BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizi aşacak güçteyiz

Krizi aşacak güçteyiz

İstanbul’da iş adamlarına seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, ne ölçekte olursa olsun bütün krizleri aşacak hatta bu krizleri fırsata dönüştürecek çok sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur” dedi.> Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA VAKKO’NUN ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI Başbakan Erdoğan, Vakko’nun Esenyurt’ta 30 milyon dolara yaptırdığı üretim merkezinin açılışını yaptıktan sonra Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte tesisi gezdi. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu­nun (DE­İK) 2008 yı­lı ola­ğan ge­nel ku­ru­lu­na ka­tıl­dı. İş adam­la­rı­na ses­le­nen Er­do­ğan, kü­re­sel öl­çek­te zor bir sü­reç­ten ge­çil­di­ği­ni söy­le­di. Bü­tün dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan fi­nan­sal kri­zin fa­tu­ra­sı­nın ya­vaş ya­vaş net­leş­ti­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan “Bu­gün en çok dış ti­ca­re­ti­miz­de bu et­ki­yi gör­me­ye baş­la­dık, son 2 ay­da ih­ra­ca­tı­mız­da, ge­çen yı­lın ay­nı ay­la­rı­na gö­re bel­li oran­lar­da dü­şüş­ler ol­du” de­di. Bü­tün bu ge­ri­le­me­ye rağ­men be­lir­le­nen ih­ra­cat he­de­fi olan 125 mil­yar do­la­rın yıl­ba­şın­da aşı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin şu an­da 6 yıl ön­ce­siy­le kı­yas­la­na­ma­ya­cak ka­dar iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tür­ki­ye’nin çok di­na­mik bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ğu­nu an­la­tan Er­do­ğan “Tür­ki­ye, bü­tün kriz­le­ri aşa­cak, hat­ta bu kriz­le­ri fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­cek sağ­lık­lı bir ya­pı­ya ka­vuş­muş­tur. Yo­lu­na da ka­rar­lı­lık­la de­vam et­mek­te­dir. Bun­dan kim­se­nin en ufak bir en­di­şe­si ol­ma­sın” di­ye ko­nuş­tu. FIRSATÇILARA İTİBAR ETMEYİN Er­do­ğan, mil­le­tin mo­ra­li­ni bo­za­rak kim­se­nin bir ye­re va­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’ye fe­la­ket se­nar­yo­la­rı ya­kış­tı­ran­lar, üçün­cü dün­ya ül­ke­si mu­ame­le­si ya­pan­lar, kriz­den ken­di­si için fır­sat dev­şir­me­ye ça­lı­şan­lar var. Ge­mi su alır ba­tar­sa, hep be­ra­ber ba­ta­rız ama ne böy­le bir sin­yal, ne de böy­le bir du­rum var. He­nüz ölüm sin­yal­le­ri ver­me­yen bir has­ta­ya, ölü­mü ha­tır­la­tan bir dok­tor ve­ya­hut da ke­fe­ni­ni ha­zır­la­yan bir dok­tor, ai­le gör­dü­nüz mü? Bu tür şey­ler ya­pı­lı­yor. Ben bu ül­ke­nin hem dok­to­ru hem Baş­ba­ka­nı­yım” di­ye ko­nuş­tu. Hü­kü­me­tin kri­ze kar­şı ted­bir al­ma­dı­ğı yo­lun­da­ki eleş­ti­ri­le­rin ger­çek­ler­le bağ­daş­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, ih­ra­cat ve re­el rek­tö­re des­te­ği art­tır­dık­la­rı­nı söy­le­di. Er­do­ğan şöy­le de­vam et­ti: “Fi­nans­man kay­nak­la­rı­nın çe­şit­len­di­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak adım­la­rı at­tık. Ko­bi­le­rin des­tek­len­me­si­ne ön­ce­lik ver­dik. Ge­liş­me­le­ri çok ya­kın­dan ta­kip et­tik. Ge­rek­li ted­bir­le­ri de ye­ri ve za­ma­nı gel­dik­çe alı­yo­ruz. Ver­gi borç­la­rı­na tak­sit­len­dir­me im­ka­nı sağ­la­dık.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT