BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KANARYA ZİRVEYE KONDU

KANARYA ZİRVEYE KONDU

Sarı-lacivertliler Konyaspor’u Önder ve Deivid’le geçerek 2008’i mutlu bitirdiSarı-lacivertliler Konyaspor’u Önder ve Deivid’le geçerek 2008’i mutlu bitirdi EL Mİ, GOL MÜ, OF­SAYT MI? Son 6 ma­çın­da 16 pu­an top­la­yan F.Bah­çe, 5 önem­li ek­si­ği­ne rağ­men Kon­ya dep­las­ma­nın­dan da ga­li­bi­yet­le dön­dü. 34’te Alex’in or­ta­sın­da Ön­der yük­sel­di an­cak vu­ra­ma­dı. Ka­le­ci Oğuz­han’ın yum­ruk­la­dı­ğı top Ön­der’in ko­lu­na çar­pa­rak ağ­la­ra git­ti. Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, yar­dım­cı­sı Ni­hat Mız­rak’ın uya­rı­sıy­la ön­ce el­le oy­na­ma ka­ra­rı ver­di. Son­ra po­zis­yo­nun of­sayt ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü. Ni­hat Mız­rak, ka­rar­sız­lı­ğı­nı ye­nip or­ta nok­ta­ya koş­ma­ya baş­la­yın­ca gol ka­ra­rı çık­tı: 0-1. 42’de iki Kon­yas­por­lu­yu oyun­dan dü­şü­ren Güi­za, ge­ri­den bin­dir­me ya­pan Dei­vid’i gör­dü. Bu fut­bol­cu­nun yer­den sert vu­ru­şun­da top bir de­fa da­ha fi­le­ler­le bu­luş­tu: 0-2. İlk 45 da­ki­ka bu skor­la ta­mam­lan­dı. VEY­SEL AĞ­LA­RI DEL­Dİ İkin­ci ya­rı yi­ne il­ginç bir gol­le baş­la­dı. 52’de ani ge­li­şen Kon­ya ata­ğın­da Vey­sel sağ çar­praz­da top­la bu­luş­tu. Vey­sel’in bek­let­me­den vu­ru­şun­da top ka­le­ci Vol­kan’a çar­pa­rak ön­ce fi­le­ler­le bu­luş­tu. Bu po­zis­yon­da gol çiz­gi­si­ni ge­çen me­şin yu­var­lak son­ra­sın­da üst ağ­lar­da bir boş­luk bu­la­rak dı­şa­rı çık­tı: 1-2. 64’te Vey­sel, F.Bah­çe ka­le­si­ni bir de­fa da­ha yok­la­dı an­cak Ro­ber­to Car­los ara­ya gi­re­rek teh­li­ke­yi ön­le­di. Son çey­rek­te atak­la­rı­nı sık­laş­tı­ran Kon­ya, Vey­sel, Ce­la­led­din ve Er­han ile F.Bah­çe ka­le­si­ni ab­lu­ka al­tı­na al­dıy­sa da ara­dı­ğı go­le ula­şa­ma­dı. Bu ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan sa­rı-la­ci­vert­li­ler maç faz­la­sıy­la li­der­li­ğe yük­sel­di. > Bur­kay ÇE­LE­Bİ­OĞ­LU- Kon­ya (İHA) B.Belediye Atatürk Stadı, 19 Aralık 2008 >> KONYA 1 Oğuzhan 5 Serhat 5 (Ömer dk. 57) 5.5 Mihajlov 5 İsmail 6 Celaleddin 5.5 Erdal 5 (E.Albayrak dk.74) 5 Zafer 5 Fahri 6 Da Silva 5 (Ferdi dk.57) 5.5 Caner 5.5 Veysel 6 İlker Eren Şen Jefferson Uğur T.D.: Giray Bulak >> F.BAHÇE 2 Volkan 6 Gökhan 5.5 Önder 7.5 Yasin 6 Roberto Carlos 6.5 Deivid 6 (Ali Bilgin dk.80) ? Josico 5 Emre 5 (Deniz dk.57) 5 Uğur 5 (Vederson dk.57) 5.5 Alex 6 Güiza 6.5 Volkan Babacan Vederson Can Arat Maldonado İlhan Parlak T.D.: Luis Aragones GOLLER: Önder (dk.34), Deivid (dk.42), Veysel (dk.52), HAKEMLER: Kuddusi Müftüoğlu, Nihat Mızrak, Asım Yusuf Öz HASRET KALMIŞTI ÖN­DER LUGANO’YU ARAT­MA­DI... En son, ge­çen se­zo­nun 31. haf­ta­sın­da li­der olan F.Bah­çe, 27 Ni­san 2008’de G.Sa­ray’a 1-0 ye­ni­le­rek ön­ce kol­tu­ğu­nu ar­dın­dan da şam­pi­yon­lu­ğu eze­li ra­ki­bi­ne kap­tır­mış­tı. F.Bah­çe dün geceki ga­li­bi­yet­le se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı mut­lu ta­mam­la­dı, an­cak ma­ça dam­ga­sı­nı vu­ran Ön­der Tu­ra­cı’nın go­lü ol­du. Lu­ga­no’nun ye­ri­ne gö­rev ya­pan Ön­der ha­ta­sız oyu­nuy­la Uru­gu­ay­lı­yı arat­maz­ken, at­tı­ğı gol ile de Lu­ga­no’nun boş­lu­ğu­nu tam an­la­mıy­la dol­dur­du. HA­TA­LAR EŞİT­LEN­Dİ Ön­der’in dün ge­ce­ye dam­ga vu­ran go­lü bir di­zi ha­tı­ra­la­rı da can­lan­dır­dı. 2004-05’te Anel­ka’nın Kon­ya ağ­la­rı­na bı­rak­tı­ğı gol hay­li tar­tı­şıl­mış­tı. Bu olay ay­nı za­man­da bu se­zon­ki F.Bah­çe maç­la­rın­da­ki 4. önem­li ha­ta ol­du. Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu’nun yö­net­ti­ği 9. haf­ta ma­çın­da Es­ki­şe­hir’in F.Bah­çe ağ­la­rı­na gi­den go­lü ve­ril­me­miş­ti. 14. haf­ta­da­ki De­niz­li kar­şı­laş­ma­sın­da ise Dei­vid’in ni­za­mi go­lü ay­nı akı­be­te uğ­ra­mış­tı. Ge­çen haf­ta ise An­tal­ya kar­şı­sın­da yan ha­ke­min ıs­ra­rı­na rağ­men ha­kem F.Bah­çe’nin pe­nal­tı­sı­nı es geç­miş­ti. F.BAHÇE NOTLARI “Net gö­re­me­dim” F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, 2-1’lik Kon­ya ga­li­bi­ye­ti son­ra­sı mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tec­rü­be­li ho­ca, Ön­der’in at­tı­ğı tar­tış­ma­lı gol hak­kın­da ise, “Otur­du­ğum yer­den çok şey gö­re­me­dim. O yüz­den yo­rum ya­pa­ma­ya­ca­ğım. İlk ya­rı­da to­pa ha­kim olan ve iyi oy­na­yan ta­raf biz­dik. İkin­ci ya­rı­da ne­den bil­mi­yo­rum ama bir si­nir var­dı üze­ri­miz­de” diye ko­nuş­tu. Kâ­bus so­na er­di Bu se­zon dep­las­man­lar­da çok pu­an kay­be­den Fe­ner bu kâ­bu­su­nu da yen­di. Ka­nar­ya, De­niz­li’den son­ra Kon­ya’dan da üç pu­an­la dön­dü. Ko­ca­eli ma­çıy­la bir­lik­te sa­rı-la­ci­vert­li­ler bu se­zon­ki üçün­cü dış sa­ha ga­li­bi­ye­ti­ni el­de et­ti. PAF ma­çın­da F.Bah­çe, Kon­yas­por’u 2-1 yen­di. “Po­zis­yon gol­dü” F.Bah­çe’yi 1-0 öne ge­çi­ren Ön­der Tu­ra­cı, go­lün ni­za­mi ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ön­der, “Po­zis­yon çok ça­buk ge­liş­ti. El­le oy­na­ma ni­ye­tim yok­tu. Yap­tı­ğım vu­ruş da omuz­la gö­ğüs ka­rı­şı­mıy­dı. Ben­ce po­zis­yon gol­dü. Ha­kem go­lü ver­me­di di­ye se­vin­me­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Alex ka­la­cak F.Bah­çe Kap­ta­nı Alex maç son­ra­sı, “Ön­der’in go­lün­de top ona çar­pa­rak ağ­la­ra git­ti. Tar­tı­şa­cak bir du­rum yok. Uma­rım der­bi 1-1 bi­ter” der­ken, “F.Bah­çe’de kal­mak is­ti­yo­rum. Bu ko­nu çok dil­len­di­ri­li­yor ama yö­ne­tim de be­ni is­ti­yor. Baş­kan­la gö­rüş­me yap­tık. Ocak ayın­da tek­rar gö­rüş­me­le­re baş­la­ya­ca­ğız” de­di. Kon­ya’da ar­be­de Kon­yas­por-F.Bah­çe ma­çı ön­ce­si bir grup ta­raf­tar po­li­se sal­dır­dı. Olay­lar­da bir po­lis me­mu­ru ba­şın­dan al­dı­ğı taş dar­be­siy­le ya­ra­lan­dı. Stad­yu­ma bi­let­siz gir­mek is­te­yen bir grup Kon­yas­por ta­raf­ta­rı, el­le­rin­de­ki me­şa­le­le­ri ya­ka­rak po­li­se at­tı. Maç son­ra­sı ku­lüp bi­na­sı­nı taş­la­dı. Mev­la­na’da du­a F.Bah­çe­li fut­bol­cu­lar­dan Em­re Be­lö­zoğ­lu, Ön­der Tu­ra­cı, Uğur Bo­ral, Vol­kan Ba­ba­can ve İl­han Par­lak, Mev­la­na Tür­be­si ya­nın­da­ki Sul­tan Se­lim Ca­mi­i’nde Cu­ma na­ma­zı kıl­dık­tan son­ra, ki­mi yö­ne­ti­ci­ler­le bir­lik­te Mev­la­na Tür­be­si’ni zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da du­a eden fut­bol­cu­lar da­ha son­ra ote­le geç­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT