BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müzakere sürecine zarar verir

Müzakere sürecine zarar verir

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “şe­hit­le­ri­ne sa­hip çık­tı­ğı­nı” vur­gu­la­ya­rak, bir grup ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “özür di­le­me” kam­pan­ya­sı­nı “yan­lış bir gi­ri­şim” ola­rak gör­dü­ğü­nü bil­dir­di.Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “şe­hit­le­ri­ne sa­hip çık­tı­ğı­nı” vur­gu­la­ya­rak, bir grup ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “özür di­le­me” kam­pan­ya­sı­nı “yan­lış bir gi­ri­şim” ola­rak gör­dü­ğü­nü bil­dir­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü Bu­rak Özü­ger­gin me­se­le­ye, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ba­ba­can’ın söz­le­ri­ni ha­tır­la­tıp “Er­me­nis­tan­’la de­vam eden mü­za­ke­re sü­re­cin­de bu tür tar­tış­ma­la­rın hiç kim­se­ye fay­da­sı yok­tur, üs­te­lik mü­za­ke­re sü­re­ci­ne za­rar ve­re­bi­le­cek tar­tış­ma­dır” di­ye ce­vap ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT