BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci­le­re ge­ri dö­nü­şüm se­mi­ne­ri

Öğ­ren­ci­le­re ge­ri dö­nü­şüm se­mi­ne­ri

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ku­ru­lu­şu olan İS­TAÇ A.Ş.’nin İs­tan­bul ge­ne­lin­de ver­miş ol­du­ğu “Çev­re­ci­lik ve Ge­ri Dö­nü­şü­mün Ül­ke­miz Eko­no­mi­si­ne ve Do­ğa­ya Kat­kı­la­rı” se­mi­ne­ri İh­las Ko­le­ji Mar­ma­ra Ev­le­ri Kam­pü­sü’nde ya­pıl­dı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ku­ru­lu­şu olan İS­TAÇ A.Ş.’nin İs­tan­bul ge­ne­lin­de ver­miş ol­du­ğu “Çev­re­ci­lik ve Ge­ri Dö­nü­şü­mün Ül­ke­miz Eko­no­mi­si­ne ve Do­ğa­ya Kat­kı­la­rı” se­mi­ne­ri İh­las Ko­le­ji Mar­ma­ra Ev­le­ri Kam­pü­sü’nde ya­pıl­dı. Se­mi­ne­rin su­nu­mu Çev­re Mü­hen­di­si Feh­mi Alem­dar ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Öğ­ren­ci­le­rin sık sık so­ru so­ra­rak ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı se­mi­ner­de, Çev­re Mü­hen­di­si Feh­mi Alem­dar ta­bii kay­nak­la­rın sı­nır­sız ol­ma­dı­ğı­nı, dik­kat­li­ce kul­la­nıl­ma­dı­ğı tak­dir­de bu kay­nak­la­rın tü­ke­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Alemdar, atık­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün ge­ri dö­nüş­tü­rü­le­bi­le­ce­ği­ni ve ye­ni mal­ze­me ya­pı­mın­da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söyledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT