BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bar­dak­ta yüz­de 200 ka­zanç

Bar­dak­ta yüz­de 200 ka­zanç

Kâr mar­jı yüz­de 200 olan bar­dak­ta mı­sır için bu sek­tö­rün ye­ni­le­rin­den olan Mı­sı­ra­ne ba­yi­i ol­mak sa­de­ce 4 bin YTL.Kâr mar­jı yüz­de 200 olan bar­dak­ta mı­sır için bu sek­tö­rün ye­ni­le­rin­den olan Mı­sı­ra­ne ba­yi­i ol­mak sa­de­ce 4 bin YTL. Mı­sı­ra­ne’nin pat­ro­nu Er­can To­sun, 3500 YTL’ye ge­rek­li ekip­man­la­rı sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu­nun dı­şın­da da işe baş­la­mak için 500 YTL iş­let­me gi­de­ri var. Bu 500 YTL’nin için­de mı­sır pa­ra­sı da var. Ba­yi­lik pa­ra­sı ve ci­ro­dan pay al­mı­yo­ruz” de­di. OK­LA­VA YTL’YE DÖN­DÜ ‘Ok­la­va’ un­lu ma­mul­ler mar­ka­sı da 25 bin do­lar olan franc­hi­se be­de­li­ni 25 bin YTL’ye çe­vir­di. Franc­hi­se kri­ter­le­ri­ni ba­yi­le­rin le­hi­ne çe­vi­re­cek adım­lar at­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Pi­lan­lı­oğ­lu, bir Ok­la­va ba­yi­nin 125-160 bin YTL’ye hiz­me­te so­ku­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT