BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ra­bu­lut id­di­ala­rı ka­bul et­me­di

Ka­ra­bu­lut id­di­ala­rı ka­bul et­me­di

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün gö­rü­len 29. du­ruş­ma­sın­da ifa­de ve­ren tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan No­el Ba­ba Der­ne­ği Baş­ka­nı Mu­am­mer Ka­ra­bu­lut, hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı ka­bul et­me­di.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün gö­rü­len 29. du­ruş­ma­sın­da ifa­de ve­ren tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan No­el Ba­ba Der­ne­ği Baş­ka­nı Mu­am­mer Ka­ra­bu­lut, hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı ka­bul et­me­di. “Si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak”, “Hü­kü­me­te kar­şı si­lah­lı is­ya­na tah­rik et­mek­le” suç­la­nan Ka­ra­bu­lut’un ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­le­ri ol­du­ğu öne sü­rü­len tu­tuk­lu sa­nık­lar Türk Or­to­doks Pat­rik­ha­ne­si Ba­sın Söz­cü­sü Sev­gi Ere­ne­rol ve avu­kat Ke­mal Ke­rinç­siz’in ta­li­mat­la­rıy­la de­ği­şik ya­zı­lar ya­za­rak, ör­gü­tün ba­sın yo­luy­la pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı ka­bul et­me­yen Ka­ra­bu­lut, id­di­ana­me­nin hu­ku­kî bir kıs­mı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek sa­vun­ma yap­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT