BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş dünyası moral verdi

İş dünyası moral verdi

Dün­ya kri­z kar­şı­sın­da diz çö­ker­ken, Tür­ki­ye’de mo­ral ve­ren ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Darty 5 ma­ğa­za aça­ca­ğı­nı açık­lar­ken, yat üre­ti­ci­le­ri 1.2 mil­yar eu­ro­luk si­pa­riş al­dı> Eko­no­mi Ser­vi­si Dün­ya­nın en bü­yük şir­ket­le­ri, yüz­yı­lın kri­zi kar­şı­sın­da ça­re­yi her gün bin­ler­ce ki­şi­yi ka­pı­nın önü­ne koy­mak­ta bu­lur­ken, Türk iş dün­ya­sı her gün bir­bi­ri ar­dı­na açı­lış­lar ya­pıp, ye­ni ya­tı­rım ka­rar­la­rı ala­rak pi­ya­sa­la­ra hem mo­ral hem iş ve­ri­yor. Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik sı­kın­tı­yı le­hi­mi­ze çe­vir­me fır­sat­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Zor­lu Hol­ding Baş­ka­nı Ah­met Na­zif Zor­lu, ‘’Tür­ki­ye’nin de­di­ko­du­ya de­ğil, mo­ra­le ih­ti­ya­cı var’’ di­ye­rek du­ru­mu özet­li­yor. TGRT Ha­ber’de ya­yım­la­nan “İş Dün­ya­mız” ad­lı prog­ra­ma ko­nuk olan San­ko Hol­ding Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu ise, kriz­den en hız­lı Tür­ki­ye’nin çı­ka­bi­le­ce­ği me­sa­jıy­la yü­rek­le­re su ser­pi­yor. Türk iş dün­ya­sı­nın kri­ze ba­kı­şı sa­de­ce söy­lem­ler­de de­ğil, ey­lem­ler­de de ken­di­si­ni gös­te­ri­yor. Ma­ni­sa’da­ki fab­ri­ka­la­rın­da bu yı­lın bir mil­yo­nun­cu buz­do­la­bı­nı üre­ten İtal­yan be­yaz eş­ya de­vi In­de­sit’in Ma­ni­sa fab­ri­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Tur­gay Dağ, “Ge­le­cek yıl için iyim­se­rim. Ça­lı­şan sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğım” di­yor. Türk yat üre­ti­ci­le­ri Mo­na­co Yat Fua­rı’nda 1.2 mil­yar eu­ro­luk lüks yat si­pa­ri­şi alır­ken, Darty ise 2009 yı­lın­da 5 ye­ni ma­ğa­za aç­ma ve işçi alma sö­zü ve­ri­yor. ANKARA’DAN DA İYİ HABER GELDİ Bir iyi haber de Met­ro’dan geliyor. Metro, dün An­ka­ra’da 13. ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Tüm bu ge­liş­me­ler, önem­li bö­lü­mü gü­ven so­ru­nu­na da­ya­nan eko­no­mik kri­zin 2009’da bi­te­ce­ği­ne olan inancın arttığını gösteriyor Darty, beş mağaza daha açacak Darty Tür­ki­ye ma­ğa­za­la­rı­nın Üst Yö­ne­ti­ci­si Ne­dim Es­gin, pe­ra­ken­de sek­tö­rü ­de fi­nan­sal kriz­den et­ki­len­me­si­ne rağ­men ya­tı­rım­la­rı­nın de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Önü­müz­de­ki yıl 5 ma­ğa­za da­ha aça­cak­la­rı­nı be­lir­ten Es­gin, Tür­ki­ye’de aç­tık­la­rı her ma­ğa­zaya 2.5-4 mil­yon eu­ro­ ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı söyledi. Zorlu: Dedikoduya değil morale ihtiyacımız var Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik sı­kın­tı­nın Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­di­ği­ni söy­le­yen Zor­lu Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ah­met Na­zif Zor­lu, “Tür­ki­ye’nin de­di­ko­du­ya de­ğil, mo­ra­le ih­ti­ya­cı var” de­di. Zor­lu, kü­re­sel kri­zi le­hi­mi­ze çe­vir­me fır­sat­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Zor­lu, şöyle konuştu: “Dün­ya ça­pın­da şir­ket­le­r 6 ay ile­ri­si­ni göremiyor ve cid­di na­kit sı­kın­tı­sı çekiyor. Dün­ya­da, şir­ket­ler 6 ay, 3 ay ile­ri­si­ni gö­re­mi­yor. Bu bi­ze avan­taj ola­rak yan­sı­dı. Şir­ket­ler kı­sa si­pa­riş­ler­le Tür­ki­ye gel­me­ye baş­la­dı. Tür­ki­ye ar­tık bu­nu ala­bi­li­yor” diye konuştu. Tür­ki­ye’nin elin­de bu­lu­nan tek­no­lo­jik alt­ya­pı­nın birçok bü­yük ül­ke­de ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Zor­lu, “Bu­gün Tür­ki­ye’nin elin­de bu­lu­nan sa­na­yi te­sis­le­ri birçok ge­liş­miş ül­ke­de yok. İn­san gü­cü­müz ve be­yin gü­cü­müz de var. Bi­ze dü­şen bir­lik be­ra­ber­lik için­de üre­ti­me ağır­lık ver­mek. De­di­ko­du­yu bı­ra­ka­lım. Tür­ki­ye’nin de­di­ko­du­ya de­ğil, mo­ra­le ih­ti­ya­cı var. Eğer bir­lik be­ra­ber­lik için­de iş­çi­si ile sa­na­yi­ci­si ile el ele ve­re­rek güç bir­li­ği ya­par­sak ya­ra al­ma­dan kurtuluruz” dedi. KONUKOĞLU: Kriz­den ön­ce biz çı­ka­rız San­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den en hız­lı Tür­ki­ye’nin çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. TGRT Ha­ber’de ya­yın­la­nan “İş Dün­ya­mız” ad­lı prog­ra­ma ka­tı­lan Ko­nu­koğ­lu, “Kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­li­riz. Çün­kü ya­tı­rım­lar kriz za­ma­nın­da ya­pı­lır ve her şe­yi ucu­za ala­bi­lir­si­niz” de­di. 13. Met­ro Mar­ket Ma­mak’ta açıl­dı > Ah­met To­pal AN­KA­RA Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len top­tan sa­tış mar­ka­la­rın­dan Met­ro Top­tan­cı Mar­ket, 13. ma­ğa­za­sı­nı Ma­mak’ta aç­tı. Yak­la­şık 21 mil­yon eu­ro­luk ma­li­yet­le An­ka­ra’da açı­lan ma­ğa­za­da 30 bin çe­şit ürün bu­lu­na­cak ve 300 ki­şi is­tih­dam edi­le­cek. Açı­lış­ta ko­nu­şan Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin, “Kri­zin 2009 yı­lı ilk ya­rı­sın­da da­ha et­ki­li ola­ca­ğı­nı söy­le­ni­yor. Kriz dö­ne­min­de ürün­ler­de kay­ma­lar ya­şa­nır ama bu gı­da­ya yan­sı­ma­dı” de­di. Indesit, çalışan sayısını artıracak İtal­yan be­yaz eş­ya de­vi In­de­sit Com­pany, Ma­ni­sa’da­ki fab­ri­ka­sın­da bir mil­yo­nun­cu buz­do­la­bı­nı üret­ti. Şir­ke­tin Ma­ni­sa fab­ri­ka­sı mü­dü­rü Tur­gay Dağ, “Kriz ko­nu­sun­da iyim­se­rim. Bir dur­gun­luk sü­re­ci son­ra­sı çı­kış eği­li­mi­ne ge­çe­ce­ği­ni umut edi­yo­ruz. Ge­le­cek dö­nem­de üre­tim ar­tı­şı sağ­la­ma­yı ve ça­lı­şan sa­yı­mı­zı ar­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT