BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 bin YTL’ye kendi işini kur krizden kârlı çık

4 bin YTL’ye kendi işini kur krizden kârlı çık

Ba­yi­lik ve­ren şir­ket­ler eko­no­mik kriz se­be­biy­le isim hak­kın­da in­di­ri­me gi­der­ken, ba­zı­la­rı da ay­lık ci­ro­dan pay al­ma­yı bı­rak­tı. Pat­ron ol­mak is­te­yen­ler için 4 bin YTL’ye bi­le iş kur­mak müm­künKo­ma­ge­ne kriz­de yüz­de 115 bü­yü­dü Çiğ köf­te­nin en bi­li­nen mar­ka­la­rın­dan olan ve Tür­ki­ye’de franc­hi­se yön­te­miy­le 115 şu­be­si bu­lu­nan ‘Ko­ma­ge­ne’ kri­zin his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı son 1 yıl­lık sü­reç­te yüz­de 115 bü­yü­dü. Ba­yi­lik için en az 30 met­re­ka­re dük­kan­la­ra onay ve­ri­li­yor. Ko­ma­ge­ne Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­mil Ka­ya Siv­ri­ka­ya, “30 met­re­ka­re­lik dük­ka­nın franc­hi­se be­de­li 10 bin YTL. Bu be­del dü­ka­nın bü­yük­lü­ğü­ne gö­re 25 bin YTL üst li­mi­tiy­le sı­nır­la­nı­yor. Bir Ko­ma­ge­ne Ba­yi aç­ma­nın top­lam ma­li­ye­ti ise 40-45 nin YTL. Ba­yi­le­ri­miz­le 5 yıl­lık söz­leş­me ya­pı­yo­ruz. An­cak 5 yıl son­ra­sın­da ye­ni­den franc­hi­se be­de­li al­mı­yo­ruz” di­yor. Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek ve ken­di işi­nin sa­hi­bi ol­mak is­te­yen­ler 4 bin YTL gi­bi kü­çük ra­kam­lar­la pat­ron ola­bi­li­yor. Pa­ra­sı olan, an­cak eko­no­mik kriz se­be­biy­le ya­tı­rım yap­mak­ta zor­la­nan­lar bu­gün so­na ere­cek Franc­hi­se Fua­rı’nda ken­di­le­ri­ni pat­ron­lu­ğa adım at­tı­ra­cak sek­tör­le­ri be­lir­le­di. Ba­yi­lik ve­ren şir­ket­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri kri­zin 2009’da so­na ere­ce­ği­nin her­kes ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Şim­di ya­tı­rım za­ma­nı. Üs­te­lik ma­li­yet­ler de ge­çen yı­la gö­re ya­rı ya­rı­ya düş­tü. Ya­tı­rım ya­pan­lar kriz so­na er­di­ğin­de ve pi­ya­sa­lar ha­re­ket­len­di­ğin­de ken­di işi­nin pat­ro­nu ola­rak iyi ka­za­na­cak. Ba­yi ol­ma şart­la­rı da ha­fif­le­di. Ba­yi­lik ve­ren fir­ma­la­rın önem­li kıs­mı ba­yi­lik üc­ret­le­rin­de in­di­ri­me git­ti. Ba­zı­la­rı da ci­ro­dan al­dık­la­rı pay­dan vaz­geç­ti” de­di. Tür­ki­ye ga­ze­te­si iş kur­ma ma­li­yet­le­ri­ni si­zin için araş­tır­dı. Müş­te­ri port­fö­yü­nü kay­bet­me­yen mar­ka Piz­za Hou­se için 26 bin 500 do­lar franc­hi­se be­de­li ve ay­lık ci­ro­dan yüz­de 4 pay is­te­ni­yor. 100-120 met­re­ka­re bir Piz­za Hou­se ba­yi­nin top­lam 40 ile 60 bin do­la­ra ku­ru­la­bil­di­ği­ni söy­le­yen Piz­za Hou­se Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Kay­tan­cı, bu fi­ya­ta Piz­za Hou­se’nin ya­nı sı­ra ‘Ca­fe Cor­ner’ mar­ka­sı­nın franc­hi­se hak­kı­nı da da­hil et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Kay­tan­cı kriz dö­nem­le­rin­de da­hi müş­te­ri port­föy­le­rin­de ve ba­yi­le­ri­nin kâr marj­la­rın­da dü­şüş ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, kriz­de ya­tı­rım yap­mak is­te­yen­le­re franc­hi­se sis­te­mi­ni ad­res gös­ter­di. Son bir yıl­lık kriz dö­ne­min­de 3 şu­be da­ha aç­tık­la­rı­nı ve 4 şu­be­nin açıl­ma­sı için de ba­yi aday­la­rıy­la an­laş­tık­la­rı­nı söy­le­yen Kay­tan­cı, “Kriz bi­zim için bir ne­ga­tif et­ki oluş­tur­ma­dı” di­ye­rek kri­zin franc­hi­se ile fır­sa­ta çev­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Sul­tanah­met Köf­te­ci­si 10 bin dolar 1999’da tek ba­yi ile baş­la­yan ve şu an 20’ye ula­şan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si 50 met­re­ka­re­ye ka­dar olan dük­kan­lar için 10 bin do­lar, 50 met­re­ka­re­nin üs­tün­de­ki dük­kan­lar için­de 20 bin do­lar franc­hi­se be­de­li alı­yor. Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Mu­rat Pe­res, “Bir­çok iş­let­me kriz se­be­biy­le ke­penk ka­pa­tır­ken biz ba­yi sa­yı­mı­zı ar­tır­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. ‘Krizde kâr­lı ya­tı­rım yap­mak is­ti­yo­rum’ di­yen­le­re Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si’ni öne­ri­yo­ruz” dedi. Pizza House müşterisini kay­bet­miyor Piz­za Hou­se için 26 bin 500 do­lar franc­hi­se be­de­li ve ay­lık ci­ro­dan yüz­de 4 pay is­te­ni­yor. 100-120 met­re­ka­re bir Piz­za Hou­se ba­yi­nin top­lam 40 ile 60 bin do­la­ra ku­ru­la­bil­di­ği­ni söy­le­yen Piz­za Hou­se Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Kay­tan­cı, bu fi­ya­ta Piz­za Hou­se’nin ya­nı sı­ra ‘Ca­fe Cor­ner’ mar­ka­sı­nın franc­hi­se hak­kı­nı da da­hil et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Kay­tan­cı, kriz dö­nem­le­rin­de da­hi müş­te­ri port­föy­le­rin­de ve ba­yi­le­ri­nin kâr marj­la­rın­da bir dü­şüş ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­ladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT