BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Maksem, sergi merkezi oldu

Maksem, sergi merkezi oldu

Ta­ri­hî Mak­sem su de­po­su İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­led­iye­si ta­ra­fın­dan “Tak­sim Cum­hu­ri­yet Sa­nat Ga­le­ri­si” adı al­tın­da ulus­la­ra­ra­sı ser­gi mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rül­dü.Ta­ri­hî Mak­sem su de­po­su İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­led­iye­si ta­ra­fın­dan “Tak­sim Cum­hu­ri­yet Sa­nat Ga­le­ri­si” adı al­tın­da ulus­la­ra­ra­sı ser­gi mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rül­dü. 1732 yı­lın­da Pa­di­şan I. Mah­mud ta­ra­fın­dan Pe­ra ve ci­va­rı­nın su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ve Mak­sem su de­po­sun­da top­la­nan su­yun tak­sim edil­me­si için yap­tı­rı­lan bu muh­te­şem eser ar­tık ru­tu­bet de­ğil kül­tür ko­ka­cak. “Si­ne-i Mil­let” ser­gi­si ile dün açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len sa­nat ga­le­ri­sin­de, Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan çok par­ti­li si­ya­si ha­ya­ta ka­dar olu­şan se­çim kül­tü­rü göz­ler önü­ne se­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT