BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağ­du­yu çağ­rı­sı

Sağ­du­yu çağ­rı­sı

Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi ve Va­li Oku­dan, bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar­la­ra ta­kı­ma za­rar ve­re­cek ha­re­ket­ler­den uzak dur­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­duTrab­zons­por Yö­ne­ti­mi ve Va­li Oku­dan, bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar­la­ra ta­kı­ma za­rar ve­re­cek ha­re­ket­ler­den uzak dur­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­du YA­NAL BE­YİN YI­KA­DI Li­gin ilk ya­rı­sı­nı li­der ka­pat­ma­yı he­def­le­yen Trab­zons­por, ken­di sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Es­ki­şe­hirs­por ma­çın­da 3 pu­an he­def­li­yor. Ge­çen haf­ta Bur­sas­por’a mağ­lup ol­ma­sı­nın ar­dın­dan li­der­li­ği ave­raj­la Si­vass­por’a kap­tı­ran bor­do-ma­vi­li ta­kım, zir­ve­yi tek­rar ele ge­çir­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­par­ken, dep­las­man­da G.Bir­li­ği ile kar­şı­la­şa­cak olan Si­vass­por’un pu­an kay­bet­me­si­ni bek­le­ye­cek. An­tren­man­lar­da mo­ral yük­le­ye­ci ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ver­di­ği göz­le­nen Er­sun Ya­nal, sa­ha dı­şın­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin Es­ki­şe­hirs­por ma­çı­na yan­sı­ma­ma­sı için sa­ha­da ve­re­cek­le­ri mü­ca­de­le­nin önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. ZA­RAR VER­ME­YİN Trab­zons­por’un gün­de­mi­ni haf­ta bo­yun­ca ha­kem ka­rar­la­rı meş­gul eder­ken, Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in PFDK’ya sevk edil­me­siy­le or­tam iyi­ce ge­ril­di. Es­ki­şe­hirs­por ma­çı ön­ce­si böy­le bir ka­rar ve­ril­me­si Trab­zons­por ca­mi­ası ta­ra­fın­dan tep­kiy­le kar­şı­la­nır­ken, Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi ta­raf­tar­la­rı­nı sağ­du­ya­ya da­vet et­ti. Va­li Nu­ri Oku­tan da yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Trab­zons­por’un geç­miş­te se­yir­ci ha­ta­la­rın­dan kay­nak­la­nan ba­zı olum­suz­luk­lar ya­şa­dı­ğı­nı, tek­rar ay­nı olum­suz­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için ta­raf­ta­rın sağ­du­yu­lu dav­ra­na­rak, ta­kı­ma za­rar ve­re­cek ha­re­ket­ler­den ka­çın­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Turkcell Süper Lig, 16.Hafta maçı >> TRABZON Sylva Serkan Song Egemen Cale Yattara Selçuk Hüseyin Colman Umut Gökhan Sakat: Tolga Zengin Cezalı: Tayfun >> ESKİŞEHİR Ivesa Sezgin Vucko Tayfun Serkan (Bülent) Doğa Bülent Ertuğrul Poljak Serdar Youla Anderson Sakat: Yok Cezalı: Nadareviç, Murat Önür STAT: H.Avni Aker HAKEMLER: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam, 4.hakem: Özgür Yankaya > SAAT: 19.00 > Lig TV naklen Ge­nel Ku­rul gü­nü Trab­zons­por’da ola­ğan ge­nel ku­rul, bu­gün Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Prof. Dr. Os­man Tu­ran Kül­tür ve Kon­gre Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ge­nel ku­rul­da fa­ali­yet ra­por­la­rı, 2009 yı­lı büt­çe­si­nin onay­lan­ma­sı ve ku­lüp üye­li­ği­ne gi­riş ile yıl­lık ai­dat­la­rı­nın be­lir­len­me­si gi­bi ko­nu­la­rın yer al­dı­ğı be­lir­til­di. Ku­lüp ge­nel sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, “Ka­tı­lım çok olur­sa ku­lü­bü sa­hip­len­me adı­na gös­ter­ge olur. Tüm üye­le­ri ge­nel ku­ru­la da­vet edi­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT