BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SÖZ SAVUNMANIN

SÖZ SAVUNMANIN

Fenerbah­çe, kö­tü baş­la­dı­ğı se­zo­nun 16 haf­ta­lık bö­lü­mü­nü üst sırada bitirip şam­pi­yon­luk id­di­asıy­la nok­ta­lar­ken, ta­kı­mı de­fans oyun­cu­la­rı­nın per­for­man­sı ayak­ta tut­tuFenerbah­çe, kö­tü baş­la­dı­ğı se­zo­nun 16 haf­ta­lık bö­lü­mü­nü üst sırada bitirip şam­pi­yon­luk id­di­asıy­la nok­ta­lar­ken, ta­kı­mı de­fans oyun­cu­la­rı­nın per­for­man­sı ayak­ta tut­tu FOR­VE­TE 11 GOL DES­TEK Se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı Kon­ya ga­li­bi­ye­tiy­le ka­pa­tan F.Bah­çe, ay­lar sü­ren li­der­lik sev­da­sı­nı maç faz­la­sıy­la da ol­sa 1 gün­lü­ğü­ne din­dir­di. F.Bah­çe, ta­ri­hi­nin en kö­tü se­zon baş­lan­gıç­la­rın­dan bi­ri­si­ni yap­sa da ilk pe­ri­yo­du şam­pi­yon­luk id­di­asıy­la ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin son haf­ta­lar­da ya­ka­la­dı­ğı çı­kı­şa dam­ga vu­ran ise sa­vun­ma oyun­cu­la­rı­nın ba­şa­rı­lı per­for­man­sı ol­du. 6. haf­ta­da­ki Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan 10 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si ya­ka­la­yan F.Bah­çe’de, sa­vun­ma oyun­cu­la­rı at­tık­la­rı gol­ler­le ta­kı­mın çı­kı­şın­da bü­yük kat­kı sağ­la­dı. 16 maç­ta 31 gol atan Ka­nar­ya’nın 11 go­lün­de sa­vun­ma­cı­la­rın im­za­sı yer al­dı. GOL MA­Kİ­NE­Sİ LU­GA­NO Özel­lik­le Lu­ga­no at­tı­ğı 4 gol­le ön pla­na çı­kan isim ol­du. Tek for­vet oy­na­yan Güi­za ile ay­nı sa­yı­da gol kay­de­den Uru­gu­ay­lı­nın kri­tik sa­yı­la­rı F.Bah­çe’yi ateş­le­di. Lu­ga­no’yu en ya­kın­dan ta­kip eden ise ön li­be­ro­da gö­rev ya­pan Sel­çuk ol­du. İlk ya­rı­da 3 kez fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ran genç oyun­cu özel­lik­le G.Sa­ray ve Be­şik­taş der­bi­le­rin­de­ki gol­le­riy­le ön pla­na çık­tı. Ro­ber­to Car­los 1’i pe­nal­tı­dan 2 gol kay­de­der­ken, Edu da bir kez çer­çe­ve­yi bul­du. Kon­ya ma­çın­da Lu­ga­no’nun ye­ri­ne for­ma gi­yen Ön­der de, tar­tış­ma­lı bir gol at­mış ol­sa da Uru­gu­ay­lı­yı arat­ma­dı ve ağ­la­rı ha­va­lan­dır­ma­yı bil­di. Ta­til mek­tu­bu F.Bah­çe’de Kon­ya ma­çı­nın ar­dın­dan 10 gün­lük izin baş­lar­ken, Ara­go­nes fut­bol­cu­la­rı­nın her bi­ri­ne özel prog­ram ver­di. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı ha­zır­la­dı­ğı bi­rey­sel prog­ram­la­rı mek­tup ola­rak oyun­cu­la­rı­na sun­du. Ara­go­nes, faz­la ki­lo­su olan­lar için 30 Ara­lık’ta öl­çüm ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. De­va­mı ge­le­cek Kon­ya ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe’de yüz­ler gü­ler­ken, Alex ta­til ön­ce­si ar­ka­daş­la­rıy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. “Kö­tü baş­la­dık ama iyi bi­tir­dik” di­yen sam­ba­cı, “Ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi her­ke­se gös­ter­dik. İkin­ci ya­rı­da çı­kı­şı­mı­zı sür­dü­re­rek şam­pi­yon­luk ipi­ni gö­ğüs­le­me­li­yiz” de­di. Ön­der ha­va­lar­da Lu­ga­no’nun ce­za­lı ol­ma­sı se­be­biy­le Kon­ya ma­çın­da ilk 11’de for­ma gi­yen Ön­der Tu­ra­cı’nın key­fi­ne di­ye­cek yok. At­tı­ğı gol­le F.Bah­çe’nin ga­li­bi­ye­tin­de önem­li rol oy­na­yan Ön­der, “Ba­na gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­di­ğim için çok mut­lu­yum. Her za­man gö­re­ve ha­zır ol­du­ğu­mu gös­ter­dim. For­ma­yı bı­rak­mam” de­di. FUTB­OL­CU­LA­RA YIL­BA­ŞI HE­Dİ­YE­LE­Rİ F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, ta­ti­le çı­kan fut­bol­cu­la­ra yıl­ba­şı he­di­ye­si da­ğıt­tı. Kon­ya ma­çı­nın ar­dın­dan Sa­man­dı­ra’ya dö­nen oyun­cu­la­ra te­sis­ler­den ay­rıl­ma­dan ön­ce isim­le­ri­nin ya­zı­lı ol­du­ğu he­di­ye pa­ket­le­ri ve­ril­di. He­di­ye­le­rin Fe­ne­ri­um ürün­le­rin­den der­len­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT