BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Radyo ve TV’de iki dev adam!..

Radyo ve TV’de iki dev adam!..

Ge­çen per­şem­be ge­ce­si te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı do­la­şır­ken “İki Dev Adam”a rast­la­dım!... Çok yıl­lar ön­ce­sin­den ve özel­lik­le TRT‘nin rad­yo dün­ya­sın­dan ku­lak­la­rı­mı­zın pa­sı­nı si­len iki bü­yük dua­yen ve su­nu­cu, Show TV‘de Ali Kır­ca‘nın sun­du­ğu “ Si­ya­set Mey­da­nı” ad­lı prog­ram­da ek­ra­na gel­di. “Rad­yo Gün­le­ri” baş­lı­ğıy­la ev­le­ri­mi­ze ko­nuk olan ve yıl­la­rın es­ki­te­me­di­ği bu iki su­nu­cu us­ta­sı; Ha­lit Kı­vanç ve Or­han Bo­ran‘dı!...Ge­çen per­şem­be ge­ce­si te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı do­la­şır­ken “İki Dev Adam”a rast­la­dım!... Çok yıl­lar ön­ce­sin­den ve özel­lik­le TRT‘nin rad­yo dün­ya­sın­dan ku­lak­la­rı­mı­zın pa­sı­nı si­len iki bü­yük dua­yen ve su­nu­cu, Show TV‘de Ali Kır­ca‘nın sun­du­ğu “ Si­ya­set Mey­da­nı” ad­lı prog­ram­da ek­ra­na gel­di. “Rad­yo Gün­le­ri” baş­lı­ğıy­la ev­le­ri­mi­ze ko­nuk olan ve yıl­la­rın es­ki­te­me­di­ği bu iki su­nu­cu us­ta­sı; Ha­lit Kı­vanç ve Or­han Bo­ran‘dı!... Her iki su­nu­cu da, ki­mi iz­le­yi­ci­le­rin ço­cuk­lu­ğun­dan ya da genç­lik yıl­la­rın­dan çok net ola­rak ha­tır­la­ya­bi­le­ce­ği bi­rer dua­yen!... Or­han Bo­ran, TRT‘nin o es­ki “Tür­ki­ye Rad­yo­la­rın­dan” ya­yın­la­rıy­la ev­le­ri­mi­ze ko­nuk olur ve 1960’lı yıl­la­rın çiz­gi ro­man kah­ra­ma­nı ‘Yu­ki’yi ses­len­di­rir ve ay­nı za­man­da da “Doğ­ru mu, Yan­lış mı” ad­lı ya­rış­ma prog­ra­mı­nı su­nar­dı pı­rıl pı­rıl se­si ve mü­kem­mel ‘İs­tan­bul Türk­çe­si’yle!... Ha­lit Kı­vanç us­ta­yı ise biz es­ki ku­şak­lar, özel­lik­le fut­bol dün­ya­sın­dan ta­nı­rız; Tür­ki­ye’nin en bü­yük maç spi­ke­ri ola­rak!... Da­ha son­ra­ki yıl­lar­da ise TRT‘nin si­yah be­yaz TV ya­yın­la­rı dö­ne­min­den gü­nü­mü­ze ka­dar, ara­lık­sız ça­lı­şan bir TV su­nu­cu­su; 23 Ni­san Ço­cuk Şen­lik­le­ri ve da­ha ak­lı­mı­za ge­len gel­me­yen bir­çok ya­rış­ma prog­ra­mıy­la gö­nül­le­ri­miz­de bir taht kur­muş­tur âde­tâ Ha­lit Kı­vanç us­ta!... İn­sa­noğ­lu, iz bı­ra­kan şah­si­yet­le­ri­ni ge­nel­lik­le kay­bet­tik­ten son­ra yâd et­me­ye baş­lar!... Önem­li olan ise; her tür­lü önem­li şah­si­ye­ti, he­nüz ha­yat­tay­ken ve gö­rev ba­şın­day­ken de öv­mek ve ha­tır­la­mak­tır!... TRT‘nin es­ki bir spi­ke­ri ola­rak, her iki us­ta­yı say­gıy­la se­lam­lı­yor ve Tür­ki­ye’nin bu iki du­aye­ni­ne ömür bo­yu sağ­lık ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT