BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MİNYATÜR ODALAR SINIRSIZ HAYALLER

MİNYATÜR ODALAR SINIRSIZ HAYALLER

ABD’li min­ya­tür sa­nat­çı­sı Kup­jack’ın bü­yük ha­yal­le­ri­ni in­ce iş­çi­lik­le bir­leş­tir­di­ği mi­nik oda­la­rı ziyaretçilerini bekliyorNE­RE­YE İS­TER­SE­NİZ ORA­YA... Ser­gi­yi ge­zen­ler ken­di­le­ri­ni ba­zen Tho­mas Jef­fer­son’ın ça­lış­ma oda­sın­da, ba­zen Fran­sız ge­le­ne­ği­ni tas­vir eden New Or­le­ans’ta bir otur­ma oda­sın­da, ba­zen 1950 New York’un­da bir sa­nat­çı stüd­yo­sun­da, ba­zen de do­ğu­nun ca­zi­be­si­ni yan­sı­tan bir şark oda­sın­da bu­lu­yor. > Fa­tih Se­lek Ame­ri­ka­lı sa­nat­çı Henry Kup­jack’ın bir sü­re ön­ce ta­nı­tı­mı ya­pı­lan min­ya­tür oda­la­rı Rah­mi M. Koç Mü­ze­si’nde ZEN Dia­mond’ın spon­sor­lu­ğun­da sa­nat­se­ver­le­rle buluşuyor. Sa­nat­çı­nın 20 min­ya­tür oda­dan olu­şan “Ha­yal­le­re Sığ­ma­yan Min­ya­tür Oda­lar Ser­gi­si”, dün­ya­da ilk de­fa de­ne­nen bir sa­na­tı Tür­ki­ye’ye ta­şı­dı. ‘Min­ya­tür Oda­lar’, dün­ya ta­ri­hin­de iz bı­rak­mış dö­nem­le­rin tar­zı­nı, mi­ma­ri özel­lik­le­ri­ni ve en önem­li­si ru­hu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor. Eser­ler­de bir ev­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken bü­tün ay­rın­tı­lar yer alı­yor. 1-1.5 met­re­ka­re­ye san­tim san­tim iş­le­ne­rek yer­leş­ti­ri­len mi­ni ka­pı­lar, pen­ce­re­ler, per­de­ler, mer­di­ven­ler, ma­sa­lar, san­dal­ye­ler, kol­tuk­lar, şö­mi­ne­ler, şam­dan­lar, avi­ze­ler, pi­ya­no­lar, ay­na­lar ve hat­ta bib­lo­lar bu sa­bır işi­ iz­le­yen­le­ri, hay­re­te dü­şü­rü­yor ve oda­nın için­dey­miş gi­bi his­set­ti­ri­yor. İn­ce iş­çi­li­ği ve ta­sa­rı­mın gü­cü­nü keş­fet­ti­ren eser­ler, me­rak­lı­la­rı­nı mi­nik ama et­ki­le­yi­ci bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rı­yor. Sa­nat­çı­nın Koç Hol­ding Onur­sal Baş­ka­nı Rah­mi Koç’a he­di­ye et­ti­ği “Os­man­lı Kah­ve­si” isim­li ça­lış­ma­sı­nın de yer al­dı­ğı eser­le­ri, 15 Mart 2009’a ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT