BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şart anlamındaki vacibler -2-

Şart anlamındaki vacibler -2-27- Sul­tan za­lim de ol­sa, İs­la­mi­yet’e uy­gun emir­le­ri­ne ita­at va­cib­dir. (Fa­ide­li Bil­gi­ler) 28- Re­su­lul­la­hın Ehl-i bey­ti­ne ve ha­nım­la­rı­na say­gı gös­ter­mek va­cib­dir. (Kur­ret-ül ay­neyn) 29- Kâ­fir­le­rin iba­det ola­rak yap­tık­la­rı, kâ­fir­lik ala­me­ti olan şey­le­ri tah­kir et­mek va­cib­dir. (Bir­gi­vi) 30- Al­lah’ın düş­ma­nı ol­du­ğu için, kâ­fir­le­re (Buğd-i fil­lah) va­cib­dir. (Mek­tu­bat-ı Ma­su­miy­ye 3/55) 31- Müs­lü­ma­na ilk va­cib olan şey, ah­kâm-ı İs­la­mi­ye­ye uy­mak­tır. (El-mü­ni­re) 32- Üze­rin­de Al­lah hak­kı ve­ya kul hak­kı bu­lu­na­nın, iki şa­hit ya­nın­da va­si­yet yaz­ma­sı va­cib­dir. Üze­rin­de hak yok­sa, va­si­yet yaz­mak müs­te­hab olur. (Ci­la-ül-ku­lub) 33- Borç­la­rı öde­yip, ölü­me ha­zır­lan­mak ve ölüm has­ta­lı­ğın­da va­si­yet yaz­mak va­cib­dir. (S. Ahi­ret) 34- Es­hab-ı ki­ra­ma uy­mak va­cib­dir. (Fa­ide­li Bil­gi­ler) [Bu, müc­te­hid­ler için­dir.] 35- Kız ve oğ­lan ço­cuk, ye­di ya­şı­na ge­lin­ce, na­ma­zı em­ret­mek ve­li­si­ne va­cib olur. (Ey Oğul İl­mi­ha­li) 36- Dar-ül-harb­de ima­na ge­le­nin, Dar-ül-is­la­ma hic­ret et­me­si va­cib olur. (Redd-ül-muh­tar) 37- Ço­cu­ğun, ba­ba­sı­na hiz­met et­me­si va­cib­dir. (Ha­di­ka) 38- Zen­gin ba­ba­nın, fa­kir ço­cu­ğu­nu ev­len­dir­me­si va­cib­dir. (Uyun-ül-be­sa­ir) Ha­dis-i şe­rif­ler­de de bu­yu­ru­lu­yor ki: (He­lal ka­zan­mak için sı­kın­tı çe­ken­le­re, Cen­net va­cib olur.) [R. Na­sı­hin] (Al­lah’a şirk koş­ma­dan ih­lâs­la iba­det ede­ne, Cen­net va­cib olur.) [Hâ­kim] (Gur­bet­tey­ken ölen ga­rip Müs­lü­ma­na, Cen­net va­cib olur) [E. Nu­aym] (Ya­lan ye­min­le, hak­sız ola­rak, bi­ri­si­nin ma­lı­nı ala­na, Ce­hen­nem va­cib olur.) [Ba­ga­vî] (Ölür­ken Ke­li­me-i şe­ha­de­ti söy­le­ye­ne, Cen­net va­cib olur.) [Ta­be­ra­ni] (Beş va­kit na­ma­zı doğ­ru kı­la­na, Cen­net va­cib olur.) [Ta­be­ra­ni] (Beş va­kit na­ma­zı kırk gün ce­ma­at­le kı­la­na, Cen­net va­cib olur.) [Ebu Ya’la] (Bir ye­ti­mi, ken­di­ni kur­ta­ra­na ka­dar ba­kıp bü­yü­te­ne, Cen­net va­cib olur.) [Ta­be­ra­ni] (Kö­le, ka­dın, ço­cuk ve has­ta ha­riç, Cu­ma na­ma­zı her Müs­lü­ma­na va­cib­dir.) [Hâ­kim] (Ga­za va­cib­dir. Ce­na­ze na­ma­zı da va­cib­dir.) [Ebu Ya’la] (Ebu Be­kir’i sev­mek ve ona şük­ret­mek va­cib­dir.) [Dey­le­mi, Ha­tib, Mü­na­vi] (Fı­kıh öğ­ren­mek, her Müs­lü­ma­na va­cib­dir.) [Hâ­kim] (Ak­sı­rıp el­ham­dü­lil­lah di­yen mü­mi­ne, yer­ha­mü­kel­lah de­mek va­cib olur.) [Bu­ha­ri] (Kab­ri­mi zi­ya­ret ede­ne, şe­fa­atim va­cib olur.) [Bez­zar, Da­re Kut­ni, Ta­be­ra­ni, Ka­dı İyad] (Bir ma­ni yok­sa emr-i ma­ruf ve nehy-i mün­ker va­cib­dir. Ma­ni var­sa sus­mak he­lal­dir.) [Dey­le­mi] (İh­lâs­la, “Rab­bim Al­lah, di­nim İs­lam ve pey­gam­be­rim Mu­ham­med aley­his­se­lam” di­ye­ne, Cen­net va­cib olur.) [Hâ­kim] Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT