BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ada­let ve ta­raf­sız­lık bu mu?..

Ada­let ve ta­raf­sız­lık bu mu?..

“Yö­ne­ti­ci”, maç oy­na­nır­ken ağız do­lu­su küf­re­der; bu kü­für­le­ri “mi­sa­fir” ta­kı­mın yö­ne­ti­ci­si üze­ri­ne alır, Pro­to­kol tri­bü­nün­de “Ba­na na­sıl küf­re­der­sin” di­ye kı­ya­me­ti ko­pa­rır; “Yö­ne­ti­ci” her­ke­sin or­ta­sın­da ce­va­bı bas­tı­rır: “Ben sa­na küf­ret­me­dim, ha­kem­le­re küf­ret­tim!..”



“Yö­ne­ti­ci”, maç oy­na­nır­ken ağız do­lu­su küf­re­der; bu kü­für­le­ri “mi­sa­fir” ta­kı­mın yö­ne­ti­ci­si üze­ri­ne alır, Pro­to­kol tri­bü­nün­de “Ba­na na­sıl küf­re­der­sin” di­ye kı­ya­me­ti ko­pa­rır; “Yö­ne­ti­ci” her­ke­sin or­ta­sın­da ce­va­bı bas­tı­rır: “Ben sa­na küf­ret­me­dim, ha­kem­le­re küf­ret­tim!..” “Ge­ce”, TV ek­ran­la­rın­da da bu söz­ler, “fut­bol ta­ri­hi­mi­zin unu­tul­ma­ya­cak iti­raf­la­rın­dan bi­ri” ola­rak tek­rar­la­nır; “er­te­si gün” bü­tün ga­ze­te­ler ya­zar!.. Ne var ki, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, baş­ka­nı ile, baş­kan ve­kil­le­ri ve üye­le­ri ile, göz­lem­ci ve tem­sil­cik­le­riy­le, fe­de­ras­yon ku­ru­lu, hu­kuk ku­ru­lu, di­sip­lin ku­ru­lu, hu­kuk ku­ru­lu ile, “gör­mez, duy­maz, su­sar” ve de otu­rur!.. “Ha­kem­le­ri­miz” de, dün­ya âle­me ilân ve iti­raf edi­len “kü­für­le­ri yer” otu­rur; hem de “öy­le­si­ne otu­rur” ki, “her haf­ta maç bek­le­yen” baş­ka­nı ile “Ha­kem­ler Bir­li­ği Yö­ne­ti­mi” de “gör­mez, duy­maz, su­sar” ve de otu­rur!.. Am­ma ve­lâ­kin, bir “Baş­kan”, on­ca emek ver­di­ği, on­ca pa­ra akıt­tı­ğı, on­ca id­di­alı bir ta­kım ku­ra­rak, tek­nik di­rek­tö­rü­ne de çok iyi im­kân­lar sağ­la­dı­ğı ta­kı­mı­nın “ha­kem ha­ta­la­rı” ile ade­ta “ya­ka pa­ça li­der­lik­ten in­di­ril­me­si­ni pro­tes­to et­mek için” iki lâf et­ti ve me­se­la “Li­gin zir­ve­si­ne bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan ba­lans aya­rı ya­pıl­dı” de­di mi; “da­ki­ka ge­çi­ril­me­den” ver eli­ni Di­sip­lin Ku­ru­lu!.. İş­te “böy­le” iş­ler, bi­zim spo­ru­muz­da ada­let!.. Da­ha­sı, fut­bo­lu­muz­da “da­ha da­ha da iyi iş­ler” bu “tür” ada­let!.. Fe­de­ras­yo­nun ha­ke­min­den baş­lar, ku­rul­la­rın­dan ge­çer, baş­ka­nı­na ka­dar ula­şır; bu “tür” ada­let!.. El­bet­te, “bu tür ada­le­tin iş­le­di­ği” bir dü­zen­de, sis­tem ta­ma­men “Üç Bü­yük­ler’in şam­pi­yon­lu­ğu ve mut­lu­lu­ğu üze­ri­ne ku­rul­muş olur”; eh İs­tan­bul Dü­ka­lı­ğı’nın med­ya­sı da “bu sis­tem­den ve iş­le­yen çark­tan çok mem­nun­dur”; ya Fe­ner­bah­çe ola­cak­tır şam­pi­yon, ya Ga­la­ta­sa­ray, “ara­da bir de” Be­şik­taş ola­bi­lir; “ge­ri­si”; on­lar da kim­miş efen­dim?.. El­bet­te “Trab­zons­por Baş­ka­nı” ve el­bet­te “o söz­le­ri ger­çek­ten söy­le­miş ise”, mev­cut yö­net­me­lik­le­re gö­re “Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ri­le­bi­lir­di”; ama “o söz­ler­den çok da­ha ağır­la­rı­nı söy­le­yen” Üç Bü­yük­ler’in baş­kan­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne yıl­lar yı­lı “gös­te­ri­len” en­gin mü­sa­ma­ha ne olu­yor­du?.. Ör­nek­le­ri çok olan “bu du­ru­mun ne me­nem bir şey ol­du­ğu­nu”, ko­lay an­la­şı­la­cak bir “baş­ka” ör­nek­le an­la­ta­yım; söy­le­yin be­nim sev­gi­li okur­la­rım; bu du­ru­mun “Ha­lis Öz­kah­ya’nın Ga­la­ta­sa­ray­lı Ba­ros’a çı­kar­ma­dı­ğı kar­tı, Genç­ler­bir­lik­li Bur­han’a çı­kar­ma­sın­dan” far­kı var mı?.. Sev­gi­li Mah­mut Öz­ge­ner, “Fe­de­ras­yo­nu­muz ta­raf­sız­dır” sö­zü­nü ba­ri söy­le­me­yin; ayıp olu­yor!..Ne ya­zık ki, si­zin­ki de da­hil yıl­lar­dır fe­de­ras­yon­la­rı­mız, de­ğil “Üç Bü­yük­ler” ve “Di­ğer­le­ri” ara­sın­da “ta­raf­sız”, hat­ta “Üç Bü­yük­ler ara­sın­da” bi­le “ta­raf­sız” de­ğil; açık­ça ifa­de ede­yim ki, Be­şik­taş’ın hak­kı yıl­lar­dır “Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe’ye gö­re” çok ama çok da­ha faz­la ye­ni­yor; hem sa­ha için­de, hem sa­ha dı­şın­da!.. Du­a edin, Be­şik­taş’ta “kon­gre üye­si olan” ba­zı fut­bol yo­rum­cu­la­rı­na ve spor ya­zar­la­rı­mı­za bi­le “Söz­de mi, öz­de mi baş­kan­lık ya­pı­yor­lar” tar­tış­ma­la­rı yap­tı­ran baş­kan­la­ra; yok­sa hâ­li­niz ha­rap­tı!.. >> Rıd­van’ı har­ca­mak!.. “Üç - beş ku­ruş için”, Rıd­van Dil­men gi­bi “ül­ke­nin en se­vi­len ve sa­yı­lan 5 - 6 fut­bol yo­rum­cu­sun­dan bi­ri olan” bir de­ğe­rin, “ba­his tah­min­le­ri ile” ken­di­si­ni he­der et­me­si­ne, yıp­rat­ma­sı­na gön­lüm ra­zı de­ğil!.. Tah­min­le­ri, za­man za­man “ko­mik” olu­yor ve oku­yu­cu hak­lı ola­rak “tep­ki gös­te­ri­yor!..” Üs­te­lik “onun tah­min­le­ri­ne ina­na­rak” ba­his oy­na­yan­lar da tam ta­bi­riy­le “ya­tı­yor!..” “Şu ta­kı­lır, bu ban­ko” der­ken “bu­nun ge­rek­çe­le­ri­ni yaz­sa, tah­mi­ni­nin ne­le­re da­yan­dı­ğı­nı an­lat­sa” bir ye­re ka­dar ka­bul ede­rim; ama bir - iki cüm­le için­de 5 - 10 maç­la il­gi­li “ke­sin hü­küm ve­rin­ce” ve bu “tah­min­ler ya­tın­ca” Rıd­van Dil­men bil­mem ki “ne olu­yor?..” “Yüz ve de­ğer es­ki­me­si­ni” de unut­ma­ma­lı Rıd­van ve “Rıd­van Dil­men’e ya­zık et­me­me­li!..” El­bet­te, “ken­di” bi­lir!.. >> Dün ve bu­gün!.. Hey gi­di hey, “bir za­man­lar” Ümit Mil­li Ta­kı­mı­mı­zın “en iyi fut­bol­cu­la­rı­nı top­la­yan” Fe­ner­bah­çe’nin “on­la­rın ço­ğu­nu na­sıl he­der et­ti­ği­ni” bi­len­ler, şim­di “ocak ayın­da trans­fer edil­mek is­te­nen genç yıl­dız aday­la­rı­na acı­ya­rak ba­kı­yor­lar”; bil­mem hak­sız­lar mı?.. Fe­ner­bah­çe ol­dum ola­sı­ya “ol­muş yıl­dız­la­rı top­lar” ve oy­na­tır; in­şal­lah “bu sis­te­mi ger­çek­ten de­ğiş­tir­me­ye ve genç­le­rin önü­nü aç­ma­ya ka­rar ver­miş­ler­dir”; yok­sa “ol­ma­dan ağaç­tan dü­şü­rü­len” ya­rı­nın yıl­dız­la­rı­na “ge­ne” en bü­yük kö­tü­lü­ğü et­miş olur­lar!.. Ta­bi­i, “bu kriz dö­ne­min­de” ku­lüp­le­ri­nin adı ge­çen “yıl­dız aday­la­rı için is­te­di­ği pa­ra­la­rı ve­re­bi­le­cek” mad­di gü­cü var­sa, Fe­ner­bah­çe’nin!.. Yok­sa, “bü­tün bu ya­zı­lıp çi­zi­len­ler” alış­tı­ğı­mız med­ya ba­lon­la­rı mı?.. >> Han­gi­si doğ­ru?.. Tür­ki­ye’nin en bü­yük ga­ze­te­le­ri­nin iki­sin­de iki ha­ber: “Ke­well’ın fut­bo­la dö­nüş sü­re­si uzu­yor; 3 ay da­ha sa­ha­lar­da yok!..” “Ke­well’dan iyi ha­ber; sa­ha­la­ra dö­nüş sü­re­si kı­sal­dı; 1 ay son­ra for­ma­sı­nı gi­ye­cek!..” Bu­yu­run yan­dan ya­kın ve de “han­gi­si­ne” ina­nın?.. >> Ga­la­ta­sa­ray’ın işi zor!.. Bu sa­tır­la­rı sa­at 10.00 sı­ra­la­rın­da ya­zı­yo­rum. Ga­la­ta­sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ra­ki­bi­ni bel­li ede­cek olan ku­ra, İs­viç­re’de sa­at 14.00’te çe­ki­le­cek ve sa­at 14.30 sı­ra­la­rın­da Shakt­har’la mı, Di­na­mo Ki­ev’le mi, Mar­sil­ya’yla mı, Bor­de­aux’yla mı, Wer­der Bre­men’le mi, Ze­nit’le mi, Fio­ren­ti­na’yla mı, Aal­borg’la mı oy­na­ya­cak, öğ­re­ne­ce­ğiz!.. Ben­fi­ca’nın, per­şem­be ge­ce­si “ton­la gol ka­çı­ra­rak” ve “iki to­pu da di­rek­ten dö­ne­rek” Me­ta­list’e “dra­ma­tik bir şe­kil­de ve 85’in­ci da­ki­ka go­lü ile ye­nil­me­si”, Ga­la­ta­sa­ray’ı “grup li­der­li­ğin­den et­ti” ve “grup ikin­ci­si ola­rak” Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden ge­len “grup üçün­cü­le­ri” ile kar­şı kar­şı­ya bı­rak­tı!.. “İs­tan­bul’da Me­ta­list’e 1 - 0 ye­ni­le­rek” ken­di gö­be­ği­ni “ken­di ke­se­me­yen” Ga­la­ta­sa­ray’a ders ol­ma­lı, bu du­rum; “kim­se­nin şans ver­me­di­ği” Uk­ray­na eki­bi “3 gol atıp 10 pu­an top­la­ya­rak” bi­rin­ci çık­tı grup­tan ve Ga­la­ta­sa­ray’a gö­re “ko­lay ra­kip­ler­le kar­şı­laş­ma” ve “sa­ha avan­ta­jı­nı ya­ka­la­ma” şan­sı­nı da el­de et­ti; kı­sa­ca­sı “bü­yük bir fır­sa­tı tep­ti” Ga­la­ta­sa­ray!.. “Sa­ra­coğ­lu’nda fi­nal” he­def­le­yen bir ta­kım için, el­bet­te “Ar­tık kim çı­kar­sa fark et­me­me­li” de­ni­le­bi­lir ama ka­zın aya­ğı “öy­le” de­ğil; tor­ba­ya gi­ren 8 ra­kip de “cid­di” ra­kip ve “Ga­la­ta­sa­ray’ı ele­ye­bi­lir­ler!..” Özet­le bu tur­da bel­li ola­cak Han­ya ile Kon­ya!.. Ba­ka­lım Ga­la­ta­sa­ray “ney­miş” ve Skib­be “na­sıl” bir tek­nik di­rek­tör­müş, an­la­ya­ca­ğız!..
Kapat
KAPAT