BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Miyav -2-

Miyav -2-

Cam Fab­ri­ka­sı grev­dey­ken 2, 3 ay­lık­tı ve onu loj­man­la­rın ka­pı­sın­da­ki göz­cü­ler bes­li­yor­du.Cam Fab­ri­ka­sı grev­dey­ken 2, 3 ay­lık­tı ve onu loj­man­la­rın ka­pı­sın­da­ki göz­cü­ler bes­li­yor­du. Grev­ci­ler gi­din­ce ke­di kal­dı. Çün­kü bi­zim apart­man, nö­bet bek­le­nen ka­pı­nın he­men kar­şı­sın­day­dı... Böy­le­ce Min­noş bü­yü­dü, ön­ce an­ne son­ra an­ne­an­ne ve son­ra ma­hal­le­nin bü­yük bü­yük bü­yük ni­ne­si ol­du! Ken­di adıy­la anı­lan ve ken­di gi­bi uzun ya­şa­yan ilk kız­la­rın­dan bi­ri, 12 yıl son­ra ay­nı ev­de tek­rar otur­du­ğu­muz se­ne­ler­de ma­hal­le­dey­di... Min­noş bi­zim apart­ma­nın ikin­ci ke­di­siy­di. İl­ki, rah­met­li Meh­met Am­ca­nın ke­di­siy­di ki hay­van, ce­na­ze­den son­ra gün­ler­ce kar­yo­la di­bin­de, sa­hi­bi­nin ter­lik­le­ri­ni koy­du­ğu yer­de aç su­suz yat­mış... Son­ra da ev­den çı­kıp git­miş­ti. Gün­ler son­ra onu es­ki bir bi­na oyu­ğun­da gör­müş­tüm, çok za­yıf ve kir­liy­di. Ba­kış­mış­tık ama ba­na ce­vap bi­le ver­me­miş­ti... Bu ve­fa ve güç­lü bağ­lı­lı­ğın ör­nek­le­ri say­mak­la bit­mez. Ön­ce­ki se­ne ve­fat eden so­ka­ğı­mı­zın de­de­le­rin­den bi­ri­nin ke­di­si­ni de (baş­ka ma­hal­le­de­ki) me­zar­lık­ta gör­müş­ler­di. Na­sıl bir his­tir, bi­lin­mez; za­ten son­ra ken­di­si de kay­bol­du! * Hü­zün­lü bir “mi­yav” ol­du sa­nı­rım bu­gün­kü... Öy­ley­se önüm­de­ki not­lar­dan bir­ka­çı­nı ak­ta­ra­yım si­ze: 1950 yı­lın­da dağ­cı­la­rı iz­le­yen bir ke­di, İs­viç­re Alp­le­ri­nin (4.478 met­re) zir­ve­si­ne çık­tı... Ke­di­ler ka­ran­lık­ta in­san­lar­dan 6 kat da­ha iyi gö­rür­ler... Ke­di­le­rin bı­yık­la­rı son de­re­ce du­yar­lı­dır, böy­le­ce çev­re­de­ki ani ha­re­ket­le­ri he­men al­gı­lar­lar... Dün­ya­da 33 fark­lı ırk­tan ço­ğa­lan 500 mil­yon­dan faz­la ev­cil ke­di var­dır... İn­gi­liz­ce’de “cat”, Fran­sız­ca’da “chat”, Al­man­ca’da “kat­ze”, İs­pan­yol­ca’da “ga­to”, İtal­yan­ca’da “gat­to”, Ja­pon­ca’da “ne­ko” ke­di için kul­la­nı­lan ke­li­me­dir... Ke­di­ler 185 de­re­ce­lik bir gö­rüş açı­sı­na sa­hip­tir­ler... 1949-64 ara­sın­da Bri­tan­ya Pa­sa­port Da­ire­si’nde kad­ro­lu ça­lı­şan Pe­ter isim­li ke­di­nin yıl­da 6.5 ster­ling maa­şı var­dı... Ke­di­le­rin köp­rü­cük ke­mi­ği yok­tur ve böy­le­ce ka­fa­la­rı­nın sı­ğa­bil­di­ği yer­den ge­çe­bi­lir­ler... Bir ke­di­yi ok­şa­ma­nın kan ba­sın­cı­nı dü­şür­dü­ğü bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır... Ke­di­ler in­san ve kö­pek­ler­den da­ha iyi du­yar... Lon­dra’da bir stad­yum­da “gö­rev­li” ke­di­nin 6 yıl­da 12.500 fa­re av­la­dı­ğı ra­por edil­miş­tir... Bir yav­ru ke­di­nin sağ­lık­lı bir ye­tiş­kin ola­bil­me­si için en az 3 ay an­ne­siy­le bu­lun­ma­sı ge­re­kir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT