BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki bankaya 935 milyon dolar

İki bankaya 935 milyon dolar

Eko­no­mik kri­ze iyi bir du­rum­da gi­ren Türk ban­ka­la­rı sen­di­kas­yon­la­rı­nı sıkıntısız çe­vir­me­ye de­vam edi­yor.Eko­no­mik kri­ze iyi bir du­rum­da gi­ren Türk ban­ka­la­rı sen­di­kas­yon­la­rı­nı sıkıntısız çe­vir­me­ye de­vam edi­yor. Tür­ki­ye’nin en bü­yük ban­ka­la­rın­dan Ak­bank dün 600 mil­yon do­lar, Va­kıf­bank ise 335 mil­yon do­lar sen­di­kas­yon kre­di­si im­za­la­dı. Ak­bank bu yıl sağ­la­dı­ğı top­la­mı 2 mil­yar do­la­rı bu­lan sen­di­kas­yon kre­di­si ile sek­tör li­de­ri ol­du. Ak­bank dün do­lar ve eu­ro cin­sin­den ol­mak üze­re 2 ay­rı kre­di di­li­min­den olu­şan 600 mil­yon do­lar kar­şı­lı­ğı bir sen­di­kas­yon kre­di­si sağ­la­dı. Va­de­si bir yıl olan kre­di­nin top­lam ma­li­ye­ti ise Li­bor+200 baz pu­an ol­du. Va­kıf­bank ise 12 ban­ka­nın ka­tı­lı­mıy­la te­min edi­len 1 yıl va­de­li do­lar ve av­ro cin­sin­den iki di­lim­den olu­şan kre­di al­ma­yı ba­şar­dı. Va­kıfbank Ge­nel Mü­dü­rü Bi­lal Ka­ra­man, alı­nan kre­di­nin Tür­ki­ye’nin ekonomisine olan gü­ve­nin gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT