BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Âsâr-ı Atika Galerisi açılıyor

Âsâr-ı Atika Galerisi açılıyor

Os­man­lı sa­nat eser­le­ri­nin en seç­kin ör­nek­le­ri­ni sun­mak üze­re ku­ru­lan Âsâr-ı Ati­ka An­ti­ka Sa­nat Ga­le­ri­si, ya­rın İs­tan­bul Ni­şan­ta­şı’nda açı­lı­yor.Os­man­lı sa­nat eser­le­ri­nin en seç­kin ör­nek­le­ri­ni sun­mak üze­re ku­ru­lan Âsâr-ı Ati­ka An­ti­ka Sa­nat Ga­le­ri­si, ya­rın İs­tan­bul Ni­şan­ta­şı’nda açı­lı­yor. Açı­lış­ta Âsâr-ı Ati­ka An­ti­ka Sa­nat Ga­le­ri­si’nin ku­ru­cu­su ve sa­hi­bi Can Önen ta­ra­fın­dan top­la­nan Os­man­lı Dö­ne­mi’nin bü­yük hat us­ta­la­rı­nın eser­le­ri, tuğ­ra­lı gü­müş ve tom­bak eser­ler, dan­tel gi­bi iş­len­miş na­di­de por­se­len­le­rin ve se­ra­mik­le­rin ya­nı sı­ra çok na­di­de ob­je ve mü­cev­her­le­rin ol­du­ğu sür­priz bir ko­lek­si­yon ser­gi­le­ne­cek. Os­man­lı sa­na­tı­nın do­ru­ğa çık­tı­ğı bu seç­kin eser­ler, eks­per­tiz­le­rin in­ce­le­me­si ve sı­nıf­lan­dır­ma­sıy­la bir­lik­te fark­lı bir yön­tem­le su­nu­la­cak. Tür­ki­ye’de çok sık rast­lan­ma­yan, mü­za­ye­de ye­ri­ne sa­tış­lı bir ser­gi dü­zen­le­ne­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT