BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Bize kriz dayanmaz çöze çöze gideriz’

‘Bize kriz dayanmaz çöze çöze gideriz’

Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, “Kriz ya­za doğ­ru da­ral­ma­ya gi­rer­se, ka­mu ban­ka­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la is­tih­da­mı ko­ru­ma im­ka­nı­mız var. Tür­ki­ye’de 800 bin ki­şi iş­ten çı­kı­yor, 800 bin ki­şi işe gi­ri­yor. Var mı dün­ya­da böy­le bir şey?” de­di> İnan Arvas İZMİR Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, prob­lem­le­rin tes­pi­ti­nin, çö­züm üret­me­de cid­di ra­hat­lık ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Müs­ta­kil İş Adam­la­rı Der­ne­ği’nin (MÜ­Sİ­AD) İzmir’deki Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) top­lan­tı­sın­da üye­le­rin so­ru­la­rı­na ce­vap ve­ren Ba­kan Çe­lik, “Kri­zi çö­ze çö­ze gi­di­yo­ruz” de­di. GAP ya­tı­rım­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la Di­yar­ba­kır ve Şan­lı­ur­fa gi­bi il­le­rin Tür­ki­ye’nin par­la­yan yıl­dı­zı ola­ca­ğı­nı ifa­de eden Ça­lış­ma Ba­ka­nı, “Tür­ki­ye di­na­mik bir ül­ke. 800 bin ki­şi iş­ten çı­kı­yor, 800 bin ki­şi işe gi­ri­yor. Var mı dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­den böy­le bir şey. Böy­le mü­ca­de­le­ci bir ya­pı­mız var. Al­lah’ın iz­niy­le ne kriz da­ya­nır...Çö­ze çö­ze gi­de­ce­ğiz” de­di. Ba­kan Çe­lik, sı­kın­tı­la­rın iyi tes­pit edil­me­si­nin ve anın­da çö­züm üret­me­nin cid­di ra­hat­lık ge­ti­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Sür­dü­rü­le­bi­lir bir sos­yal gü­ven­lik için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın atıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ba­kan Çe­lik, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu hak­kın­da ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi ver­di. Ba­kan Çe­lik, kır­sal­da­ki is­tih­dam ko­nu­su­na da de­ği­ne­rek, Tür­ki­ye’de kır­sal­da­ki is­tih­da­mın 5 se­ne­de yüz­de 38’den yüz­de 26’ya in­di­ği­ni, bu­nun ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki ora­nı­nın yüz­de 5 ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Kriz dö­nem­le­ri­ne öz­gü sek­tö­rü des­tek­le­ye­cek dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Ba­kan Çe­lik, “Kriz da­ral­ma­ya ya­za doğ­ru gi­der­se fon­la­ma­ya dö­nük, ka­mu ban­ka­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la is­tih­da­mı ko­ru­ma im­ka­nı var­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT