BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Glo­bal Bil­gi’den yurt dı­şı­na çağ­rı mer­ke­zi

Glo­bal Bil­gi’den yurt dı­şı­na çağ­rı mer­ke­zi

Glo­bal Bil­gi A.Ş, Uk­ray­na’da çağ­rı mer­ke­zi hiz­me­ti sun­mak için kur­du­ğu ye­ni şir­ke­tiy­le, yurt dı­şın­da ya­tı­rım ya­pa­rak hiz­met ve­ren “ilk Türk çağ­rı mer­ke­zi” ol­du.Glo­bal Bil­gi A.Ş, Uk­ray­na’da çağ­rı mer­ke­zi hiz­me­ti sun­mak için kur­du­ğu ye­ni şir­ke­tiy­le, yurt dı­şın­da ya­tı­rım ya­pa­rak hiz­met ve­ren “ilk Türk çağ­rı mer­ke­zi” ol­du. Yurt dı­şı açı­lım­la­rın­da Rus­ça ko­nu­şu­lan ül­ke­ler­de ve bu coğ­raf­ya­da li­der oyun­cu ol­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Glo­bal Bil­gi A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Ba­ha­dır Pek­kan, “Uk­ray­na’yı da bu­nun ilk adı­mı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ta­bi­i, Turk­cell’in ora­da bir ope­ra­tö­re sa­hip ol­ma­sı bi­zim de o ül­ke­ye da­ha ra­hat gir­me­mi­zi sağ­la­dı. Onun avan­ta­jı­nı kul­la­nı­yo­ruz” de­di. Pek­kan, 1 Ara­lık 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le bu ül­ke­de ope­ras­yo­na baş­la­dık­la­rı­nı ve şu an­da 350’ye ya­kın ça­lı­şan­la­rı bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT