BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Deniz’e yazık oldu

Deniz’e yazık oldu

De­niz Se­ki’yi şar­kı­cı ya­pan ün­lü ya­pım­cı Şa­hin Özer, mü­zik pi­ya­sa­sı­nın mer­kez üs­sü Un­ka­pa­nı’nın na­sıl kurt ka­pa­nı­na dö­nüş­tü­ğü­nü ‘Ora­da Ne­ler Olu­yor’da an­lat­tı.De­niz Se­ki’yi şar­kı­cı ya­pan ün­lü ya­pım­cı Şa­hin Özer, mü­zik pi­ya­sa­sı­nın mer­kez üs­sü Un­ka­pa­nı’nın na­sıl kurt ka­pa­nı­na dö­nüş­tü­ğü­nü ‘Ora­da Ne­ler Olu­yor’da an­lat­tı. Şa­hin Özer “Ba­zı ya­pım­cı­lar al­bü­mü sat­tır­mak için şar­kı­cı­la­rı­na ‘sev­gi­li bul, de­kol­te giy, san­sas­yo­na se­bep ol, kav­ga et’ gi­bi akıl al­maz tek­lif­ler de bu­lu­nu­yor” de­di. Şa­hin Özer “Ba­zı şar­kı­cı­lar da var ki, ma­ga­zin­le ayak­ta du­ru­yor. Ör­ne­ğin De­niz Se­ki, es­ki­den al­bü­mü 500 bin sa­tar­dı. Şim­di 50 bi­ni zor sa­tı­yor. Mü­zi­ğiy­le gün­de­me gel­mek is­ti­yor, ama özel ha­ya­tıy­la gün­dem­de. De­niz’e ya­zık ol­du” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT