BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > YILDIZI BOL GECE

YILDIZI BOL GECE

2008’İN SON DERBİSİ. İKİ TARİHİ RAKİP KOZLARINI ALİ SAMİ YEN’DE PAYLAŞIYOR...2008’İN SON DERBİSİ İKİ TARİHİ RAKİP KOZLARINI ALİ SAMİ YEN’DE PAYLAŞIYOR... TEKNİK DİREKTÖR MİCHAEL SKİBBE BERABERLİK YASAK Skib­be, fut­bol­cu­la­rın­dan der­bi­de 3 pu­an is­te­di. “Be­ra­ber­li­ği dü­şün­me­yin bi­le” di­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Evi­miz­de oy­na­ya­ca­ğı­mız ilk der­bi­de ba­na bu he­di­ye­yi ver­me­ni­zi is­ti­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öte yan­dan 2 haf­ta­dır oy­na­ma­yan Sab­ri’nin der­biy­le bir­lik­te ye­ni­den sa­ha­la­ra dön­me­si; Lin­de­roth’un da uzun sü­ren te­da­vi sü­re­ci­nin ar­dın­dan 18 ki­şi­lik maç kad­ro­sun­da ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Sa­kat­lık­la­rı sü­ren Em­re Gün­gör, Ke­well, Ha­san Şaş, Uğur ve Ser­kan Ça­lık, G.Sa­ray’ın der­bi­de­ki ek­sik­le­ri ola­cak. > Ercan YILDIZ POLAT: SONUCU KESTİREMİYORUM G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, der­bi­de ta­kım­la­rı­na gü­ven­dik­le­ri­ni, an­cak bu maç­la­rın so­nu­cu­nu kes­tir­me­nin zor ol­du­ğu­nu söy­le­di. G.Sa­ray-Be­şik­taş maç­la­rı­nın her za­man zor­lu geç­ti­ği­ne de­ği­nen Po­lat, “Ta­kı­mı­mı­za ve ta­raf­ta­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­rum. Te­men­nim ga­li­bi­yet­le ay­rı­lıp, ilk ya­rı­yı en iyi şe­kil­de bi­tir­miş ol­mak ve ta­raf­tar­la­rı­mı­zın ye­ni yı­la mut­lu gir­me­le­ri­ni sağ­la­mak. Ama der­bi­le­rin ne­ti­ce­si­ni kim­se kes­ti­re­mi­yor. Ben de kes­ti­re­mi­yo­rum” şeklinde konuştu. SERVET ÇETİN’E “KAL” BASKISI Ad­nan Po­lat, baş­ta Mar­sil­ya ol­mak üze­re bir­çok Av­ru­pa ku­lü­bün­den cid­di tek­lif­ler alan Ser­vet Çe­tin’le ön­ce­ki gün özel bir gö­rüş­me yap­tı. Po­lat, “3 kul­var­da şam­pi­yon­luk he­def­li­yo­ruz. Ge­len tek­lif­ler ka­fa­nı ka­rış­tır­ma­sın. Se­zon so­nun­da amaç­la­rı­mı­za ula­şa­lım, ma­sa­ya otu­rur se­nin ge­le­ce­ği­ni ko­nu­şu­ruz. Av­ru­pa’ya git­mek is­ter­sen de se­zon so­nun­da sa­na her tür­lü ko­lay­lı­ğı sağ­la­rım. Me­na­je­ri­ne söy­le, ge­len tek­lif­le­ri se­zon so­nu di­ye ge­çiş­tir­sin” diye konuştu. GALATASARAY 26 DE SANCTİS O.Maç 14 Dakika 1260 Yediği gol 16 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 55 SABRİ O.Maç 9 Dakika 775 Attığı gol 0 Sarı Kart 2 Kırmızı Kart 0 76 SERVET O.Maç 15 Dakika 1350 Attığı gol 1 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 5 MEİRA O.Maç 15 Dakika 1305 Attığı gol 0 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 22 H.BALTA O.Maç 12 Dakika 1061 Attığı gol 1 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 14 M.TOPAL O.Maç 7 Dakika 374 Attığı gol 0 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 18 AYHAN O.Maç 14 Dakika 1235 Attığı gol 1 Sarı Kart 4 Kırmızı Kart 1 8 BARIŞ O.Maç 6 Dakika 274 Attığı gol 1 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 66 ARDA O.Maç 14 Dakika 1192 Attığı gol 4 Sarı Kart 2 Kırmızı Kart 0 10 LİNCOLN O.Maç 12 Dakika 975 Attığı gol 7 Sarı Kart 2 Kırmızı Kart 1 15 BAROS O.Maç 13 Dakika 927 Attığı gol 11 Sarı Kart 5 Kırmızı Kart 0 KREDİYE ONAY Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun ek büt­çe ta­le­bi 3 aleyh­te oya kar­şı­lık, 248 oy­la ka­bul edil­di. Gold­man Sachs ile ya­pı­lan 100 mil­yon do­lar­lık kre­di an­laş­ma­sı­nın kul­la­nım sü­re­si­nin Ad­nan Po­lat yö­ne­ti­mi ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı is­te­ği de üye­ler­den onay al­dı. 312. RANDEVU G.Sa­ray ile Be­şik­taş bu­gün 321. kez kar­şı­la­şa­cak. 84 yıl­lık re­ka­bet­te, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, si­yah-be­yaz­lı­la­ra ga­li­bi­yet sa­yı­sın­da 111-102, gol sa­yı­sın­da da 446-424 üs­tün. 2 ta­kım ara­sın­da lig­de ya­pı­lan 98 ma­çın 34’ünü G.Sa­ray, 27’si­ni Be­şik­taş kazandı. EVİNDE “ASLAN” Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda bu­gü­ne dek ya­pı­lan 49 ma­çın 23’ü be­ra­be­re bi­ter­ken, G.Sa­ray 16, Be­şik­taş ise 10 kez ga­lip gel­di. Me­ci­di­ye­köy’de­ki 31 lig ma­çın­da ise G.Sa­ray’ın ga­li­bi­yet­ler­de 12-6 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. Bu stat­ta­ki son 10 lig ma­çın­dan 9’un­dan G.Sa­ray ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı. TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA DENİZLİ UZAKTAN VURUN Yılın son der­bi­sin­de G.Sa­ray’la kar­şı­la­şa­cak olan Mus­ta­fa De­niz­li, bü­tün he­sap­la­rı­nı ga­li­bi­yet üze­ri­ne kur­du. Tec­rü­be­li tek­nik ada­mın fut­bol­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­de, alı­na­cak pu­an ve­ya pu­an­la­rın, şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “De­fans ve or­ta sa­ha­yı ka­la­ba­lık tu­ta­rak ön­ce­lik­le ka­le­mi­zi go­le ka­pat­ma­lı­yız. F.Bah­çe der­bi­sin­de­ki gi­bi bi­rey­sel ha­ta­lar yap­maz­sak G.Sa­ray’ı ye­ne­bi­li­riz. Ka­le­yi gör­me­niz ha­lin­de şut çe­kin” de­di­ği öğ­re­nil­di. > > Bilgehan CAN DERBİ SONRASI TRANSFER ZİRVESİ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, G.Sa­ray der­bi­si son­ra­sı Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ile bir ara­ya ge­le­rek ilk ya­rı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­cak. Mus­ta­fa De­niz­li’nin tak­vi­ye ya­pı­la­cak böl­ge­le­ri be­lir­le­ye­ce­ği ve De­mi­rö­ren’le trans­fer edil­me­si­ni is­te­di­ği isim­le­rin du­ru­mu­nu gö­rü­şe­ce­ği bil­di­ril­di. Da­ha ön­ce “Bi­ze 1 trans­fer ye­ter” açık­la­ma­sı­nı ya­pan De­niz­li’nin gö­rüş­me­de bir­kaç isim üze­rin­de du­ra­ca­ğı ifa­de edi­lir­ken, Ali Sa­mi Yen’den kö­tü bir so­nuç alın­ma­sı ha­lin­de ba­zı yıl­dız­lar­la yol­la­rın da ay­rı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. “KAZANAN TARAF BİZ OLACAĞIZ” G.Sa­ray’ın der­bi­de fa­vo­ri gös­te­ril­me­si­ne rağ­men Ali Sa­mi Yen’de ka­za­nan ta­ra­fın Be­şik­taş ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ge­nel Sek­re­ter Ke­nan Öner, “Li­ge iyi baş­la­dık an­cak son haf­ta­lar­da dü­şü­şe geç­tik. Bu kö­tü gi­di­şi dur­dur­ma­mız ve ye­ni­den zir­ve­ye çık­ma­mız için bu maç çok önem­li. G.Sa­ray F.Bah­çe ma­çın­da da fa­vo­ri gös­te­ril­miş­ti ama fark ye­di. Biz de ye­ne­rek şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nın için­de ka­la­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. BEŞİKTAŞ 1 RÜŞTÜ O.Maç 13 Dakika 1157 Yediği gol 13 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 22 A.TANDOĞAN O.Maç 6 Dakika 297 Attığı gol 0 Sarı Kart 1 Kırmızı Kart 0 26 ZAPO O.Maç 14 Dakika 1226 Attığı gol 1 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 5 GÖKHAN O.Maç 6 Dakika 443 Attığı gol 0 Sarı Kart 1 Kırmızı Kart 0 17 EKREM O.Maç 9 Dakika 650 Attığı gol 0 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 58 İ.TORAMAN O.Maç 11 Dakika 990 Attığı gol 0 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 4 CİSSE O.Maç 13 Dakika 1059 Attığı gol 0 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 1 14 TELLO O.Maç 13 Dakika 908 Attığı gol 1 Sarı Kart 1 Kırmızı Kart 0 10 DELGADO O.Maç 15 Dakika 1250 Attığı gol 4 Sarı Kart 0 Kırmızı Kart 0 23 HOLOSKO O.Maç 14 Dakika 872 Attığı gol 4 Sarı Kart 1 Kırmızı Kart 0 11 NOBRE O.Maç 14 Dakika 1072 Attığı gol 7 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 4 OYUNCU EKSİK Beşiktaş’ta cezalı Sivok ve İbrahim Üzülmez ile sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ve Aydın, derbide oynayamayacak. 3’er sarı kartları bulunan Rüştü, Cisse, İbrahim Toraman, Nobre ve Serdar Özkan, derbide de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. BAŞKAN TRİBÜNDE Be­şik­taş’ın son iki ma­çı­nı An­tal­ya’da ta­til­de ol­du­ğu için iz­le­yeme­yen Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te Ali Sa­mi Yen’de ta­kip ede­cek. Fut­bol­cu­la­rı­na der­bi­den 3 gün ön­ce izin ve­ren De­niz­li, dün sa­bah­ki id­man­dan son­ra ta­kı­mı Üm­ra­ni­ye’de kam­pa al­dı. YOĞUN GÜVENLİK Der­bi­de ola­ğa­nüs­tü gü­ven­lik ted­bir­le­ri uy­gu­la­na­cak. 2 bin 500 po­li­sin gö­rev ya­pa­ca­ğı maç­ta, 89 gü­ven­lik ka­me­ra­sıy­la tes­pit ya­pı­la­cak. Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın top­lu ge­liş­le­ri ön­le­ne­cek. HAKEMLER: CÜNEYT ÇAKIR BAHATTİN DURAN ALEKS TAŞÇIOĞLU 4. HAKEM: ABDULLAH YILMAZ STAT: ALİ SAMİ YEN 19.00 LİG TV NAKLEN
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT