BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 mil­yo­nun­cu yol­cu­ için 5 gidiş dönüş

4 mil­yo­nun­cu yol­cu­ için 5 gidiş dönüş

2008 yı­lı için he­def­le­di­ği yol­cu sa­yı­sı­na ara­lık ayı bit­me­den ula­şan Su­nEx­press, 4 mil­yo­nun­cu yol­cu­su­nu ödül­len­dir­di.SunExpress Genel Müdürü Paul Schwaiger, Merve Ceylan Progl’ın hediye çekini düzenlenen törenle verdi. 2008 yı­lı için he­def­le­di­ği yol­cu sa­yı­sı­na ara­lık ayı bit­me­den ula­şan Su­nEx­press, 4 mil­yo­nun­cu yol­cu­su­nu ödül­len­dir­di. Su­nEx­press’in 2008 yılındaki 4 mil­yo­nun­cu yol­cu­su Mer­ve Cey­lan Progl’a dü­zen­le­nen tö­ren­le 5 adet gi­diş-dö­nüş dış hat bi­le­ti he­di­ye edil­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Su­nEx­press’in Ge­nel Mü­dü­rü Pa­ul Schwa­iger, “Bu sem­bo­lik ba­şa­rı­yı, he­nüz ni­san ayın­da uç­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen mer­ke­zi­miz­de kut­la­ya­bil­mek ise bi­zi ay­rı­ca mut­lu edi­yor. Di­ğer mer­kez­le­ri­miz İz­mir ve An­tal­ya ile bir­lik­te İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen’in sun­du­ğu bü­yük fır­sat­lar sağ­lık­lı bü­yü­me­ye de­vam et­me­mi­zi sağ­lı­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT