BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mescidlerin derece farkı

Mescidlerin derece farkı

İs­lam bü­yük­le­ri, na­maz­la­rı­nı ca­mi­de ce­ma­at­le kıl­ma­ya özen gös­ter­miş­ler­dir.İs­lam bü­yük­le­ri, na­maz­la­rı­nı ca­mi­de ce­ma­at­le kıl­ma­ya özen gös­ter­miş­ler­dir. Çün­kü na­ma­zı ev­de yal­nız kıl­mak­la, ca­mi­de ce­ma­at ile kıl­mak ara­sın­da çok fark var­dır. Ce­ma­at­le na­maz kıl­mak yal­nız ba­şı­na na­maz kıl­mak­tan 27 de­re­ce da­ha faz­la­dır. Ca­mi­de ce­ma­at­le na­maz kıl­mak, ev­de ce­ma­at­le na­maz kıl­mak­tan da­ha faz­la se­vap­tır. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin mes­ci­din­de kı­lı­nan na­maz da di­ğer ca­mi­ler­de kı­lı­nan na­maz­lar­dan çok üs­tün­dür. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: “Al­la­hü teâ­lâ şöy­le bu­yur­du: Yer­yü­zün­de be­nim ev­le­rim ca­mi­ler­dir. Bu ev­ler­de be­ni zi­ya­ret eden­ler de on­la­rı imar eden­ler­dir. Evin­de te­miz­len­dik­ten (ab­dest al­dık­tan) son­ra be­ni evim­de zi­ya­ret ede­ne ne mut­lu! Zi­ya­ret edi­le­nin şa­nı­na dü­şen ve aza­me­ti­ne ya­kı­şan, zi­ya­ret­çi­si­ne ik­ram­da bu­lun­mak­tır!” Mes­cid­ler ara­sın­da­ki fa­zi­let, de­re­ce far­kı­nı da Re­sul aley­his­se­lam şöy­le bil­dir­miş­tir: “Mes­cid-i Ak­sa­da kı­lı­nan bir na­maz, di­ğer ca­mi­ler­de kı­lı­nan bin na­ma­za, Me­di­ne mes­ci­din­de kı­lı­nan na­maz ise on bin na­ma­za, Mes­cid-i ha­ram­da (Kâ­be’de) kı­lı­nan bir na­maz da yüz bin na­ma­za be­del­dir.” Düş­man kar­şı­sın­da ci­had eder­ken na­maz kıl­mak ise, hep­sin­den da­ha faz­la se­vap­dır. Na­ma­zı şer’i özür­süz terk et­mek ise çok bü­yük gü­nah­tır. Ca­mi-ül fe­ta­va’da, “Düş­man kar­şı­sın­da bir na­ma­zı kıl­mak müm­kün iken kıl! Terk et­mek, ye­di yüz bü­yük gü­nah iş­le­miş gi­bi gü­nah­tır” bu­yu­rul­du. Her çe­şit zor­lu­ğa rağ­men na­ma­zı terk et­me­yen­le­rin ec­ri çok bü­yük olur. Di­ni yay­mak­ta olan­la­rın kıl­dık­la­rı na­maz da, sa­vaş­ta düş­man kar­şı­sın­da kı­lı­nan na­maz gi­bi çok se­vap­tır. Ha­dis-i şe­rif­ler­de; mes­ci­de gi­der­ken atı­lan her adı­mın bir kü­çük gü­na­hı si­lip de­re­ce yük­sel­te­ce­ği, ce­ma­at­le kı­lı­nan na­ma­zın tek ba­şı­na kı­lı­nan­dan da­ha bü­yük se­vap ka­zan­dı­ra­ca­ğı, ka­ran­lık ge­ce­ler­de mes­ci­de gi­den kim­se­le­rin kı­ya­met gü­nün­de tam bir ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­ca­ğı, ger­çek mü­min­le­rin bir sı­fat­la­rı­nın da mes­cid­le­re git­me­le­ri­nin ol­du­ğu... bil­di­ril­miş­tir. Ebû Hü­rey­re haz­ret­le­ri­nin ri­va­yet et­ti­ği ha­dis-i şe­rif­te Re­su­lul­lah efen­di­miz şöy­le bu­yur­du: “Kim sa­bah ak­şam ca­mi­ye gi­der ge­lir­se, her gi­dip ge­li­şin­de Al­la­hü teâ­lâ o kim­se­ye cen­net­te­ki ik­ra­mı­nı ha­zır­lar.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT