BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kri­zde birleştiler Parakupon büyüdü

Kri­zde birleştiler Parakupon büyüdü

Ko­ton, Ki­ğı­lı, İn­ci, Fa­ik Sön­mez, Pan­ço ve Ram­sey fir­ma­la­rının bir ara­ya ge­le­rek oluş­tur­duk­la­rı “Pa­ra­ku­pon” uy­gu­la­ma­sı bü­yü­ye­rek de­vam edi­yor.> Tülay Dur İSTANBUL Ko­ton, Ki­ğı­lı, İn­ci, Fa­ik Sön­mez, Pan­ço ve Ram­sey fir­ma­la­rının bir ara­ya ge­le­rek oluş­tur­duk­la­rı “Pa­ra­ku­pon” uy­gu­la­ma­sı bü­yü­ye­rek de­vam edi­yor. Bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yan fir­ma­la­rın bir ara­ya ge­le­rek oluş­tur­du­ğu Pa­ra­ku­pon’la alış­ve­riş yap­ma­nın çok avan­taj­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ko­ton Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yıl­maz Yıl­maz, “Tek ba­şı­na bir ‘X’ fir­ma­sın­dan alış­ve­riş et­mek­ten da­ha avan­taj­lı. Pa­ra­ku­pon ile müş­te­ri­le­re ko­lay­lık­lar, is­kon­to­lar ve fır­sat­lar sağ­la­nı­yor. Tür­ki­ye’de 500’e ya­kın sa­tış nok­ta­sın­da ge­çer­li olan Pa­ra­ku­pon uy­gu­la­ma­sı gi­de­rek bü­yü­ye­cek” de­di. Pa­ra­ku­pon ile ku­rum­sal sa­tış an­la­mın­da he­def­le­nen sek­tör­le­rin ba­şın­da ise ban­ka­cı­lık, si­gor­ta, ilaç, oto­mo­tiv ve tu­rizm ge­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT