BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Jüri bir karara vardı mı?

Jüri bir karara vardı mı?

Ha­di işin as­lı­nı bu­lun ba­ka­lım.Ha­di işin as­lı­nı bu­lun ba­ka­lım. Ba­zı­la­rı “Er­me­ni­ler­den özür di­li­yo­rum” de­di. Ba­zı­la­rı ben di­le­mi­yo­rum, de­di. Bir de özür di­le­yen­ler­den uta­nı­yo­rum, di­yen­ler ol­du. Ba­na so­rar­sa­nız işin as­lı­nı öğ­ren­me­ye de ka­bul­len­me­ye de ha­zır de­ğil­si­niz. Ya­pa­ca­ğı­nız en iyi şey, re­yi­ni­zi son­ra­ya sak­la­yıp sus­mak. Bı­ra­kın ga­ze­te sü­tu­nu­nu da­ha bu ko­nu­la­rı soh­bet or­ta­mın­da ko­nu­şa­cak hal­de de­ği­liz. Ge­çen gün ezi­le bü­zü­le dü­şün­dük­le­ri­mi söy­le­me­ye yel­ten­dim, çok da hu­ku­ku­mu­zun ol­ma­dı­ğı bi­ri­si, “Abi ben de se­ni ak­lı ba­şın­da bi­ri zan­ne­di­yor­dum..” de­di. Sen­den de bir halt ol­maz, de­me­ye ge­ti­ri­yor. Ma­il grup­la­rın­da tar­tı­şa­mı­yo­ruz. Hep ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler..Kim­se duy­du­ğu­nu te­yit et­me ih­ti­ya­cı duy­ma­mış. Adam sö­ze, “de­dem der­di ki” ile baş­lı­yor. So­nu ma­lum..ev­ler ba­sıl­mış..ka­dın­lar ço­cuk­lar sün­gü­len­miş..Çar­lık Rus­ya’sın­dan ge­len Er­me­ni çe­te­ci­le­ri kas­te­di­yor.. Teh­cir­den ön­ce mi son­ra mı me­rak et­mi­yor. ... 100 se­ne ön­ce­ki teh­cir ola­yı­nı tar­tı­şa­ma­yan­lar PKK te­rör ola­yı­nı kaç se­ne son­ra tar­tı­şa­bi­le­cek ha­le ge­lir? Ço­cuk­la­rı­mı­zın ak­lın­da ne ka­lır? Da­ğın ta­şın bom­ba­lan­dı­ğı gö­rün­tü­ler.. Şe­hit ce­na­ze­le­ri..Kat­li­am fo­toğ­raf­la­rı..Göz­ya­şı..ağıt.. On­lar da bu do­kü­man­lar­dan işin as­lı­nı öğ­re­nip tar­tı­şa­maz. Bi­ri bir şey ge­ve­le­ye­cek ol­sa..Öbü­rü be­nim de­dem PKK ile sa­va­şır­ken şe­hid ol­muş der..Bir baş­ka­sı be­nim de­dem dağ­da öl­müş, der.. ... 50 se­ne Kürt yok­tur, on­lar kart kurt se­si çı­ka­ran Türk­ler­dir, de­dik. Şim­di Kürt de var ama... di­yo­ruz. ‘Ama’dan son­ra eli­miz ko­lu­muz bağ­la­nı­yor. Te­rör ör­gü­tü var..Bin­ler­ce şe­hit var..Mağ­dur ana­lar ba­ba­lar var..Oca­ğı sö­nen ev­ler var. Bu işin bir de öbür ta­ra­fı var.. O in­san­lar, “oğ­lum öl­dü” bi­le di­ye­mi­yor..öbür ta­ra­fı da ra­hat ko­nu­şa­mı­yo­ruz..Bi­ri tam ağ­zı­nı açıp, “as­lın­da..” di­ye­rek sö­ze baş­la­ya­cak­ken bir yer­de ma­yın pat­la­mış, beş ki­şi, on ki­şi öl­müş­se..as­lın­da­dan son­ra yut­kun­mak­tan baş­ka söy­le­ye­cek bir şey kal­mı­yor. Ba­ri siz de yut­ku­nun.. ... Fık­ra­da­ki Rus gi­bi dav­ran­ma­yın.. Ame­ri­ka­lı­yı gez­di­ren Rus mih­man­dar, met­ro is­tas­yo­nun­da, “Biz­de her şey çok da­kik­tir” de­miş; “bu­ra­da 15.14’te ge­le­ce­ği ya­zı­yor­sa sa­ni­ye sap­maz ge­lir.” Üç da­ki­ka geç­miş, beş da­ki­ka geç­miş..ge­len gi­den yok.. Dön­müş Ame­ri­ka­lı­ya: “Siz de Kı­zıl­de­ri­li­le­ri öl­dür­dü­nüz..” de­miş.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT