BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obezite yaşlandırıyor

Obezite yaşlandırıyor

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Karacabey, düzensiz yenilen yemek, öğün atlanması ve sürekli rejim yapma çabasının, obeziteyi hızlandırdığı gibi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına da yol açtığını söyledi> GA­Zİ­AN­TEP Ga­zi­an­tep Üni­ver­si­te­si (GA­ZÜ) Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Kür­şat Ka­ra­ca­bey, kö­tü bes­len­me, has­ta­lık ve yan­lış ilaç kul­lan­ma, hor­mo­nal bo­zuk­luk, me­ta­bo­liz­ma­nın ya­vaş­la­ma­sı, stres ve ha­re­ket­siz­li­ğin ki­lo al­ma­nın en önem­li se­bep­le­rin­den ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ra­ca­bey, yo­ğun iş şart­la­rın­da bir­çok in­sa­nın dü­zen­li ve ka­li­te­li bes­len­me im­ka­nı bu­la­ma­dı­ğı­nı, öğün­le­ri­ni dü­zen­siz ve ha­zır ye­mek­ler­le ge­çiş­tir­di­ği­ni be­lirt­ti. HA­YAT SÜ­RE­Sİ KI­SA­LI­YOR Ka­ra­ca­bey, şöy­le ko­nuş­tu: “Kö­tü ve dü­zen­siz bes­len­me, has­ta­lık ve yan­lış ilaç kul­la­nı­mı, hor­mo­nal bo­zuk­luk, stres ve ha­re­ket­siz­lik ki­lo al­ma­nın en önem­li ne­den­le­rin­den­dir. Me­ta­bo­liz­ma­nın ya­vaş­la­ma­sı, yaş, cin­si­yet, ge­be­lik ve çok uyu­ma da ki­lo al­ma­da et­ki­li­dir. Şiş­man ki­şi­ler ge­nel­lik­le dü­zen­siz ye­mek yer­ler, öğün at­lar­lar, bü­tün gün ye­mek ye­me­den du­rur­lar ve bir öğün­de çok faz­la yer­ler, sü­rek­li re­jim yap­ma is­te­ğin­de­dir­ler, ha­re­ket­siz­dir­ler. Bu dav­ra­nış­la­rın sü­rek­li­lik ka­zan­ma­sı obe­zi­te­ye ve hi­per­tan­si­yon, şe­ker has­ta­lı­ğı, böb­rek ve pan­kre­as yet­mez­li­ği, kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı, ke­mik in­cel­me­si, gut has­ta­lı­ğı, kan­ser gi­bi has­ta­lık­la­ra, bu­nun so­nu­cu ola­rak ha­yat sü­re­si­nin kı­sal­ma­sı ve yaş­lan­ma­nın hız­lan­ma­sı­na, psi­ko­lo­jik prob­lem­le­re ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin za­yıf­la­ma­sı­na se­bep olur.” EGZERSİZ VE DİYETLE KURTULUN Herkesin sağlıklı bir hayat için egzersiz yapması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kür­şat Karacabey, egzersizin psikolojik açıdan da insanlara fayda sağladığını ve gün boyu insanlarda biriken gerginliği giderdiğini bildirdi. Karacabey, şunları kaydetti: “Egzersize yemeklerden en az bir saat sonra başlanmalı. Egzersize ölçülü başlayıp zamanla artırmak gerekiyor. Egzersiz yaparken insanların kendilerini aşırı yormamaları ve yorulduğu zaman egzersizi birden kesmemesi lazım. Yüzme, yürüyüş ve bisiklet kullanma gibi zorlamadan yapılan ritmik hareketler her zaman iyidir. Örneğin, otobüsten birkaç durak önce inilip yakın yerlere yürüyerek gidilebilir veya asansöre binmek yerine merdivenler kullanılabilir. Çağımızın hastalığı obeziteden egzersiz ve diyetle kurtulabiliriz.” KADININ GÜNLÜĞü Güne güzel başlamak için... > Düğünde mak­ya­jın gü­zel gö­zü­ke­bil­me­si için cil­din te­miz ve den­ge­li ol­ma­sı ge­re­kir. Cilt so­ru­nu­nuz var­sa onu mak­yaj­la ka­pat­mak ye­ri­ne te­da­vi yön­te­mi­ne baş­vur­ma­nız ge­re­kir. > Cil­di­ni­zin pü­rüz­süz ola­bil­me­si için en az iki kez cilt te­miz­li­ği yap­tır­mak ge­re­kir. Te­miz­lik sı­ra­sın­da cil­di­ni­zin kı­za­ra­bi­le­ce­ği için ni­kah­dan 3-4 gün ön­ce ya­pıl­ma­sın­da ya­rar var­dır. > Cil­di­ni­zin yu­mu­şa­cık ve pü­rüz­süz ol­ma­sı için dü­zen­li bir ba­kım kü­rü­ne gir­me­niz ge­rek­mek­te­dir. > Ma­ni­kür ve pe­di­kü­rü­nü­zü bir gün ön­ce­den yap­tı­rır­sa­nız tır­nak­la­rı­nız pem­be gö­rün­me­ye­cek­tir. Mak­ya­jı­nı­zı pas­tel ton­lar­da se­çer­se­niz si­zi çok da­ha genç ve do­ğal gös­te­re­cek­tir. > Mak­ya­jı­nı­zın sa­at­ler bo­yu da­ya­na­bil­me­si için çok dik­kat­li ya­pıl­ma­sı ve ka­lı­cı ürün­ler kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­li­dir. Cil­din iyi­ce nem­len­di­ril­me­si ve mak­yaj ta­mam­lan­dık­tan son­ra mak­ya­jın üs­tün­den trans­pa­ran bir pud­ray­la ge­çil­me­si renk­le­rin ka­rış­ma­sı­nı en­ge­le­ye­cek­tir. > Mak­yaj­da kul­la­nı­la­cak renk­le­rin ge­lin­li­ğin ak­se­su­ar­la­rı­na ve si­zin ten ren­gi­ni­ze uy­ma­sı­na dik­kat edil­me­si ge­re­ki­yor. TAVSİYELER Her şeye SİRKE > Ek­mek do­la­bı­nı­zı haf­ta­da bir kez sir­ke­li su ile te­miz­ler­se­niz ek­mek­le­ri­niz da­ha faz­la ta­ze ka­la­cak­tır. > Kot pan­to­lon­la­rı yı­ka­ma­dan ön­ce sir­ke­li su­ya ba­tır­mak­la on­la­rı sol­mak­tan kur­ta­ra­bi­lir­si­niz. > Va­zo­nuz­da­ki çi­çek­le­re iki ka­şık sir­ke ila­ve eder­se­niz çi­çek­le­ri­niz da­ha uzun sü­re­li ta­ze ka­la­cak­tır. > Ha­lı ve kol­tuk te­miz­ler­ken te­miz­le­me su­yu­na sir­ke ka­tın. Renk­le­ri es­ki par­lak­lı­ğa ka­vu­şa­cak­tır. SAĞLIK OLSUN 17 mil­yon kişi aşı ol­ma­lı En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uz­man­la­rı Der­ne­ği (EK­MUD) Baş­ka­nı Prof. Dr. Ga­ye Us­lu­er, Tür­ki­ye’de 65 yaş üze­rin­de­ki­ler da­hil, grip ve za­tür­re aşı­la­rı açı­sın­dan risk gru­bun­da yak­la­şık 17 mil­yon ki­şi bu­lun­du­ğu­nu, an­cak her 2 aşı için de aşı­la­ma oran­la­rı­nın çok dü­şük ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Us­lu­er, eriş­kin­ler­de aşı ile ön­le­ne­bi­lir has­ta­lık­lar­dan ölüm­le­rin, ço­cuk­lar­dan 100 kat da­ha faz­la ol­du­ğu­nu söy­le­di. Grip mev­si­min­de ba­zen bu yüz­den 100 bi­nin üze­rin­de has­ta­ne­ye ya­tış ol­du­ğu­nu ifa­de eden Us­lu­er, bir yıl­da eriş­kin yaş­ta­ki 15 bin ki­şi­nin akut he­pa­tit A ya da he­pa­tit B ol­du­ğu­na dik­ka­ti çek­ti. Her yıl 40 bin eriş­ki­nin, aşıy­la ön­le­ne­bi­len grip, za­tür­re ve He­pa­tit B’den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni an­la­tan Us­lu­er, “Bun­la­ra ek ola­rak, eriş­kin­ler­de kı­za­mık, kı­za­mık­çık, ka­ba­ku­lak, su çi­çe­ği ve he­pa­tit A da ölüm ne­de­ni ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­bi­li­yor. Bu has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­run­ma­da et­kin ve gü­ve­ni­lir aşılar ol­ma­sı­na rağmen, ha­len eriş­kin­ler­de aşı­la­ma oran­la­rı is­te­ni­len dü­zey­ler­de de­ğil” di­ye ko­nuş­tu. Kel­li­ğin ça­re­sibit­ki­sel de­ğil > Prof. Dr. Ser­ver Ser­da­roğ­lu, er­kek­le­rin yüz­de 70’ini et­ki­le­yen ge­ne­tik bir has­ta­lık olan kel­li­ğe bit­ki­sel ilaç­la­rın iyi gel­di­ği ko­nu­sun­da her­han­gi bir bi­lim­sel ka­nıt bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, et­kin bir te­da­vi için onay­lı, bi­lim­sel et­ki­si ve so­nuç­la­rı ka­nıt­lan­mış ilaç­lar kul­la­nıl­ma­sı­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti. Er­kek­le­rin yüz­de 70’ini et­ki­le­yen ve dok­tor gö­ze­ti­min­de te­da­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık olan er­kek ti­pi saç dö­kül­me­si prob­le­mi ya­şa­yan has­ta­la­rın he­kim ye­ri­ne kua­för­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­nu ak­ta­ran Ser­da­roğ­lu, “Saç dö­kül­me­si­ne ça­re ara­yan er­kek­le­rin yap­tı­ğı en bü­yük ha­ta, uz­man bir he­ki­me gö­rün­me­den bi­lim­sel ola­rak et­ki­si ka­nıt­lan­ma­mış bit­ki­sel ilaç­la­rı kul­lan­ma­la­rı” de­di. DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI KETEN TOHUMU sağlık ve güzellik kaynağı Yıl­lar­dır gı­da ola­rak da kul­la­nı­lan ke­ten bit­ki­si, et­ki­li bir genç­lik, sağ­lık ve gü­zel­lik kay­na­ğı. Ke­ten to­hu­mun­da yok yok; Ko­les­te­rol dü­şü­rü­cü, felç, kan­ser, unut­kan­lık ön­le­yi­ci, ba­ğır­sak ça­lış­tı­rı­cı ve te­miz­le­yi­ci et­ki­si bun­lar­dan bir­ka­çı. Uz­man­lar, sı­vı şek­lin­de, sa­la­ta­la­rın üze­ri­ne ser­piş­ti­ri­le­rek ve­ya gün­de bir çor­ba ka­şı­ğı şek­lin­de tü­ket­me­yi öne­ri­yor. Mİ­DE-BA­ĞIR­SAK DOS­TU Ke­ten to­hu­mu mi­de-ba­ğır­sak prob­lem­le­ri­ne kar­şı iyi ge­li­yor. Ba­ğır­sak­la­rı yu­mu­şa­tı­yor, ka­bız­lı­ğa kar­şı iyi ge­li­yor. Ay­rı­ca ke­mik­le­ri güç­len­di­ri­ci özel­li­ği var ve me­no­poz dö­ne­min­de bu­lun­maz bir ilaç. Ke­ten to­hu­mu ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni de güç­len­di­ri­yor, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ko­ru­yor, ko­les­te­rol ve şe­ker se­vi­ye­si­ni den­ge­li­yor. Yük­sek tan­si­yo­nu dü­şü­ren ke­ten to­hu­mu, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rı da ön­lü­yor. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR > Kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu­na kar­şı iyi ge­lir > Yaş­lan­ma­ya bağ­lı dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­na kar­şı iyi ge­lir > Ha­ri­cen kul­la­nı­la­rak ya­ra­la­rın ça­buk iyi­leş­me­si­ni sağ­lar > Eg­za­ma ve se­def has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nı­lır > Na­sır­lar­da kom­pres ola­rak kul­la­nı­lır > So­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­da olum­lu et­ki ya­par > Ruh­sal bo­zuk­luk­la­ra kar­şı iyi ge­lir > Ök­sü­rü­ğü gi­de­rir > Ağız boş­lu­ğu, bo­ğaz ve diş eti ra­hat­sız­lık­la­rın­da gar­ga­ra ola­rak kul­la­nılır. İNCİ “-Los An­ge­les’a ilk git­ti­ğim­de şu­nu dü­şün­düm; bi­zi yıl­lar­dır renk­le­ri ol­du­ğun­dan fark­lı gös­te­ren fil­tre­ler­le çe­kil­miş film­ler­le kan­dır­mış­lar... Hiç öy­le mas­ma­vi su­lar, tur­ku­az ye­şi­li dal­ga­lar yok­muş. Ok­ya­nus kap­ka­ra bir su, gir­mek bi­le is­te­mi­yor­sun...” (...Ne­hir Er­do­ğan / Oyun­cu) SİZDEN GELENLER İREM SILA SERTLEK ­Bartın’ın güzel kızı... Maşallah diyor, hayırlı bir ömür diliyoruz... Tarifiniz (...Gülşen Sağlam’ın lezzeti) PAT­LI­CAN ­YU­VA­SI MAL­ZE­ME­LER: > 4 adet iri ke­mer pat­lı­can > Ya­rım ki­lo yağ­sız da­na kıy­ma > 2 di­lim ba­yat ek­mek içi >1 adet so­ğan > 3 diş sa­rım­sak > 2 adet do­ma­tes > 3-4 adet siv­ri bi­ber > 2 ye­mek ka­şı­ğı do­ma­tes sal­ça­sı > Kim­yon, tuz, ka­ra­bi­ber > Kı­zart­mak için sı­vı yağ HA­ZIR­LA­NI­ŞI: > Pat­lı­can­la­rı ala­ca so­yup tuz­lu su­da ya­rım sa­at bek­le­tin. Su­dan çı­ka­rıp ku­ru­la­yın. 3 par­mak ge­niş­li­ğin­de di­lim­le­ye­rek ke­sin. İç kı­sım­la­rı­nı ka­bak oya­ca­ğı ile çı­ka­rın. Kız­gın sı­vı yağ­da pat­lı­can di­lim­le­ri­ni dik ola­rak ar­ka­lı ön­lü kı­zar­tın. Ten­ce­re­ye di­zin. Bir ka­bın için­de kıy­ma­yı, ren­de­len­miş so­ğa­nı, dö­vül­müş sa­rım­sa­ğı, ufa­lan­mış ek­mek içi­ni, tuz ve ba­ha­rat­la­rı ko­ya­rak yo­ğu­run. 3 par­mak bo­yun­da si­lin­dir şek­lin­de köf­te­ler ha­zır­la­yın. Köf­te­le­ri kı­zar­tın. Pat­lı­can­la­rın oyuk­la­rı­na köf­te­le­ri yer­leş­ti­rin. Do­ma­tes ve bi­ber di­lim­le­ri ile süs­le­yin. Sal­ça­yı bir çay bar­da­ğı su ile su­lan­dı­rıp üze­ri­ne dö­kün. Ocak­ta kı­sık ateş­te 15-20 da­ki­ka pi­şi­rip ser­vi­se su­nun. MEHMET ARITÜRK Özge ve Gürcan Arıtürk’ün tatlı bebeği, iyi ki doğdun... Şiiriniz (...Nermin Aydın’ın mısraları) DOSTUM Söyleyin buluta başımdan gitsin Işığa hasretlik tükensin bitsin İncitirse beni şavkı incitsin Yaksa da bedenim solmadı dostum... Uyutmaz yürekte ağrım dinmiyor Yıldıza mehtâba gönül kanmıyor Karanlık gönlümde ışık yanmıyor Seherler beni hiç bulmadı dostum... Söyleyin güneşe hemen batmasın Musallâ taşına tabut yatmasın Aman ha doğmayı çok uzatmasın Emine’m uykuya dalmadı dostum... Mesajınız (...Meryem Hanım’ın mesajı) SEVGİLİ EŞİM İRFAN > Doğum gününü kutlar, bütün güzelliklerin seninle olmasını dilerim; SENİ ÇOK SEVİYORUM... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT