BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni anayasa tekrar gündeme getirilmeli

Yeni anayasa tekrar gündeme getirilmeli

‘Sivil Anayasa Taslağı’nın hazırlayıcısı Prof. Dr. Ergun Özbudun, “Mevcut anayasada yapılan değişiklikler yeterli olmaz. Yenisi şart” dedi.‘Sivil Anayasa Taslağı’nın hazırlayıcısı Prof. Dr. Ergun Özbudun, “Mevcut anayasada yapılan değişiklikler yeterli olmaz. Yenisi şart” dedi. > M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL Ulus­la­ra­ra­sı Tek­no­lo­jik Eko­no­mik ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Vak­fı’nın (UTE­SAV) Süt­lü­ce’de­ki MÜ­Sİ­AD Mer­ke­zi’nde, UTE­SAV Baş­ka­nı İs­ra­fil Ku­ra­lay yö­ne­ti­min­de dü­zen­le­nen be­yin fır­tı­na­sı top­lan­tı­sın­da “Si­vil Ana­ya­sa” ko­nu­su ele alın­dı. Top­lan­tı­ya “Ye­ni Ana­ya­sa Tas­la­ğı” ko­nu­sun­da yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar ve ha­zır­lık­lar­la gün­de­me ge­len Prof. Dr. Er­gun Öz­bu­dun ka­tı­la­rak gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Ana­ya­sa tar­tış­ma­la­rı­nın tam or­ta­sın­da bu­lu­nan ve tas­lak ça­lış­ma­la­rı­nı ha­zır­la­yan he­ye­tin ba­şın­da yer alan Prof. Dr. Er­gun Öz­bu­dun, Tür­ki­ye’nin ke­sin­lik­le ye­ni bir ana­ya­sa­ya ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “Mev­cut olan ana­ya­sa­da olum­lu ba­zı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı­na rağ­men bu­nun­la ye­ti­ni­le­mez. Çe­şit­li si­ya­si par­ti­ler ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni ana­ya­sa ih­ti­ya­cı sü­rek­li di­le ge­ti­ril­di. ‘Ana­ya­sa de­ğiş­sin’ di­yen ba­zı ke­sim­le­rin ‘ye­ni ana­ya­sa­ya’ ih­ti­yaç yok­tur ser­ze­niş­le­ri­ni de hay­ret­le kar­şı­lı­yo­rum. Za­ma­nın­da ken­di­le­ri ‘ye­ni ana­ya­sa’ ih­ti­ya­cı ko­nu­sun­da gö­rüş be­lir­ti­li­yor­lar­dı. Bu po­li­tik de­ği­şim şa­şır­tı­cı” di­ye ko­nuş­tu. KA­PAN: ACİL ME­SE­LE UTE­SAV’ın ça­tı­sı al­tın­da “Si­vil Ana­ya­sa Ça­lış­ma­la­rı­nın Sür­dü­rül­me­si için Gö­rüş ve Öne­ri­ler ko­nu­lu bir araş­tır­ma su­nu­mu ha­zır­la­yan ga­ze­te­mi­zin ya­zar­la­rın­dan Dr. İs­ma­il Ka­pan da, Tür­ki­ye’nin bir “ya­rı de­mok­ra­si” ve­ya “kıs­men hür” bir ül­ke ol­ma­sı­nı kim­se­nin ka­bul ede­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Za­ten ül­ke­de ye­ni ana­ya­sa ih­ti­ya­cı­nı in­kâr eden her­han­gi bir ki­şi, grup ve­ya ke­sim de bu­lun­ma­mak­ta­dır. An­cak sü­re­cin yö­ne­til­me­sin­de ya­şa­nan sı­kın­tı­lar, tas­la­ğın ka­mu­oyun­da hak et­ti­ği il­gi­yi bu­la­ma­ma­sı­na yol aç­mış­tır. Ye­ni ana­ya­sa ha­zır­lan­ma­sı sü­re­ci tek­rar hız­lan­dı­rıl­ma­lı. Bu Tür­ki­ye’nin acil bir me­se­le­si­dir” ifa­de­sin­de bu­lun­du. ÖZ­BU­DUN’A ÇİNİ TABAK UTE­SAV’ın Süt­lü­ce’de­ki MÜ­Sİ­AD Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen top­lan­tı­da UTE­SAV Baş­ka­nı İs­ra­fil Ku­ra­lay, Prof. Dr. Er­gun Öz­bu­dun’a çini tabak tak­dim et­ti. Ku­ra­lay, ye­ni ana­ya­sa ko­nu­sun­da, “2009’da ye­ni ana­ya­sa için ça­lış­ma­lar ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Sa­de­ce si­ya­si­le­rin in­isi­ya­ti­fi­ne bı­ra­kıl­ma­dan hu­kuk­çu­lar, ba­sın ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ye­ni ana­ya­sa­nın oluş­ma­sı için ça­ba sarf et­me­li” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT