BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Saçlara kış bakımı

Saçlara kış bakımı

Ağır ha­va­dan yal­nız­ca cil­di­niz de­ğil, saç­la­rı­nız da et­ki­le­nir... He­le bir de saç­la­rı­nız sağ­lık­lı de­ğil­se, o za­man işi­niz var de­mek­tir...So­ğuk kış ay­la­rın­da saç­la­rı­nı­zı bek­le­yen şart­la­rın mü­kem­mel ol­du­ğu söy­le­ne­mez. Son­ba­har­da baş­la­yan saç prob­lem­le­ri, kı­şın gel­me­si ile bir­lik­te gi­de­rek ar­tar. Ör­ne­ğin; yağ­lı saç­lar­da­ki yağ ora­nı yük­se­lir, ku­ru saç­lar ise da­ha da ku­rur. Mev­sim de­ği­şik­li­ği­nin saç dö­kül­me­si­ni hız­lan­dır­dı­ğı yi­ne unu­tul­ma­ma­lı­dır. Kış ay­la­rın­da saç­la­rı­nı­zı yı­ka­dık­tan son­ra iyi­ce ku­rut­ma­dan dı­şa­rı çı­ka­maz­sı­nız ve do­ğal ola­rak yo­ğun fön ısı­sı da saç­la­rı­nı­za za­rar ve­re­bi­lir. Pe­ki, saç­la­rı­nı­zı bü­tün bu olum­suz et­ken­ler­den ko­ru­mak için ne­ler ya­pa­bi­lir­si­niz?... Şam­pu­anı az kul­la­nın Saç­la­rı­nı­zı dai­ma az şam­pu­an kul­la­na­rak yı­ka­yın, çok faz­la şam­pu­an kul­la­nıl­dı­ğın­da saç­la­rı­nız da­ha te­miz ve­ya ba­kım­lı ol­maz. Faz­la mik­tar­da kul­la­nı­lan şam­pu­an iyi du­ru­la­na­ma­dı­ğı tak­dir­de ke­pek prob­lem­le­riy­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir­si­niz. Avu­cu­nu­za al­dı­ğı­nız şam­pu­anı bir mik­tar ılık suy­la su­lan­dı­rıp, saç­la­rı­nı­za gü­zel­ce ya­yın.. BAŞINIZA BONE TAKIN Mas­ke­nin et­ki­si­ni ar­tır­mak için, sa­çı­nız­da bek­let­ti­ği­niz sü­re için­de ne­ler ya­pa­bi­lir­si­niz? Bir bo­ne gi­yin. Sı­cak bir or­tam­da, ör­ne­ğin ka­lo­ri­fer ya­nın­da otu­ra­rak bek­le­me sü­re­si­ni dol­du­run. Kon­san­tre ürün­ler ve­ya am­pul kul­la­nı­yor­sa­nız, ku­tu üze­rin­de be­lir­ti­len do­za mut­la­ka uyun. Saç de­ri­si­ne par­mak uç­la­rı­nız­la uzun uzun ma­saj ya­pa­rak iyi­ce nü­fuz et­me­si­ni sağ­la­yın. Böy­le­ce sa­çı­nız kı­sa sü­re için­de yaz ay­la­rın­da kay­bet­ti­ği es­ki güç ve yu­mu­şak­lı­ğı­na ka­vu­şa­cak­tır. Krem uygulayın Sa­çı­nı­zı yı­ka­dık­tan son­ra mut­la­ka ba­kım ya­pan bir saç kre­mi uy­gu­la­yın. Kre­mi he­nüz kurumamış, nem­li saç­la­rı­nı­za yay­dık­tan son­ra, yu­mu­şak bir hav­lu yar­dı­mıy­la tam­pon ya­pın. Et­ki­si­ni gös­ter­me­si için en az 2 da­ki­ka ka­dar bek­le­yin. Ne­mi­ni kay­bet­miş her boy­da sa­ça, özel­lik­le uç kı­sım­la­ra özen gös­te­re­rek mas­ke uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Faz­la so­ya me­me kan­se­ri­ni te­tik­li­yor Prof. Dr. İs­ma­il Çe­lik, so­ya­nın için­de­ki ös­tro­jen hor­mo­nu­na ben­zer et­ki­de­ki mad­de­le­rin, ös­tro­je­ne bağ­lı ge­li­şe­bi­len me­me ve en­do­met­ri­um kan­ser­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Vü­cut di­ren­ci­ni ar­tır­mak için çe­şit­li vi­ta­min kap­sül­le­ri kul­la­nıl­ma­sı­nın ya da so­ya fa­sul­ye­si, ha­vuç, gi­bi gı­da­la­rın çok tü­ke­til­me­si­nin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­dir­mek ye­ri­ne me­me, en­do­met­ri­um ve ak­ci­ğer gi­bi ba­zı kan­ser tür­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne de sebep ola­bi­le­ce­ği­ni öne sü­ren Çe­lik, hiç­bir bit­ki ka­rı­şı­mı ya da vi­ta­min kap­sü­lü tak­vi­ye­si­nin, bi­lim­sel ola­rak kan­ser­den ko­ru­yu­cu et­ki­si­nin tes­pit edil­me­di­ği­ni, bun­la­rın as­la do­ğal be­sin­le­rin ye­ri­ni tu­ta­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Şim­di ‘Cat­he­ri­ne Ze­ta Jo­nes di­şi’ mo­da Diş He­ki­mi Dr. Öz­kan Çan­ka­ya, ün­lü­ler ara­sın­da en be­ğe­ni­len diş­le­rin er­kek­ler­de Brad Pitt, ka­dın­lar­da Cat­he­ri­ne Ze­ta Jo­nes, Char­li­ze The­ron, Hal­le Berry ve Jen­ni­fer Lo­pez’de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Dr. Çan­ka­ya, diş es­te­ti­ği­nin de mo­da­sı ol­du­ğu­nu, bir dö­nem diş­le­rin üze­ri­ne pır­lan­ta ola­rak ad­lan­dı­rı­lan kü­çük kris­tal taş­la­rın ya­pış­tı­rıl­ma­sı çok po­pü­ler iken, son yıl­lar­da “diş be­yaz­lat­ma” (ble­ac­hing) ve “por­se­len la­mi­nate ve­neer” uy­gu­la­ma­la­rı­nın ol­duk­ça il­gi çe­ker ha­le gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor. İNCİ “-Gözde şekerin yaptığı tahribat, sürekli artan, körlüğe kadar giden görme kaybıdır... Şeker hastalığı, tüm dünyadaki körlük nedenleri arasında başı çekmektedir... Bunda, hastaların ancak görme kaybı olunca doktora başvurmaları rol oynamaktadır...” (...Füsun Uzunoğlu / Doktor) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Na­ci­ye Ka­ra’nın da­mak ta­dı) PA­TA­TES­Lİ ODUN EK­ME­Ğİ MAL­ZE­ME­LER: > 3 adet pa­ta­tes > 2 adet ha­vuç > 2 adet so­ğan > 2 adet yu­mur­ta > 2 su bar­da­ğı un > 1 su bar­da­ğı yo­ğurt > 1 su bar­da­ğı sı­vı ­yağ > Na­ne ve ka­bart­ma to­zu HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Pa­ta­tes­le­ri ve so­ğan­la­rı so­yun ve küp küp doğ­ra­yın. Ha­vuç­la­rı da ka­zı­yın ve küp küp doğ­ra­yın. Bir ka­rış­tır­ma ka­bın­da yu­mur­ta, un, yo­ğurt, sı­vı yağ, na­ne ve ka­bart­ma to­zu­nu ko­yup mal­ze­me­le­ri bir­bi­ri­ne ye­di­re­ne dek ka­rış­tı­rın. İçe­ri­si­ne doğ­ran­mış pa­ta­tes, so­ğan ve ha­vu­cu ek­le­yin. Kü­çük kek ka­lıp­la­rı­nı yağ­la­yıp ya­rı­sı­na ka­dar bu harç­tan ko­yun ve fı­rı­na ve­rin. ZEY­NEP EV­RA ÇE­VİK ­Ben var ya; ha­la­mın bir ta­ne­si­yim... (...Me­ral Kah­ra­man’ın al­bü­mü) Mesajınız (...İs­tan­bul’dan Em­re Mi­di’nin me­sa­jı) B.İ.H.L. GENÇ­Lİ­Ğİ Bu se­ne me­zun olu­yo­ruz... Der­be­der, Re­is, Ba­ba­yi­ğit, Ha­ci­ii, Tor­ba­ci­ii, HALO, Of­lu, Kat­li­am, Bu­lut Bey... Rü­ya bit­ti bey­ler... Bü­tün 12-E tay­fa­sı­na se­lam ol­sun... BEY­ZA ÖZ­SOY Bu­gün ye­me­ği bi­raz faz­la ka­çır­mı­şım ga­li­ba... (...Ku­ze­ni­nin al­bü­mü) Şiiriniz (...Ra­ma­zan Çi­le­ku­şu’nun mıs­ra­la­rı) OĞUL UMUT­CA­NI­MA Emek­li­yor­dun san­ki da­ha dün Şü­kür Rab­bi­me ça­buk bü­yü­dün As­lan gi­bi ol­dun gün be gün 10. do­ğum gü­nün kut­lu ola UMUT­CAN ... Ar­ka­daş­lık in­sa­na bü­yük ser­vet Pay­laş­mak gü­zel­dir mut­lu­lu­ğu evet Kar­deş gi­bi gel­sin sa­mi­mi bu da­vet 10. do­ğum gü­nün kut­lu ola UMUT­CAN Cildinizdeki yağ problemi bitiyor Mak­yaj ön­ce­si cil­di­ni­ze uy­gu­la­ya­ca­ğı­nız, “S.O.S. Oil Con­trol”, mat­laş­tı­rı­cı pud­ra ile zen­gi­leş­leş­ti­ril­miş içe­ri­ği ile cil­di­ni­zin yağ faz­la­sı­nı emi­yor ve gö­ze­nek­le­rin ne­fes al­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Anın­da yağ kon­tro­lü sağ­la­yan ürün, mak­ya­jı­nı­zın ka­lı­cı­lı­ğı­nı ar­tı­rır­ken, cil­di­ni­zi ak­ne prob­lem­le­ri­ne kar­şı da ko­ru­yor. Skin­co­de ürün­le­rin­de renk­len­di­ri­ci kim­ya­sal­lar, ko­ku ve­ri­ci par­füm, ko­ru­yu­cu kat­kı mad­de­le­ri ve hay­van­sal kat­kı­lar bu­lun­mu­yor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT