BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­dağ: e-mail atarak referandum yapacağım

Ak­dağ: e-mail atarak referandum yapacağım

Sağ­lık Ba­ka­nı, yap­ma­yı he­def­le­dik­le­ri ça­lış­ma­la­ra kar­şı çı­kan oda­la­ra rest çek­ti. Ak­dağ,” Siz­le­re ar­tık hiç­bir şey sor­ma­ya­ca­ğım. e-pos­ta yo­luy­la bü­tün üye­le­re ula­şıp on­la­rın fik­irlerine gö­re ha­re­ket ede­ce­ğim” de­di.> Cü­neyt Bi­ti­k­çioğ­lu İS­TAN­BUL YENİ HEDEF OBEZİTE Ak­dağ: Si­ga­radan sonra şim­di­ de kalp ve kan­ser has­ta­lık­la­rı­nın baş­lı­ca se­bep­le­rin­den bi­ri olan obe­zi­te ile (şiş­man­lık­) mü­ca­de­le baş­la­tıyoruz. Tür­ki­ye’nin sağ­lık ko­nu­sun­da bü­yük iler­le­me­ler kay­det­ti­ği­ni söy­le­yen Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, “2002 ‘de baş­lat­tı­ğı­mız dö­nü­şüm prog­ra­mı­nın ar­dın­dan bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta ger­çek­ten dün­ya­nın ör­nek gös­ter­di­ği, dik­kat çe­ken bir ba­şa­rı­dır” de­di. Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı İler­le­me Ra­po­ru ile il­gi­li bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, sağ­lık­la il­gi­li 6 yıl­lık ça­lış­ma­la­rı özet­le­di. ARTIK ÇOCUKLAR ÖLMÜYOR Ak­dağ şöy­le ko­nuş­tu. “2002 yı­lı­na ka­dar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, ra­kam­lar or­ta­da. Ar­tık hiç­bir va­tan­da­şı­mız has­ta­ne ka­pı­la­rın­dan dön­mü­yor. Aşı yü­zün­den ço­cuk­lar öl­mü­yor. An­ne ve be­bek ölüm­le­ri il­gi­li ve­ri­ler dün­ya stan­dart­la­rı­nın çok çok üze­rin­de.” Sağ­lık­ta­ki ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lür­ken bir ta­kım yer­le­rin ra­hat­sız ol­du­ğu­nu da vur­gu­la­yan Ba­kan Ak­dağ ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: Ec­za­cı­lar­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz, der­nek­le­ri kar­şı çı­kı­yor, dok­tor­lar­la il­gi­li bir ça­lış­ma­mız olu­yor, ta­bip­ler oda­sı fer­yat edi­yor. Ga­ze­te­le­re çar­şaf çar­şaf ilan­lar ve­ri­yor­lar. Ki­min pa­ra­sı ile ta­bi­ki ec­za­cı­nın, dok­to­run pa­ra­sı ile. Biz SSK ko­nu­sun­da ga­ze­te­le­re ilan ve­rir­ken bun­la­rın ne ka­dar ma­li­yet­li bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu gör­dük. Yok öy­le, otur­duk­la­rı yer­den bu iş­ten fay­da­la­na­cak ki­şi­ler adı­na ka­rar ver­mek. Ben de bun­dan son­ra ke­sin­lik­le oda­la­ra fa­lan sor­ma­ya­ca­ğım. Tek­no­lo­ji ça­ğın­da­yız. Ma­il or­ta­mın­da her­ke­sin fik­ri­ni öğ­re­ni­rim. Bir ne­vi re­fe­ran­dum ya­pa­rım, çı­kan ka­ra­rı da uy­gu­la­rım.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT