BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÖKSAL TOPTAN: Özür kam­pan­ya­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­rum

KÖKSAL TOPTAN: Özür kam­pan­ya­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­rum

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ba­sın men­sup­la­rı­nın “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı”na iliş­kin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı.TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ba­sın men­sup­la­rı­nın “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı”na iliş­kin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Top­tan, “Kam­pan­ya­yı doğ­ru bul­mu­yo­rum. Bir ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı­na se­bep olur. Ne ka­dar id­di­a var­sa biz bü­tün bel­ge­le­ri or­ta­ya koy­ma­ya ha­zı­rız. Bun­lar araş­tı­rı­lıp, in­ce­len­sin ama bu işi ta­rih­çi­ler yap­sın. Bu bil­di­ri­ye im­za atan ar­ka­daş­la­rı­mız Tür­ki­ye’yi ön­ce mah­kum edi­yor­lar, on­dan son­ra da bu mah­ku­mi­yet se­be­biy­le özür di­li­yor­lar, bu hak­sız­lık­tır. Öl­dü­rü­len 40 gü­nah­sız dip­lo­ma­tı­mız için kim özür di­le­ye­cek?” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT