BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?TUBA ÜNSAL: Tüm kı­ya­fet­le­ri­ni sa­ta­ca­ğı­nı açık­la­dı ve ek­le­di: “Ha­di, ar­tık ha­ya­tı­mı de­ğiş­ti­ri­yo­rum, Ni­ka­ra­gu­a’ya gi­di­yo­rum de­sem, ka­pı­ya kam­yon mu ge­ti­re­ce­ğim?” DEMET EVGAR: Mah­sun Kır­mı­zı­gül’ün fil­mi “Gü­ne­şi Gör­düm” için tek­lif gel­di­ğin­de bir­çok ki­şi gi­bi ben de Mah­sun’a ön yar­gı­lı yak­laş­tım. Çev­rem­den de film­de oy­na­dı­ğım için tep­ki al­dım.” MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ: Mu­ro’yu can­lan­dı­ran Üs­tün­dağ, “Re­cep İve­dik” fil­mi­nin gi­şe­de el­de et­ti­ği ba­şa­rı­nın ken­di­le­ri­ni de olum­lu et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Sek­tö­rün pa­ra ka­za­na­bi­le­ce­ği­ni gör­dük... ROJİN: “TRT ben­den Kürt­çe ka­na­lın­da Se­da Sa­yan gi­bi haf­ta­da beş gün prog­ram yap­ma­mı is­te­di. Ben TRT’nin gö­rüp, gö­re­bi­le­ce­ği en light Kür­düm. Sert­lik­ten bir fay­da gör­me­dim.” ALİ POYRAZOĞLU: Ün­lü ti­yat­ro­cu, ga­ze­te­ci­le­rin Cem Yıl­maz’la il­gi­li so­ru sor­ma­la­rı­na tep­ki gös­ter­di: “Tür­ki­ye’nin Cem Yıl­maz’dan baş­ka der­di yok­muş gi­bi, bu sorunun sorulmasından sı­kıl­dım ar­tık” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT