BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Utah, Det­ro­it’i nor­mal sü­re­si 98-98 bi­ten maç­ta 2 uzat­ma son­ra­sın­da 120-114 ye­ner­ken, Meh­met Okur at­tı­ğı 26 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın ga­li­bi­ye­tin­de önem­li pay sa­hi­bi ol­du. At­lan­ta-Gol­den Sta­te: 115-99, In­di­ana-Clip­pers: 109-117, Bos­ton-Chi­ca­go: 126-108, Knicks-Mil­wa­uke­e: 81-105, Memp­his-Char­lot­te: 83-112, Ok­la­ho­ma-To­ron­to: 91-83, Was­hing­ton-Phi­la­delp­hi­a: 103-109, New Jer­sey-Dal­las: 121-97, Mia­mi-La­kers: 89-87, Ho­us­ton-Sac­ra­men­to: 107-96, Den­ver-Cle­ve­land: 88-105.Meh­met al­dı gö­tür­dü Utah, Det­ro­it’i nor­mal sü­re­si 98-98 bi­ten maç­ta 2 uzat­ma son­ra­sın­da 120-114 ye­ner­ken, Meh­met Okur at­tı­ğı 26 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın ga­li­bi­ye­tin­de önem­li pay sa­hi­bi ol­du. At­lan­ta-Gol­den Sta­te: 115-99, In­di­ana-Clip­pers: 109-117, Bos­ton-Chi­ca­go: 126-108, Knicks-Mil­wa­uke­e: 81-105, Memp­his-Char­lot­te: 83-112, Ok­la­ho­ma-To­ron­to: 91-83, Was­hing­ton-Phi­la­delp­hi­a: 103-109, New Jer­sey-Dal­las: 121-97, Mia­mi-La­kers: 89-87, Ho­us­ton-Sac­ra­men­to: 107-96, Den­ver-Cle­ve­land: 88-105. Mas­lak’ta ral­li var Oto­mo­bil spor­la­rın­da, Cas­trol İs­tan­bul Ral­li­si’nin ilk ayak ya­rı­şı bu­gün ya­pı­la­cak. Ya­rış, Bel­grad Or­man­la­rı’nda, 47.60 ki­lo­met­re­si özel etap­tan olu­şan top­lam 175.65 ki­lo­met­re­lik mü­ca­de­le şek­lin­de ger­çek­le­şe­cek. Ya­rış ön­ce­si Mas­lak’ta­ki özel se­yir­ci eta­bın­da, ün­lü ral­li pi­lot­la­rı Ser­dar Bos­tan­cı, Vol­kan Işık ve Ser­kan Ya­zı­cı bir gös­te­ri ya­rı­şı ya­pa­cak. Cas­trol İs­tan­bul Ral­li­si’nin 2. aya­ğı 11 Ocak, 3. aya­ğı ise 25 Ocak 2009’da dü­zen­le­ne­cek. Po­ta­da der­bi gü­nü Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin 10. haf­ta­sı, dev bir ma­ça sah­ne ola­cak. F.Bah­çe ile Be­şik­taş, Ca­fe­ra­ğa Spor Sa­lo­nu’nda­ki der­bi­de sa­at 17.00’de kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. TBBL’de ay­rı­ca Mer­sin-Sam­sun Bas­ket, Pan­küp-G.Sa­ray maç­la­rı oy­na­na­cak. Er­kek­ler li­gin­de ise sa­at 15.00’te Ban­vit-F.Bah­çe ile kar­şı­la­şa­cak. Be­şik­taş-F.Bah­çe Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Be­şik­taş ile F.Bah­çe Acı­ba­dem bu­gün kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. olan Be­şik­taş Co­la Tur­ka Are­na’da­ki mü­sa­ba­ka sa­at 15.30’da baş­la­ya­cak. Prog­ram şöy­le: 17:30 Ga­zi Üni­ver­si­te­si-İl­ler Ban­ka­sı, 17:00 G.Sa­ray-Ni­lü­fer Be­le­di­ye, 16:00 Kar­şı­ya­ka DYO-Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va. Bur­sa’ya stat müj­de­si Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Bur­sa’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ye­ni stat müj­de­si ver­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bur­sa şe­hir sta­dı­nı bu­lun­du­ğu yer­den çı­kar­ma­mız la­zım. Da­ha ge­niş bir alan­da, da­ha mo­dern, en az 30 bin ki­şi­lik bir stat in­şa­a et­me­miz la­zım. Ba­zı yer­ler tes­pit edil­di. Bu tes­pit­ler­le bir­lik­te in­şal­lah baş­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren 2, 2.5 yıl­da bi­ti­ri­riz” de­di. He­def 2012 olim­pi­ya­dı Ümit Mil­li Fut­bol Ta­kım Tek­nik So­rum­lu­su Oğuz Çe­tin, 2011 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı fi­nal­le­ri­ne ha­zır­la­mak için kol­la­rı sı­va­dık­la­rı­nı söy­le­di. Çe­tin, “Kam­pa ça­ğır­dı­ğı­mız 41 aday­dan 16’sı yurt dı­şın­da oy­nu­yor. Bir yan­dan A Mil­li Ta­kım’a oyun­cu ye­tiş­ti­rir­ken, di­ğer yan­dan 2012 Lon­dra Olim­pi­yat Oyun­la­rı’nda Tür­ki­ye’yi tem­sil ede­cek ya­rış­ma­cı bir ta­kım kur­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di. Pi­yan­go Fe­ner’e vur­du Aro­ma Er­kek­ler Vo­ley­bol Li­gi’nde F.Bah­çe, sa­ha­sın­da ağır­la­dı­ğı Ma­li­ye Mil­li Pi­yan­go’ya 3-1 mağ­lup ol­du. Ma­çın ilk se­ti­ni 25-18 kay­be­den sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ikin­ci se­ti 25-17 al­dıy­sa da son­ra­ki set­le­ri 25-22 ve 25-18’lik skor­lar­la ka­za­nan Ma­li­ye Mil­li Pi­yan­go, sa­lon­dan 3-1 ga­lip ay­rıl­dı. Top­lu so­nuç­lar: SGK-Boz­kurt Be­le­di­ye: 1-3, Halk­bank-G.Sa­ray: 2-3, MEF Okul­la­rı-İst.B.Be­le­di­ye: 0-3, Ar­kas-Be­le­di­ye Plev­ne: 3-0. Su­at Ka­ya is­ti­fa et­ti Sa­ha­sın­da Di­yar­ba­kırs­por’a 2-1 ye­ni­len Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’da, Tek­nik Di­rek­tör Su­at Ka­ya gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti. Su­at Ka­ya, Baş­kan Ün­sal Gök­sen ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan gö­re­vi bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı. G.An­tep Be­le­di­ye’de ön­ce­ki gün de iki Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun söz­leş­me­si fes­he­dil­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT