BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Adalet şirketin temelidir!”

“Adalet şirketin temelidir!”

“Şir­ket­le­rin ba­şa­rı­lı ve uzun ömür­lü ola­bil­me­le­ri için sağ­lam şir­ket kül­tü­rü­ne sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­kir.” Bu; yö­ne­tim­le il­gi­li her­ke­sin hem­fi­kir ol­du­ğu bir hu­sus­tur.“Şir­ket­le­rin ba­şa­rı­lı ve uzun ömür­lü ola­bil­me­le­ri için sağ­lam şir­ket kül­tü­rü­ne sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­kir.” Bu; yö­ne­tim­le il­gi­li her­ke­sin hem­fi­kir ol­du­ğu bir hu­sus­tur. Şir­ket kül­tü­rü de­ni­lin­ce viz­yon­lar, mis­yon­lar iş yap­ma ve yö­net­me tarz­la­rı, ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nın açık­lı­ğı, müş­te­ri iliş­ki­le­ri ve da­ha bir­çok un­su­run bir ara­ya gel­me­siy­le olu­şan bir or­tam ak­la ge­lir. Şir­ket kül­tü­rü­nün en önem­li öge­si ise yu­ka­rı­da kas­ten at­la­dı­ğı­mız, say­ma­dı­ğı­mız “şir­ke­tin te­mel de­ğer­le­ri­dir.” Bu de­ğer­le­rin oluş­ma­sın­da en bü­yük pay “ku­ru­cu ba­ba­lar”a ait­tir. Şir­ke­ti­ni ku­rar­ken hem için­de bu­lun­du­ğu sos­yal ve kül­tü­rel çev­re­yi hem de şir­ke­tin iç bün­ye­si­ni dik­ka­te ala­rak, ku­ru­cu ba­ba üçü be­şi geç­me­yen de­ğer­ler be­lir­ler ve bu­nu sa­mi­mi­yet­le be­nim­se­di­ği­ne her­kes ina­nır­sa o şir­ke­tin yo­lu açık de­mek­tir. Per­şem­be ak­şa­mı te­le­viz­yon­da ko­nu­ğu­muz olan SAN­KO Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dül­ka­dir Ko­nu­koğ­lu ile yap­tı­ğı­mız soh­bet­te özel­lik­le şir­ket kül­tü­rü­nün öne­mi ve oluş­ma­sı ko­nu­su­na ağır­lık ver­me­ye ça­lış­tık. Ana­do­lu’nun, bağ­rın­dan çı­kan bir­çok iş li­de­ri gi­bi sa­mi­mi ve mü­te­va­zı bir ki­şi­li­ğe sa­hip olan Ab­dül­ka­dir Bey, şir­ket­le­rin en çok sar­sın­tı ge­çir­dik­le­ri saf­ha­da “ada­let” te­mel de­ğe­ri­ni uy­gu­la­ya­rak şir­ke­ti be­şin­ci nes­le na­sıl ulaş­tır­dık­la­rı­nı bü­tün iç­ten­li­ği ile an­lat­tı. Ma­lum ku­ru­cu ba­ba ve­fat edin­ce, ma­lın mül­kün pay­la­şıl­ma­sı lâ­zım­dır. Zi­ra “ölüm hak mi­ras he­lal­dir”. Ba­kın bu ko­nu­da ne yap­mış: “Ba­ba ve­fat edin­ce bi­lir­ki­şi­ler ta­yin ede­rek kar­deş sa­yı­sın­ca mi­ra­sı eşit par­ça­la­ra ayır­dık. Son­ra bu par­ça­la­rı ku­ra çe­ke­rek da­ğıt­tık. Ço­ğu za­man ya­pı­lan ha­ta­ya düş­me­dik, bü­yük ağa­be­ye ma­lın iyi ta­ra­fı­nı kü­çük­le­re ya da kız­la­ra da­ha az de­ğer­li­yi ver­me hak­sız­lı­ğı­nı yap­ma­dık. Bu dav­ra­nış so­nu­cu kar­deş­ler da­ha bir ke­net­len­dik ve bu­gün­le­re gel­dik...” İş­te şir­ket­le­rin en vaz­ge­çil­mez te­mel de­ğe­ri ol­ma­sı ge­re­ken “ada­let” ve bu­nun gü­zel bir uy­gu­la­ma ör­ne­ği. As­lın­da Türk iş dün­ya­sı te­mel de­ğer­ler ko­nu­sun­da di­ğer ül­ke şir­ket­le­ri­ne gö­re da­ha avan­taj­lı. Asır­lar bo­yu mil­le­ti­mi­zi ayak­ta tu­tan bu de­ğer­le­rin far­kı­na “top­ye­kûn” var­dı­ğı­mız za­man top­ye­kûn kal­kı­na­ca­ğız...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT