BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖZÜR DİLEME BÜYÜK ZARARLAR VEREBİLİR

ÖZÜR DİLEME BÜYÜK ZARARLAR VEREBİLİR

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı” ile il­gi­li, “Ya­pı­lan­la­rı ke­sin­lik­le doğ­ru bul­mu­yo­ruz.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı” ile il­gi­li, “Ya­pı­lan­la­rı ke­sin­lik­le doğ­ru bul­mu­yo­ruz. Özür di­le­me yan­lış ol­du­ğu ka­dar za­rar ve­ri­ci so­nuç­lar da do­ğu­ra­bi­le­cek bir dav­ra­nış­tır” de­di. Bu ara­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı As­ke­ri Ta­rih ve Stra­te­ji Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan “Ar­şiv Bel­ge­le­riy­le Er­me­ni Fa­ali­yet­le­ri” adı­nı ta­şı­yan 8 cilt­lik eser bu ko­nuy­la il­gi­le­nen yer­li ve ya­ban­cı­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du. İs­te­yen­ler bu ese­re Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın www.tsk.mil.tr’dan ula­şa­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT