BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD’de oto­mo­ti­ve kre­di müj­de­si gel­di

ABD’de oto­mo­ti­ve kre­di müj­de­si gel­di

Kü­re­sel kriz se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ren ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri­ne hü­kü­met, 17.4 mil­yar do­lar­lık can si­mi­di uzat­tı.Kü­re­sel kriz se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ren ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri­ne hü­kü­met, 17.4 mil­yar do­lar­lık can si­mi­di uzat­tı. Böy­le­ce, geç­ti­ği­miz gün­ler­de oto­mo­ti­ve özel pa­ke­tin Se­na­to’da red­de­dil­me­sin­den son­ra Be­yaz Sa­ray’dan ya­pı­lan ve “Ge­re­kir­se yar­dı­mı 700 mil­yar do­lar­lık pa­ket­ten kar­şı­la­rız” açık­la­ma­sı ye­ri­ni bul­muş ol­du. Kre­di tu­ta­rı­nın 13.4 mil­yar do­lar­lık kıs­mı ara­lık ve ocak ay­la­rın­da ve­ri­le­cek. Şir­ket­ler 31 Mart’ta ye­ter­li du­rum­da ol­maz­lar­sa bu kre­di­ler ge­ri çağ­rı­la­cak. ŞİR­KET­LER AYA­ĞA KAL­DI­RI­LA­CAK ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush kur­tar­ma pla­nı­na iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di: “ABD oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün çök­me­si­ne izin ver­mek so­rum­lu bir dav­ra­nış ol­ma­ya­cak­tır. Eğer bir şir­ke­tin if­la­sa sü­rük­len­di­ği­ni du­yar­sa­nız in­san­lar bun­dan kor­ka­cak­tır. Bu du­rum kri­zi da­ha da de­rin­leş­ti­rir. Bi­zim if­la­sı ön­le­me­mi­zin tek yo­lu ye­ni bir kre­di pa­ke­ti­ni aç­mak­tı. Oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri­ne 3 ay sü­re ve­re­ce­ğiz. Ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma if­las dı­şın­da ol­mu­yor­sa kur­tar­ma pla­nı çer­çe­ve­sin­de ya­sal ve fi­nan­sal des­tek ve­ri­le­cek.” ABD’li dev otomotiv şirketleri kan kaybını önlemek için geçtiğimiz haftadan bu yana işçi çıkarma dahil, birçok tedbire başvurmuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT