BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­tar İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu Florya’da açıl­dı

Ka­tar İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu Florya’da açıl­dı

Or­ta­do­ğu’nun en önem­li ül­ke­le­rin­den bi­ri­si olan Ka­tar, İs­tan­bul Flor­ya’da Baş­kon­so­los­luk aç­tı.> Öz­can Genç İS­TAN­BUL İs­tan­bul Baş­kon­so­lo­su Mu­ham­med Al-Ali Al-Maa­did’in (sağ­da) İs­tan­bul’da Ka­tar Baş­kon­so­los­lu­ğu­nun açıl­ma­sın­dan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ge­ce­ye ga­ze­te­miz adı­na Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran da ka­tıl­dı. Or­ta­do­ğu’nun en önem­li ül­ke­le­rin­den bi­ri­si olan Ka­tar, İs­tan­bul Flor­ya’da Baş­kon­so­los­luk aç­tı. İs­tan­bul Baş­kon­so­lo­su Mu­ham­med Al-Ali Al-Maa­did’in, açı­lış­tan son­ra Ka­tar’ın mil­li gü­nü do­la­yı­sıy­la Çı­ra­ğan sa­ra­yı’nda bir re­sep­si­yon ver­di. Mi­sa­fir­le­ri­ni Kon­so­los Ha­lid Al-Su­la­iti ile bir­lik­te ka­pı­da kar­şı­la­ya­rak tek tek il­gi­le­nen Baş­kon­so­los Al-Maa­did ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, İs­tan­bul’da Ka­tar Baş­kon­so­los­lu­ğu­nun açıl­ma­sın­dan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­inu ve ül­ke­si­nin Tür­ki­ye’ye ver­di­ği bü­yük öne­mi gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. İki ül­ke ara­sın­da ar­tan ti­ca­ri iliş­ki­ler­den öv­güy­le bah­se­den Baş­kon­so­los, bu iliş­ki­le­rin ge­liş­me­sin­de kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra te­şek­kür et­ti. Re­sep­si­yo­na, Ya­ban­cı ül­ke baş­kon­so­los­la­rı, ti­ca­ret adam­la­rı ve çok sa­yı­da seç­kin bir da­vet­li top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT