BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Kim ge­lir re­sim alır’ sö­zü be­ni hırs­lan­dır­dı

‘Kim ge­lir re­sim alır’ sö­zü be­ni hırs­lan­dır­dı

‘Sı­ra Dı­şı Eko­no­mi Soh­bet­le­ri’ne ko­nuk olan Top­rak, “Ga­le­ri aç­mak is­te­yin­ce ba­bam bi­le gül­dü. An­cak, açı­lış ga­ze­te­le­re çı­kın­ca, ba­bam ‘Bu bü­yük rek­lam’ de­yip büt­çe­mi­zi ar­tır­dı” de­di.SIRA DIŞI EKONOMİ SOHBETLERİ ÖZLEM YILMAZ/ ozlemyilmaz.tgrt@hotmail.com AYFER TOPRAK, ZORLUKLARI AZİMLE AŞTI... ‘Sı­ra Dı­şı Eko­no­mi Soh­bet­le­ri’ne ko­nuk olan Top­rak, “Ga­le­ri aç­mak is­te­yin­ce ba­bam bi­le gül­dü. An­cak, açı­lış ga­ze­te­le­re çı­kın­ca, ba­bam ‘Bu bü­yük rek­lam’ de­yip büt­çe­mi­zi ar­tır­dı” de­di. Re­sim yap­mı­yor, ope­ra söy­le­mi­yor, bes­te­kâr de­ğil hat­ta hey­kel­tı­raş hiç de­ğil. Ama çok önem­li bir nü­ans var ki; Ay­fer Top­rak, tam bir sa­nat âşı­ğı. Şu sı­ra­lar TMSF’ye borç­la­rı­nı bi­tir­mek üze­re olan iş ada­mı Ha­lis Top­rak’ın kı­zı Ay­fer Top­rak, sek­tö­rün en ba­şa­rı­lı isim­le­rin­den... “Res­mi çok se­vi­yo­rum, pa­ram ol­du­ğu za­man re­sim alı­rım. Ken­di­mi re­sim ala­rak ödül­len­di­ri­rim” di­yor. Kriz­de bi­le pro­je­le­ri­ne de­vam edi­yor...Bu­gü­ne ka­dar dü­zen­le­di­ği 280 ci­va­rın­da­ki ser­gi­sin­de bin­ler­ce tab­lo alı­cı­sı­nı bul­muş. Ay­fer ha­nım “sa­nat­ta me­kan de­ği­şik­li­ği” fik­ri ile hak­sız eleş­ti­ri­ler al­sa da, kı­sa bir sü­re son­ra her­kes onun ye­ni­lik­çi ru­hu­na ayak uy­du­ru­yor. “4 se­ne ön­ce ser­gi­le­ri­mi­zi Bod­ru­m’a, sa­nat­se­ver­le­rin bu­lun­du­ğu yer­le­re ge­tir­dik. Bu dü­şün­ce­mi ilk söy­le­di­ğim­de her­kes ba­na “ta­til­de ser­gi mi olur” de­yip kar­şı çık­mış­tı. Ben de “Sa­nat her yer­de olur, de­yip bir il­ke im­za at­tım ve Bod­rum Göl­köy Prin­cess Otel’de bu işi baş­lat­tım” di­yor. >> Si­zi ce­mi­yet ha­ya­tın­dan, kül­tür sa­nat et­kin­lik­le­ri­niz­den ta­nı­yo­ruz... Ama çok da me­rak edi­yo­ruz? Ay­fer Top­rak evin­de ne­ler ya­par, iş ha­ya­tın­da na­sıl­dır? 1991 yı­lın­da kur­du­ğum sa­nat ga­le­rim var. Bun­dan do­la­yı her ay ye­ni bir ser­gi dü­zen­le­di­ğim için in­san­lar be­nim, sa­nat yö­nü­mü ta­nı­yor. Sa­bah çok er­ken uya­na­mam oğ­lum­la be­ra­ber gü­ne 08.30’da baş­la­rız. Üni­ver­si­te­ye gi­den 20 ya­şın­da 1 oğ­lum var. Onun­la kah­val­tı yap­ma­ya ça­lı­şı­rım. Gü­ne ga­ze­te oku­ya­rak baş­la­rım. Ken­di ye­me­ği­mi ken­dim yap­ma­ya ça­lı­şı­rım. Haf­ta­da 4 gün ev­de, 1 gün an­nem­de, 2 gün dı­şa­rı­da ye­mek yi­yo­ruz. Ba­zen 3 gün so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı ol­sa da ev­de kal­sam di­ye dü­şü­nü­rüm. Evi se­ve­rim. Haf­ta­da 4 ge­ce di­zi­le­rim var. Sa­bah­la­rı Top­rak Hol­din­ge uğ­rar ora­dan Ga­le­ri iş­le­rim­le il­gi­li Citys Alış­ve­riş Mer­ke­zi­ne gi­de­rim. Sos­yal ha­ya­tım çok yo­ğun­dur, va­kıf­lar ve de­nek­ler­le üye­li­ğim var. Po­lis Vak­fı, Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vak­fı, Ni­şan­ta­şım Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği ve El Be­bek Gül Be­bek Der­ne­ği ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rım olu­yor. >> Si­zin ilk bi­rey­sel iş de­ne­yi­mi­niz­de de fark­lı bir hi­ka­ye­niz var... Ba­ba­nız Ha­lis Bey da­hil ba­şa­rı­nı­za inan­ma­yan­lar ol­muş. Ne­ler ya­şa­dı­nız o dö­nem­de? Oğ­lum 3 ya­şın­day­ken ça­lış­mak is­te­miş­tim. O za­man gü­zel­lik uz­man­lı­ğı eği­ti­mi al­dı­ğım­dan, gü­zel­lik sa­lo­nu aç­mak is­te­dim, ba­bam ka­bul et­me­di. Ben de şir­ket­te part ti­me ça­lış­ma­ya baş­la­dım. Ak­sa­ray’da 7 kat­lı Top­rak Se­ra­mik ma­ğa­za­sın­da... O ma­ğa­za­nın 2 ka­tı boş­tu. Oğ­lu­ma ha­mi­ley­ken Lon­dra’da ga­le­ri­le­ri ge­zi­yor­dum. O 2 kat­ta ga­le­ri aça­bi­li­rim di­ye dü­şün­düm. Her­kes gül­dü bu fik­ri­me. Ba­bam bi­le, “Kim ge­lir re­sim alır” di­ye des­tek­le­me­di. Bir bay­ram gü­nü Mar­ma­ris’te Tur­gut Özal’ı zi­ya­re­te git­miş­tim. Ken­di­si­ne ve Sem­ra Ha­nım’a fik­ri­mi aç­tım. On­lar da “Ne­den ol­ma­sın, kül­tür sa­nat in­san­la­rı yu­mu­şa­tır, bir­leş­ti­rir” de­di­ler. Hat­ta Sem­ra Ha­nım’dan ga­le­ri­min açı­lı­şı­nı yap­ma­sı­nı is­te­dim. O da “Ben­ce Kül­tür Ba­ka­nı’ndan ri­ca et” de­di­ler. O za­man Kül­tür Ba­ka­nı Na­mık Ke­mal ­Zey­bek. Ara­dım, ri­ca et­tim açı­lış için. 2 ay uğ­raş­tım. O za­man 26 ya­şın­da­yım. İtal­ya’da se­ra­mik fua­rın­day­ken cep te­le­fo­num çal­dı. Ba­ka­nı­mı­zın ga­le­ri­yi aça­ca­ğı­nı ha­ber ver­di­ler ba­kan­lık­tan. Öy­le bir çığ­lık at­mı­şım ki, her­kes ba­na bak­tı. Ba­kan bey aç­tı ser­gi­mi­zi. Va­li, Em­ni­yet Mü­dü­rü hep­si gel­di. Ana ha­be­re çık­mış­tık. 2. ser­gi­miz hey­kel ser­gi­siy­di. Ba­bam o gün “Bu­gün yağ­mur­lu, kim­se gel­mez, üzül­me” de­di ama 120 ki­şi gel­di ve bir ga­ze­te­de çı­kan ha­be­ri gö­rün­ce ba­bam, “Bu ha­be­rin rek­lam de­ğe­ri ne ka­dar, bi­li­yor mu­sun” de­yip sa­nat büt­çe­mi­zi ar­tır­dı. EMİ­NE HA­NIM’I ÇOK SE­Vİ­YO­RUM >> Efendim bu yo­ğun­lu­ğu­nuz ara­sın­da Be­şik­taş Be­le­di­ye­sin­den si­ya­se­te atı­la­ca­ğı­nı­zı duy­duk. Si­ya­se­te tam atı­lı­yo­rum di­ye­mem ama Be­şik­taş böl­ge­sin­de otu­ru­yo­rum, İl mec­lis üye­si ol­mak is­ti­yo­rum. İl Mec­lis Üye­si olup bu işi alt ka­de­me­den öğ­re­ne­yim is­ti­yo­rum. Bel­ki 5 se­ne son­ra be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ola­bi­lir ama Bod­rum Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı is­ti­yo­rum. İs­tan­bul çok gü­zel bir şe­hir ama ya­şa­ma­sı zor bir şe­hir ba­ka­lım ha­yır­lı­sı. AK Par­ti’den Be­şik­taş İl Mec­li­si­ne aday ada­yı­yım,. Be­şik­taş İl Baş­ka­nı­mız Av. Bü­lent Gök­çen be­ni ik­na et­ti. Baş­ba­ka­nı­mı­zı ve Emi­ne Er­do­ğan’ı çok se­vi­yo­rum. Baş­ba­ka­nı­mız çok ça­lı­şı­yor, ona gü­ven­di­ğim için bu işe gir­dim. İn­san­lar ko­nu­şu­yor ama kim­se ta­şın al­tı­na eli­ni koy­mu­yor, si­ya­set zor eleş­tir­mek ko­lay. Bi­zim gi­bi in­san­la­r si­ya­se­te gir­me­li. >> Bir er­kek ço­cu­ğu­nuz var... Siz de çok yoğun bir insansınız. Ça­lış­mak­tan an­ne­li­ğe fır­sat ka­lı­yor mu? 20 ya­şın­da Efe adın­da 1 oğ­lum var. Al­lah uzun ömür ver­sin. Oğ­lum bir ya­na, dün­ya bir ya­na. Yal­nız bü­yü­tü­yo­rum. Er­kek ço­cuk bü­yüt­mek çok zor, çok genç yaş­ta an­ne ol­du­ğum için oğ­lum­la ar­ka­daş gi­bi­yiz. Şu an Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­sin­de oku­yor. Haf­ta­nın 4 gü­nü ev­de onun­la­yım. İşim bi­ter bit­mez he­men ev­de­yim­dir. Bir ge­ce yok­sam er­te­si ge­ce mu­hak­kak ev­de ol­ma­ya ça­lı­şı­rım. İş se­ya­hat­le­rim bi­le 1 gün­dür. Bay­ram­lar­da be­ra­be­riz, me­se­la bu bay­ram çok uzun­du oğ­lum is­te­me­di­ği için ta­ti­le git­me­dim. Ben ön­ce ço­cuk son­ra ka­ri­yer yap­tım. Sanat için Türkiye’yi dolaşıyor Ne kriz, ne va­kit­siz­lik... Hiçbir şey hı­zı­nı ke­se­me­miş Ay­fer Ha­nım’ın... Bu ko­şuş­tur­ma­yı şöy­le an­la­tı­yor: Dur­mak yok, bir işe baş­la­dım de­vam et­mek zo­run­da­yız. Ser­ma­yem sa­nat­çı­la­rım. On­lar üre­ti­yor, ben on­lar adı­na sa­nat­se­ver­le­re nak­le­di­yo­rum. Ya­tı­rım yap­mı­yo­rum. Otel­ler spon­so­rum. Kriz za­ma­nı re­sim al­mak en iyi ya­tı­rım ara­cı­dır unut­ma­yın. Ama biz Türk­ler kri­ze alı­şı­ğız. İn­şal­lah bu kriz bi­ze yan­sı­ma­dan da­ha az ka­yıp­la at­la­tı­rız. Da­ha çok ça­lı­şa­ca­ğız da­ha çok üre­te­ce­ğiz. Bod­rum Kem­pins­ki Ote­lin Sa­nat Ga­le­ri­si­ni ben kur­dum şim­di yaz kış Bod­rum The Mar­ma­ra Ote­lin­de ser­gi­le­ri­miz de­vam edi­yor. Ya­zın ise Prin­cess Otel­de. Bu yaz, An­tal­ya Adam Eve Otel­de ser­gi yap­tık. Bü­tün Tür­ki­ye’de ser­gi­ler aça­ca­ğım, ye­ti­şe­mi­yo­rum. Bur­sa’da ga­le­ri aç­tım, Mer­sin Ma­ya Sa­nat Ga­le­ri­sin­de ser­gi­miz var. Doğ­du­ğum yer Ada­na’da ser­gi aç­tım. Önü­müz­deki haf­ta Bod­rum The Mar­ma­ra Otel’de ye­ni yıl ser­gi­si aça­ca­ğım. Sos­yal amaç­lı ser­gi­ler de ya­pı­yo­ruz, şu an Ni­şan­ta­şı CİTYS Alış­ve­riş Mer­ke­zin­de “El Be­bek Gül Be­bek” ya­ra­rı­na ser­gi­miz var. Pre­ma­tü­re be­bek­ler için Tür­ki­ye’de has­ta­ne yok onun ya­ra­rı­na ser­gi dü­zen­le­dik. 16 sa­nat­çı­mız var. Ser­gi­nin ge­li­ri­nin bir kıs­mı­nı has­ta­ne­ye ayı­ra­ca­ğız. Bu se­bep­le des­tek is­ti­yo­rum (www.top­rak­sa­nat.com). TABLO AŞIĞI Ay­fer Top­rak, on­lar­ca sa­nat­çı­nın göz ka­maş­tı­ran tab­lo­la­rı­nı de­ği­şik sa­nat ga­le­ri­le­rin­de ser­gi­li­yor. Ay­rı­ca sa­nat­se­ver­ler­den de bu konuda des­tek bek­li­yor. Sadece krizde değil her zaman tasarruflu İş ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lı, tu­tum­lu bir ka­dın Ay­fer ­Ha­nım... Kriz­de na­sıl dav­ran­dık­la­rı­nı ise şöy­le an­la­tı­yor: Ben za­ten tu­tum­lu bir in­sa­nım is­ra­fı sev­mem aya­ğı­mı hep yor­ga­nı­ma gö­re uza­tı­rım. Ev­de kul­lan­ma­dı­ğım oda­mın sı­cak­lık de­re­ce­si­ni kı­sa­rım, ma­ale­sef do­ğal ­gaz çok pa­ha­lı. Kü­çük bir ara­bam var, ya­kı­tı ta­sar­ruf­lu evim ve işim çok ya­kın. He­nüz eve kriz uğ­ra­ma­dı in­şal­lah uğ­ra­maz. Baş­ba­ka­nı­mı­zın de­di­ği gi­bi Tür­ki­ye kri­zi çok az his­se­de­cek. Ben­ce ener­ji­mi­zi bu­na ve­re­lim. Her­kes kö­tü ola­cak der­se kö­tü olur, iyi ola­cak de­yip du­a ede­lim. Her şey iyi ola­cak ben bu­na ina­nı­yo­rum, Al­lah’ın iz­niy­le...
Kapat
KAPAT