BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz­den ön­ce biz çı­ka­rız

Kriz­den ön­ce biz çı­ka­rız

San­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den en hız­lı Tür­ki­ye’nin çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.San­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den en hız­lı Tür­ki­ye’nin çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. TGRT Ha­ber’de ya­yın­la­nan “İş Dün­ya­mız” ad­lı prog­ra­ma ka­tı­lan Ko­nu­koğ­lu, “Kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­li­riz. Çün­kü ya­tı­rım­lar kriz za­ma­nın­da ya­pı­lır ve her şe­yi ucu­za ala­bi­lir­si­niz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT