BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki ko­nu, iki yan­lış!..

İki ko­nu, iki yan­lış!..

Türk top­lu­mu her ne­den­se övü­nür­ken de abar­tı­yor, ye­ri­nir­ken de!... Ör­nek mi? Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me me­se­le­si me­se­la!.. He­men her gün ga­ze­te­ler­de bi­ri­nin boy gös­ter­di­ği­ni gö­rü­yo­rum.Türk top­lu­mu her ne­den­se övü­nür­ken de abar­tı­yor, ye­ri­nir­ken de!... Ör­nek mi? Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me me­se­le­si me­se­la!.. He­men her gün ga­ze­te­ler­de bi­ri­nin boy gös­ter­di­ği­ni gö­rü­yo­rum. “Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­dim” di­ye bö­bür­le­ni­yor. Ne yap­tın da fır­sa­ta çe­vir­din? Kat­ma de­ğe­ri yok bir ke­re yap­tı­ğın işin. Baş­ka­la­rı­nın ör­nek al­ma­sı­nı sağ­la­yan bir ya­nı da. Ama adam, “Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­dim” di­ye ka­sım ka­sım ka­sı­lı­yor. Al­lah akıl ver­sin. Öbür ta­raf­ta baş­ka te­ra­ne: “Tür­ki­ye’nin dış bor­cu ve ca­ri açı­ğı bu ka­dar faz­la ol­ma­say­dı, kriz­den ya­ra al­ma­dan çı­kar­dı!” Yap­ma ya!.. Pe­ki, ye­ter­li ta­sar­ru­fu ol­ma­yan bu ül­ke­nin sa­na­yi­si, borç kay­nak­la­ra mü­ra­ca­at et­me­den na­sıl bü­yü­ye­cek­ti? Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bü­yü­me­si için ya­ban­cı kay­na­ğa ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­ya mut­la­ka ih­ti­ya­cı var. Bu ger­çe­ği, ol­sa ol­sa de­ve­ku­şu in­kâr eder ki, onun da hiç­bir kıy­me­ti har­bi­ye­si­nin ol­ma­dı­ğı her­ke­sin ma­lu­mu. Tür­ki­ye‘nin sı­kın­tı­sı bor­cu­nun az­lı­ğın­dan ve­ya çok­lu­ğun­dan kay­nak­lan­mı­yor. Tür­ki­ye, öz kay­nak­la­rı ol­sun, borç kay­nak­la­rı ol­sun ye­rin­de kul­la­na­mı­yor! Esas prob­lem bu. Da­ha doğ­ru­su, plan­sız­lık ve viz­yon­suz­luk!.. Tür­ki­ye şim­di­ye ka­dar al­dı­ğı borç­la­rın ne ka­da­rı­nı isa­bet­li yer­de kul­lan­mış­tır aca­ba? Bu so­ru, ka­mu için de ge­çer­li, özel sek­tör için de!.. Tür­ki­ye ön­ce­lik­le­ri­ni ye­ter ki doğ­ru tes­pit et­sin, aha şu­ra­ya ya­zı­yo­rum: Glo­bal kriz­den en kâr­lı çı­kan ül­ke olur ama plan­sız, prog­ram­sız ola­cak şey de­ğil bu. Var mı böy­le bir pla­nı? Yok, o hal­de, kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me şan­sı da yok!.. Çin‘in bir tril­yon do­lar­dan faz­la re­zer­vi var. Kör­fez ül­ke­le­ri­nin da­ha faz­la. Ha­ke­za Ja­pon­ya. Adam­lar, ban­ka­ya pa­ra ya­tı­ra­na de­ğil fa­iz ver­mek, pa­ra­sı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ği için üc­ret alı­yor­lar. Yüz li­ra ya­tı­ra­na 98 li­ra ve­ri­yor me­se­la. Av­ru­pa ül­ke­le­ri de öy­le. Re­zerv­le­ri­ni ne­re­de kul­la­na­cak­la­rı­nı bi­le­me­dik­le­ri için dün­ya­nın dört bir bu­ca­ğın­da ya­tı­rım yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ya­ni, dün­ya­nın re­zer­vi­ni kul­la­nan tek ül­ke ne­re­dey­se ABD. Da­ha doğ­ru­su öy­le idi ama o da bit­ti. O ka­dar pa­ra ABD‘ye “is­tik­rar­lı ül­ke” di­ye gi­di­yor­du de­ğil mi? Bu kriz ABD‘nin ba­şı­nın al­tın­dan çık­tı ve o ül­ke­nin gü­ve­ni­lir­li­ği­ni tar­tı­şı­lır ha­le ge­tir­di. Süt­ten ağ­zı ya­nan yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­ye­cek mut­la­ka!.. Ta­mam, şim­di kriz var ama sı­cak pa­ra bit­me­di ki! Ya­rın gi­de­cek yer ara­ya­cak bu tril­yon do­lar­lar. Tür­ki­ye, gü­ven ve­rir­se ne­den gel­me­sin o pa­ra? Ge­lir ama de­di­ğim gi­bi, ona gü­ven ve­ren pro­je ve is­tik­ra­rın ol­ma­sı la­zım. Şart bu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT