BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­mo­tiv­ci kam­pan­ya­ya sarıldı

Oto­mo­tiv­ci kam­pan­ya­ya sarıldı

Ye­ni yı­lın yak­laş­ma­sıy­la birlikte stok­la­rı erit­mek is­te­yen oto­mo­tiv fir­ma­la­rı­nın baş­lat­tı­ğı kam­pan­ya­lar­da in­di­rim miktarı 6 bin YTL’ye ka­dar yükse­li­yor> Mustafa Sezer İS­TAN­BUL Otomobil fiyatlarında faiz oranları da avantaj sağlıyor. Glo­bal kri­zin en çok et­ki­le­di­ği sek­tör­le­rin ba­şın­da ge­len oto­mo­tiv fir­ma­la­rı müş­te­ri çek­mek ve stok­la­rın­da ka­lan es­ki mo­del­le­ri erit­mek için kam­pan­ya ve pro­mos­yon si­la­hı­na sa­rıl­dı. Fir­ma­lar ara­ba fi­yat­la­rın­da yap­tık­la­rı in­di­rim­le­rin ya­nı sı­ra üc­ret­siz kas­ko, ta­kas ve na­kit in­di­ri­mi gi­bi pro­mos­yon­la­rı da müş­te­ri­le­ri­ne su­nu­yor. Ay­rı­ca oto­mo­tiv­ci­ler müş­te­ri­le­ri­ne 0 fa­iz­ler­le kre­di im­ka­nı ta­nı­yor. Fir­ma­la­rın yıl­ba­şı­na ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya­lar­ında cazip fırsatlar sunuluyor. Pe­uge­ot, tüm mo­del­ler­de mev­cut kam­pan­yanın dışında 2 bin YTL’ye va­ran ek in­di­rim im­ka­nı sağ­lı­yor. Ay­rı­ca ba­zı mo­del­le­ri­ne 12 aya kadar faizsiz kre­diy­le sa­tış ya­pı­yor. Maz­da ise ba­zı mo­del­le­rin­de 6 bin-7 bin YTL’ye va­ran in­di­rim­ler ya­pı­yor. Fi­at müş­te­ri­le­re 2 bin 250 YTL’ye ka­dar ta­kas in­di­ri­mi sunarken, ayr­ıca ücretsiz kas­ko yapıyor. Hyu­n­dai’nin tüm mo­del­le­rin­de yüz­de 10 in­di­rim sunuluyor. Re­na­ult ise müş­te­ri­le­ri­ne 15 bin YTL’ye ka­dar 15 ay vadeli 0 fa­iz­li kre­di ve 2500 YTL’lik ta­kas in­di­ri­mi sağ­lı­yor. To­yo­ta ise çe­şit­li mo­del­le­rin­de 2500-5000 YTL ara­sın­da in­di­rim fırsatı sunuyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT