yaş­lı ba­kı­me­vi gi­bi top­lu ya­şa­nı­lan sos­yal te­sis­ler­de ça­lı­şa­bi­le­cek. YÜKSEKOKULA İMTİHANSIZ GEÇİŞ HAKKI Me­zun­lar “Ai­le Eko­no­mi­si ve Bes­len­me Öğ­ret­men­li­ği”, “Ai­le ve Tü­ke­ti­ci Bi­lim­le­ri Eği­ti­mi” ve “Sos­yal Hiz­met­ler” bö­lüm­le­ri­ni seç­me­le­ri ha­lin­de de ÖSS’de ek pu­an ala­bi­le­cek­ler. Me­zun­lar ay­rı­ca “Ev Eko­no­mi­si Yük­se­ko­ku­lu” ve “Sos­yal Hiz­met­ler Yük­se­ko­ku­lu”na sı­nav­sız ge­çiş ya­pa­bi­le­cek. Ev so­rum­lu­su ve ev yö­ne­ti­ci­si ol­mak is­te­yen­le­rin ev ve ai­le ile il­gi­li ko­nu­la­ra il­gi du­yan, te­miz, ti­tiz, so­rum­lu­luk sa­hi­bi, prob­lem­le­ri ken­di ba­şı­na çö­ze­bi­len, bir işi plan­la­ma ve uy­gu­la­ma ye­te­ne­ği­ne sa­hip, gü­ve­ni­lir, iş gü­ven­li­ği­ne dik­kat eden, sağ­lık prob­le­mi ol­ma­yan bi­rey­ler ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT