BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > III. Selim Han vefatının 200. yılında sergiyle anılıyor

III. Selim Han vefatının 200. yılında sergiyle anılıyor

Os­man­lı im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun 28. pa­di­şa­hı II­I. Se­lim, ve­fa­tı­nın 200. yı­lın­da Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si Has Ahır­lar’da dü­zen­le­nen bir ser­giy­le anı­lı­yor.Os­man­lı im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun 28. pa­di­şa­hı II­I. Se­lim, ve­fa­tı­nın 200. yı­lın­da Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si Has Ahır­lar’da dü­zen­le­nen bir ser­giy­le anı­lı­yor. 23 Ara­lık­ta ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne aça­cak olan ser­gi­de Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu­nun 20. yüz­yıl baş­la­rı­na ka­dar sü­ren ye­ni­leş­me ha­re­ket­le­ri­nin önem­li ön­cü­le­rin­den II­I. Se­lim ve dö­ne­mi­ne ait yak­la­şık 150 eser ser­gi­le­ne­cek. Ay­rı­ca 3. Se­lim’in re­form ha­re­ket­le­ri ve si­ya­si iliş­ki­le­ri; kül­tür sa­nat ala­nın­da­ki ye­ni­lik­ler, ha­zi­ne eser­le­ri, el yaz­ma­la­rı, ar­şiv mal­ze­me­si ve mü­hür­ler, teks­til­ler, por­tre­ler, si­lah ve sa­at­ler­le yan­sı­tı­la­cak. Ser­gi 24 Mar­ta ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT