BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne araş­tır­ma yap­tır­dım ne de fa­tu­ra­sı­nı öde­dim

Ne araş­tır­ma yap­tır­dım ne de fa­tu­ra­sı­nı öde­dim

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, SE­SAR fir­ma­sı­na araş­tır­ma yap­tı­rıp fa­tu­ra­sı­nı öde­di­ği şek­lin­de­ki id­di­ala­rı ya­lan­la­dı.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, SE­SAR fir­ma­sı­na araş­tır­ma yap­tı­rıp fa­tu­ra­sı­nı öde­di­ği şek­lin­de­ki id­di­ala­rı ya­lan­la­dı. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile Uğur Dün­dar’ın yö­net­ti­ği tar­tış­ma­nın ar­dın­dan bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Gök­çek, “Er­ge­ne­kon da­va­sı dos­ya­sın­da Gök­çek adı­na fa­tu­ra bu­lun­du­ğu” id­di­ala­rı hak­kın­da, “Söz ko­nu­su fir­ma ken­di ken­di­ne ba­zı an­ket­ler ya­pıp ba­na 300 kü­sur mil­yon­luk fa­tu­ra gön­der­miş. İti­raz et­tim, fa­tu­ra­yı da öde­me­dim” de­di. Gök­çek da­ha son­ra ken­di­siy­le il­gi­li yö­ne­ti­len id­di­ala­rın ko­nu baş­lık­la­rı­nın yer al­dı­ğı ba­lon­la­rı tek tek pat­lat­tı. MACİT GÜL: İD­Dİ­ALAR ASIL­SIZ Öte yan­dan, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün kar­de­şi Ma­cit Gül, Gök­çek-Kı­lıç­da­roğ­lu tar­tış­ma­sın­da gün­de­me ge­len, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ya­kın­la­rı­na ait bir fir­ma­dan özel üre­tim ge­rek­çe­siy­le iha­le­siz elek­trik di­re­ği al­dı­ğı yö­nün­de­ki id­di­ala­rın ta­ma­men asıl­sız ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT