BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.Saray’a Fransız rakip

G.Saray’a Fransız rakip

Ka­dı­köy’de fi­na­li he­def­le­yen G.Sa­ray, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 3. olup UE­FA vi­ze­si alan Fran­sız Bor­de­aux ile eş­leş­ti. İlk maç dep­las­man­da. Ku­ra­dan mem­nun olan Baş­kan Ad­nan Po­lat, “Ge­çen yıl ye­nil­miş­tik. Rö­van­şı ala­ca­ğız” de­di.Ka­dı­köy’de fi­na­li he­def­le­yen G.Sa­ray, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 3. olup UE­FA vi­ze­si alan Fran­sız Bor­de­aux ile eş­leş­ti. İlk maç dep­las­man­da. Ku­ra­dan mem­nun olan Baş­kan Ad­nan Po­lat, “Ge­çen yıl ye­nil­miş­tik. Rö­van­şı ala­ca­ğız” de­di. BORDEUX BAYRAMI UE­FA Ku­pa­sı’nda Fran­sız eki­bi ile eş­leş­me­le­ri­ne çok se­vi­nen G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, “Rö­van­şı al­mak için uy­gun bir za­man” de­di İLK MAÇ 18-19 ŞU­BAT’TA UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki tem­sil­ci­miz G.Sa­ray, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 3. olup UE­FA vi­ze­si alan Fran­sa tem­sil­ci­si Bor­de­aux ile eş­leş­ti. İlk ma­çı 18-19 Şu­bat 2009’da dep­las­man­da oy­na­ya­cak olan sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip, ra­ki­bi­ni 26 Şu­bat 2009’da Ali Sa­mi Yen’de ağır­la­ya­cak. G.Sa­ray, bu tu­ru geç­me­si du­ru­mun­da ise 4. tur­da NEC Nij­me­gen-Ham­burg eş­leş­me­si­nin ga­li­bi ile kar­şı­la­şa­cak. Bu tur­da ise ilk maç­lar 12 Mart’ta, rö­vanş maç­la­rı ise 18-19 Mart’ta oy­na­na­cak. Cim­bom 4. tu­ra çık­ma­sı du­ru­mun­da ilk ma­çı­nı yi­ne dep­las­man­da oy­na­ya­cak. Öte yan­dan G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Fran­sız eki­biy­le eş­leş­me­le­ri­ne çok se­vin­di­ği­ni söy­le­di. ÜS­TÜ­NEL’DEN GA­RAN­Tİ Bor­de­aux ile geç­miş­ten ka­lan bir he­sap­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­yen Po­lat, “Biz Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden elen­di­ği­miz­de ta­raf­ta­rı­mı­za bir söz ver­miş­tik. Sö­zü­müz­de ve he­de­fi­miz­de bir sap­ma yok. Sa­ra­coğ­lu’nda fi­nal oy­na­ya­ca­ğız. Ta­kı­mı­mın son haf­ta­lar­da­ki for­mu, sa­kat oyun­cu­la­rı­mı­zın iyi­leş­me­si be­ni da­ha da umut­lan­dı­rı­yor. Bor­de­aux’nun çık­ma­sı­na ay­rı­ca se­vin­dim. Ge­çen yıl on­la­ra UE­FA Ku­pa­sı’nda ye­nil­miş­tik, şim­di rö­van­şı al­mak için uy­gun bir za­man” de­di. Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel ise, “Av­ru­pa’da ba­şa­rı­lı olu­nan es­ki yıl­la­rın ha­va­sı­nı ya­ka­la­dık. UE­FA’da ba­har ay­la­rı­nı gö­re­ce­ği­mi­zin ga­ran­ti­si­ni ve­re­bi­li­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. > Ercan YILDIZ FORVETLERİ ÇOK GÜÇLÜ Şam­pi­yon­lar Li­gi A Gru­bu’nu 7 pu­an­la üçün­cü sı­ra­da ta­mam­la­ya­rak yo­lu­na UE­FA Ku­pa­sı’nda de­vam et­me­ye hak ka­za­nan Bor­de­aux, 1881’de ku­rul­du. Maç­la­rı­nı 34.327 se­yir­ci ka­pa­si­te­li Sta­de Cha­ban Del­mas’da oy­na­yan Fran­sız eki­bi, Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda bu­gü­ne ka­dar 154 kar­şı­laş­ma­da 77 ga­li­bi­yet, 35 be­ra­ber­lik al­dı. Fran­sa Mil­li Ta­kı­mı’nın ef­sa­ne kap­tan­la­rın­dan Lau­rent Blanc’ın ça­lış­tır­dı­ğı Bor­de­aux’da for­vet hat­tın­da gö­rev ya­pan Ca­ve­nag­hi, Cha­makh, Bel­li­on ve Mi­lan’dan ki­ra­la­nan Go­ur­cuff en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken isim­ler. Cha­makh... Bu ada­ma dik­kat... Bor­de­aux ge­çen se­ne G.Sa­ray’ı evin­de 2-1 yen­di­ğin­de, Cha­makh ilk go­lün asis­ti­ni yap­mış ve ga­li­bi­yet go­lü­ne de im­za at­mış­tı. İDE­AL 11’İ Valverde Jurietti Diawara Planus Placente Diarra Fernando Gouffran Gourcuff Wendel Chamakh G.SARAY NOTLARI “Oyu­na gel­me­yiz” Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yi­ğit Şar­dan, der­bi ön­ce­si her­ke­sin ken­di­le­ri­ni fa­vo­ri gös­ter­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Şar­dan, “Bu du­ru­ma çok şa­şı­rı­yo­rum. Bi­zi fa­vo­ri gös­te­rip re­ha­ve­te sok­mak is­ti­yor­lar ama bu oyu­na gel­me­yiz. Ra­ki­bi­mi­ze say­gı du­yu­yor ve bu­nun bi­lin­ciy­le ha­zır­la­nı­yo­ruz” de­di. Or­ta sa­ha bo­ğa­cak Tek­nik Di­rek­tör Skib­be, der­bi­ye sa­yı­lı gün­ler ka­la Ay­han, Meh­met To­pal ve Ba­rış’la özel bir top­lan­tı ya­pa­rak, “Be­şik­taş kar­şı­sın­da en önem­li koz­la­rım siz­ler­si­niz. 90 da­ki­ka bo­yun­ca siz­den üs­tün bir mü­ca­de­le bek­li­yo­rum. Ra­ki­bi­mi­zi or­ta sa­ha­da ya­pa­ca­ğı­mız bas­kıy­la bi­ti­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT