BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayramda kartla 886 milyon YTL harcadık

Bayramda kartla 886 milyon YTL harcadık

7-12 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da kre­di kart­la­rıy­la 886 mil­yon YTL’lik har­ca­ma ya­pıl­dı. Bu rakam geç­ti­ği­miz yıla gö­re yüz­de 23 art­tıBan­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM), ari­fe gü­nü ve Kur­ban Bay­ra­mı­na denk ge­len 7-12 Ara­lık 2008 dö­ne­min­de, kre­di kart­la­rıy­la 11 mil­yon 668 bin 517 adet iş­lem ger­çek­leş­ti­ği­ni ve 886 mil­yon 597 bin 141 YTL tu­ta­rın­da har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı du­yur­du. Bu dö­ne­me ait har­ca­ma­la­rın top­la­mı­nın 2007 yı­lı­na gö­re yüz­de 23 art­tı­ğı be­lir­len­di. BKM’nin ra­po­ru­na gö­re 6-14 Ara­lık ta­rih­le­ri­ni kap­sa­yan dö­nem­de 6 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü kre­di kart­la­rı ile mar­ket ve alış­ve­riş mer­kez­le­rin­de, ben­zin ve ya­kıt is­tas­yon­la­rın­da ve gi­yim ve ak­se­su­ar alış­ve­riş­le­rin­de en çok har­ca­ma­nın ya­pıl­dı­ğı gün ol­du. Ay­nı gün tüm sek­tör­ler­de kre­di kart­la­rı ile ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın ci­ro­su 409 mil­yon 970 bin 428 YTL ola­rak kay­de­dil­di. Ra­po­ra gö­re ari­fe gü­nü olan 7 Ara­lık­ta kre­di kart­la­rı ile en çok har­ca­ma­nın ya­pıl­dı­ğı sek­tör­ler ara­sın­da mar­ket­ler ve alış­ve­riş mer­kez­le­ri ile gi­yim ve ak­se­su­ar sek­tö­rü ba­şı çek­ti. Bay­ra­mın ilk gü­nün­den iti­ba­ren ise bay­ram zi­ya­ret­le­ri yo­ğun­luk ka­zan­dı­ğı için, bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü olan 8 ve 9 Ara­lık­ta ben­zin ve ya­kıt is­tas­yon­la­rı sek­tö­rü­nün ci­ro­su ilk sı­ra­da yer al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT