BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 18. çocuğunu dünyaya getirdi

18. çocuğunu dünyaya getirdi

ABD`nin Ar­kan­sas eya­le­tin­de ya­şa­yan an­ne Mic­hel­le Dug­gar, 18. ço­cu­ğu­nu dün­ya­ya ge­tir­di.ABD`nin Ar­kan­sas eya­le­tin­de ya­şa­yan an­ne Mic­hel­le Dug­gar, 18. ço­cu­ğu­nu dün­ya­ya ge­tir­di. Yak­la­şık 3 kilo 260 gram do­ğan be­be­ğin is­mi di­ğer bü­tün ço­cuk­la­rı gi­bi “J” har­fiy­le baş­lı­yor. Mi­nik Jordyn’in 43 ya­şın­da­ki ba­ba­sı Jim Bob Dug­gar, ço­cuk­la­rı çok sev­di­ği­ni be­lir­te­rek” Hem ben hem de eşim Mic­hel­le da­ha faz­la ço­cuk sa­hi­bi ol­mak is­ti­yo­ruz. Çünkü ço­cuk­la­rı çok se­vi­yo­ruz ve her bi­ri­nin bize Al­lah’ın bi­rer he­di­ye­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Ba­zı te­le­viz­yon ka­nal­la­rının ai­le ile il­gi­li prog­ram yap­mak için sı­ra­ya gir­diği bildiriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT