BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 kardeş aynı gün öldü

3 kardeş aynı gün öldü

Ada­na’da 2 kar­deş, bypass ame­li­yat­lı kar­deş­le­ri­nin fe­na­laş­ma­sı üze­ri­ne ra­hat­sız­lan­dı. Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan kar­deş­le­rin 3’ü de kur­ta­rı­la­ma­dı.Ada­na’da 2 kar­deş, bypass ame­li­yat­lı kar­deş­le­ri­nin fe­na­laş­ma­sı üze­ri­ne ra­hat­sız­lan­dı. Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan kar­deş­le­rin 3’ü de kur­ta­rı­la­ma­dı. Gür­sel­pa­şa Ma­hal­le­si 20 So­kak’ta otu­ran ve da­ha ön­ce kalp ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le bypass ame­li­ya­tı ol­du­ğu öğ­re­ni­len Ha­san Bü­tün, ani­den ra­hat­sız­lan­dı. Ay­nı ev­de ya­şa­yan Ah­met Bü­tün de he­ye­can­la­na­rak, fe­na­laş­tı. Ha­san Bü­tün, ya­kın­la­rı­nın ça­ğır­dı­ğı am­bu­lans­la Özel Sey­han Baş­kent, Ah­met Bü­tün Baş­kent Üni­ver­si­te­si Sey­han Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma has­ta­ne­le­ri­ne kal­dı­rıl­dı. Kar­deş­le­ri­nin has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen bi­ti­şik ev­de otu­ran Sul­tan Öz­bey de ra­hat­sız­la­na­rak, Baş­kent Üni­ver­si­te­si Sey­han Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Has­ta­ne­si­ne gö­tü­rül­dü. İlk be­lir­le­me­le­re gö­re kalp kri­zi ge­çir­dik­le­ri an­la­şı­lan üç kar­deş, dok­tor­la­rın tüm ça­ba­la­rı­na rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Ola­yın ar­dın­dan, kar­deş­ler­le ay­nı so­kak­ta otu­ran ba­zı ya­kın­la­rı si­nir kri­zi ge­çir­di ve am­bu­lans­la Ada­na’da­ki çe­şit­li has­ta­ne­le­re kal­dı­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT