BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hedef Lincoln

Hedef Lincoln

Be­şik­taş’ın tecrübeli ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, oyun­cu­la­rın­dan Galatasa­ray’ın sam­ba­cı­sı­nı dur­dur­ma­la­rı­nı is­te­diBe­şik­taş’ın tecrübeli ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, oyun­cu­la­rın­dan Galatasa­ray’ın sam­ba­cı­sı­nı dur­dur­ma­la­rı­nı is­te­di ‘DU­RAN TOP­LA­RA DİK­KAT’ Fut­bol­cu­la­rı­na der­bi ön­ce­sin­de izin ve­re­rek bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­ma­ya­nı ger­çek­leş­ti­ren Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, dün oyun­cu­la­rı­nı te­sis­le­rin ka­pı­sın­da kar­şı­la­dı. Gü­ler yüz­lü ta­vır­la­rıy­la dik­kat çe­ken De­niz­li’nin ilk cüm­le­si “Din­len­di­niz mi?” ol­du. Per­şem­be ge­ce­si­ni uy­ku­suz ge­çi­ren tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, id­man ön­ce­sin­de oyun­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı özel top­lan­tı­da, G.Sa­ray ma­çı için ha­zır­la­dı­ğı oyun pla­nı­nı an­lat­tı. “Ön­ce­lik­le Lin­coln’ü dur­dur­ma­lı­yız” di­yen Mus­ta­fa De­niz­li, du­ran top­lar ve kor­ner­ler ko­nu­sun­da fut­bol­cu­la­rı­nı bir de­fa da­ha uyar­ma­yı da ih­mal et­me­di. ‘KART GÖ­RE­Nİ AF­FET­MEM’ G.Sa­ray kar­şı­sın­da 90 da­ki­ka dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen De­niz­li, “Kon­san­tras­yo­nu­nu­zu kay­bet­me­yin. Bir an­lık dal­gın­lık bü­tün emek­le­ri­mi­zi bo­şa çı­ka­ra­bi­lir. Sa­ha­ya kim çı­kar­sa çık­sın, ye­dek otu­ran ona des­tek ve­re­cek. Et­le tır­nak gi­bi ol­ma­lı­yız. Sa­ha içi ve dı­şın­dan ge­le­bi­le­cek tah­rik­le­re il­gi­siz ka­lın. Ha­kem­le di­ya­lo­ğa gir­me­yin. Bu maç­ta ge­rek­siz ye­re kart gö­re­ni af­fet­mem. Sa­de­ce bu ma­çı dü­şün­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Ala­cak­la­rı­nız öden­di. Der­bi için ta­lep et­ti­ği­miz prim yö­ne­tim ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Özel prob­lem­le­ri olan var­sa as­kı­ya al­sın. Da­ha son­ra sı­kın­tı­sı olan ba­na gel­sin biz­zat il­gi­le­ne­ce­ğim” de­di. > Bil­ge­han CAN BEŞİKTAŞ NOTLARI Be­şik­taş ka­zan­dı­ra­cak G.Sa­ray-Be­şik­taş der­bi­sin­de oto­ri­te­ler ev sa­hi­bi eki­bi fa­vo­ri gös­te­ri­yor. Yı­lın son der­bi­si ön­ce­sin­de açık­la­nan ba­his ra­kam­la­rı da bu­nu doğ­ru­lar ni­te­lik­te. Ya­rın Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda oy­na­na­cak olan maç­ta G.Sa­ray’ın ga­li­bi­ye­ti­ne 1.70, Be­şik­taş’ın ga­li­bi­ye­ti­ne ise 3.30, oran­la­rı ve­ril­di. Al Se­ric’i ver Mu­rat’ı Dev­re ara­sın­da ope­ras­yo­na ha­zır­la­nan Be­şik­taş, G.An­tep’in ön li­be­ro­su Mu­rat Cey­lan’a res­mi tek­lif­te bu­lun­du. Bu trans­fer için pa­ra ye­ri­ne fut­bol­cu ta­le­bin­de bu­lu­nan G.An­teps­por’a Se­ric ve Tu­na Üzüm­cü isim­le­ri­nin öne­ril­di­ği öğ­re­nil­di. NE­ŞE­Lİ İD­MAN Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, dün yap­tır­dı­ğı tak­tik id­ma­nın­da fut­bol­cu­la­rı­nı faz­la yor­ma­dı. Sa­kat­lık­la­rı sü­ren Ser­dar Kur­tu­luş ve Ay­dın Ka­ra­bu­lut’un ka­tıl­ma­dı­ğı ça­lış­ma, kı­sa me­sa­fe ko­şu ve 5’e 2 pas uy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan tam sa­ha­da ya­pı­lan çift ka­le tak­tik ma­çıy­la so­na er­di. Fut­bol­cu­la­rın hırs­lı ve ne­şe­li ol­duk­la­rı göz­ler­den kaç­ma­dı. > Cem BA­ŞA­RA­NER
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT